Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji »  Protokół Nr 7/2011 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 27 września 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 7/2011 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 27 września 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 7
Rok: 2011

                                                 Protokół  Nr  7/2011

 

ze wspólnego  posiedzenia radnych w dniu  27 września  2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.

 

 Obecni na posiedzeniu:

 

  1. Radni wg listy obecności
  2. Wójt Gminy – Zenon Norman
  3. Sekretarz Gminy  - Wiesław Glapka
  4. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak
  5. Kierownik Zespołu Obsługi Szkół – Andrzej Konieczny
  6. Ks. Superior Marek Dudek
  7. Ks. Jakub Przybylski

 

Wszystkich obecnych na wspólnym posiedzeniu powitał p. Stefan  Śląski-  przewodniczący dzisiejszego wspólnego posiedzenia.

Poprosił p. Wójta o przedstawienie sprawy dotyczącej budowy nowej drogi przy Bazylice Świętogórskiej .

Pan Wójt powitał wszystkich a szczególnie zaproszonych gości w osobach ks. Superiora Marka Dudka  i ks. Jakuba Przybylskiego.

Na wstępie  Pan Wójt przedstawił swoją koncepcję budowy drogi wyjaśniając jednocześnie, że nie jest to inwestycja do wykonania w tym roku gdyż wiąże się  z  dużymi wydatkami które Rada Gminy będzie musiała uwzględnić w przyszłorocznym budżecie jeżeli wyrazi wolę budowy drogi przy Bazylice .

Następnie głos zabrał ks. Marek Dudek który poinformował, że Kongregacja Oratorium Święta Góra zwróciła się z pismem do Pana Wójta  z prośbą o zamianę gruntów  na  parkingu przed Bazyliką  należącymi do Gminy Piaski z gruntami przed Bazyliką należącymi do Kongregacji.

Celem  zaproponowanej   zamiany jest zmiana przebiegu drogi gminnej łączącej drogę po stronie Gminy Gostyń z drogą powiatową i planowana budowa parkingu przed Bazyliką oraz zagospodarowanie terenu przed tym obiektem – powiedział ks. Superior Marek Dudek.

Zaznaczył  ponadto,  że Kongregacja nie jest wstanie pobudować drogi i parkingów które będą służyć nie tylko  jako dojazd do Bazyliki lecz  zarówno droga jak i parking będą służyć innym użytkownikom. Zaznaczył również, że nie będzie to droga dla samochodów ciężarowych.

Ks. Jakub Przybylski  poinformował, że ma wątpliwości jeżeli chodzi o nawierzchnię drogi z trylinki. Może nie zgodzić się na taką nawierzchnie  Wojewódzki Konserwator Zabytków gdyż droga o której dzisiaj rozmawiamy ma powstać w bliskim sąsiedztwie Bazyliki która jest obiektem zabytkowym.

Pan Wójt w tym momencie stwierdził, że na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć jaką decyzję w tej kwestii podejmie Konserwator Zabytków , natomiast  rodzaj nawierzchni jest bardzo ważny gdyż bardzo ściśle wiąże się z kosztami a my musimy wiedzieć jakie to będą koszty ponieważ  bez określenia ich wysokości nie jesteśmy wstanie  sporządzić projektu  technicznego  budowy tej inwestycji .

Ponadto koszt budowy będziemy musieli umieścić w projekcie budżetu gminy na rok następny jeżeli radni wyraża taką wolę – powiedział p. Wójt.

Ks. Jakub Przybylski powiedział, że sprawa jakości nawierzchni drogi to bardzo ważna sprawa , uważa, że powinna być wykonana z dobrych, trwałych materiałów ponieważ będą po niej jeździć duże autokary.

 

W tym momencie Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka  powiedział, że nie rozumie dlaczego Gostyń budując drogę prowadzącą do Bazyliki i do drogi powiatowej   zbudował ją z bardzo solidnych materiałów  z podbudową  przewidzianą  do ruchu samochodów ciężarowych a  postawił znak zakazu wjazdów  samochodów ciężarowych.

       Natomiast ks. Przybylski powiedział, że według niego droga zbudowana przez Gostyń  wcale nie jest solidna , już na niektórych odcinkach  się zapada a co będzie jak przyjdą deszcze i będzie podmywana.

Przewodnicząca Rady Gminy pytała w tym momencie o zamianę gruntów – czy  to będzie faktycznie zamiana gruntów czy ich wykup.

Pan Wójt odpowiedział, że  ustawa w tej kwestii nie przewiduje wykupu gruntów tylko ich zamianę.

Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Irena Różalska dodała, że jeżeli chodzi o budowę drogi to ma  mieszane uczucia  ponieważ potrzeb w gminie jest bardzo dużo.

Pan Wożniak – radny  Smogorzewa pytał czy w planach  przebudowy  parkingu jest również  budowa parkingu wzdłuż muru klasztornego.

Ks. Jakub Przybylski odpowiedział, że na dzień dzisiejszy samochody tam parkują lecz obawia się, że pas przy murze klasztornym  ciągnie się wzdłuż drogi powiatowej i  przepisy ruchu drogowego nie pozwalają na parkowanie w tym m miejscu.

Dlatego też  zależy nam na tym aby pobudować parkingi w odpowiednim miejscu i wówczas zakażemy parkowania wzdłuż muru klasztornego- powiedział ks. Przybylski.

Dodał, że budowa parkingów to sprawa  bardzo priorytetowa nie tylko dla Kongregacji lecz przemawiają za tym względy bezpieczeństwa oraz  estetyka  tego miejsca.

Pan Naskręt – radny Piasków powiedział w tym momencie, że  rozumie iż  parkingi są bardzo potrzebne lecz radni muszą teraz  znaleźć  źródło finansowania drogi która ma powstać przy Bazylice.

Pan Szafranek – radny Piasków  stwierdził, że  skoro Gostyń pobudował część drogi to również Gmina Piaski musi  tę drogę dalej  ciągnąć i  nie powinno być dyskusji na ten temat.

     W tym momencie ks. Jakub Przybylski dodał, że dla Kongregacji w tej chwili najważniejsza sprawa to zamiana gruntów aby można było wykonać projekty branżowe a jeżeli znajdą środki finansowe wówczas rozpocznie się budowa parkingów.

Pan Wożniak – radny Smogorzewa stwierdził, że  gmina powinna  drogę pobudować a przesuwanie tego tematu  na kolejne lata nic nie da.

Pan Zawieja – radny Lipia również podzielił zdanie  przedmówcy, stwierdził, że budowa drogi to sprawa priorytetowa.

Pan Naskręt – radny z Piasków poinformował, że również zgadza się z przedmówcami jeżeli chodzi o budowę drogi i myślę, że większość radnych podziela też taki pogląd  – stwierdził p. Naskręt.

Pan Szafranek dodał , że zachodzi pilna konieczność wycenienie tej drogi ponieważ będziemy wszyscy wiedzieli o jakie środki finansowe chodzi .

Pan Wójt poinformował w tym  momencie , że takie sprawy uzgadnia się na etapie tworzenia dokumentacji technicznej.

Pan Żalik – radny z Bodzewa dodał, że będzie to na pewno sprawa etapowa – najpierw zamiana gruntów a później będziemy rozmawiać o sprawach finansowych.

W tym momencie Pani Skarbnik – Elżbieta Karolczak dodała, że do 15 listopada br.  musimy wiedzieć  jaki będzie koszt budowy drogi gdyż bez takich danych ta inwestycja nie będzie mogła być umieszczona w projekcie budżetu na rok 2012.

Pan Zawieja – radny z Lipia zapytał w tym momencie  kiedy Kongregacja zamierza rozpocząć  budowę parkingów.

Ks Jakub Przybylski  odpowiedział, że natychmiast po zamianie gruntów zostanie zlecony do opracowania projekt branżowy a budowa parkingów  nie wcześniej jak w połowie następnego roku.

Pan Stefan Śląski – przewodniczący dzisiejszego wspólnego posiedzenia  radnych  poinformował, że dzisiaj na ten temat  nic konkretnego nie odpowie ponieważ za dwa tygodnie wszyscy radni spotkają się na kolejnym  posiedzeniu i będą dyskutować nad założeniami do projektu budżetu na następny  rok i wówczas zaczną się konkretne rozmowy na  temat wszystkich innych inwestycji również koniecznych na terenie gminy i jest przekonany, że te rozmowy będą inaczej wyglądać jak dzisiaj .

W tym momencie Sekretarz Gminy , Pan Wiesław Glapka  dodał, że aby była jasność dla wszystkich- w tym roku   zamiana gruntów i  także wykonanie projektu.

Więcej dyskusji na ten temat nie podjęto wobec czego p. Stefan Śląski podziękował  gościom w osobach ks. Dudka i Przybylskiego za przybycie na dzisiejsze spotkanie.

 

Projekty uchwał w sprawie: 

         -  zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu o numerze KSI POKL.09.01.02-30-243/11 pod tytułem „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” złożonego i wyłonionego w otwartym konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt uchwały przedstawił i dokładnie omówił p. Andrzej Konieczny – kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Piaskach.

Odpowiadał na pytania radnych w tym zakresie a szczególnie o środkach finansowych przeznaczonych na realizację tego projektu.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

 

   - zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na  2011r.

 

    - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaski na lata    2011 – 2016

 

W/wymienione  projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak. Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.

- uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piaski na lata 2011-2015

 

Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka poinformował, że na ostatniej sesji 2 września br. radni podjęli  w/ wymienioną uchwałę lecz dopatrzyliśmy się w niej  drobnych błędów i po konsultacji w tej kwestii z radcą prawnym  uznaliśmy, że należy podjąć jeszcze raz uchwałę z naniesionymi poprawkami tym bardziej, że ta uchwała podlega publikacji w Dzienniku

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  i procedura   jej uchylenia trwałaby  dłużej niż podjęcie ponowne poprawionej uchwały.

Radni nie wnieśli uwag.

Zapytania, wolne głosy i wnioski:

Pani Maria Wesołek – radna  Szelejewa Pierwszego poinformowała, że w Szelejewie odbył się festyn  na którym zebrała  ponad 6 tys. złotych ze sprzedaży loterii fantowych i te środki finansowe wieś przeznacza na zakup  zestawu sprzętu na plac  zabaw dla dzieci.

Jednakże aby zakupić taki zestaw potrzebna jest  kwota około 11 tysięcy złotych i dlatego prosi aby radni pomogli w tej kwestii.

Nikt nie podjął  dyskusji na ten temat.

Pan Ignacy Urbaniak – radny z Michałowa  prosił aby Rada Gminy  „wstawiła” do planu wydatków na rok następny  koszty pobudowania drogi z trylinki  - około 200 mb  prowadzącej do 4 gospodarstw domowych w  Drogoszowie.

Ponadto p. Urbaniak pytał czy  w planach przebudowy drogi krajowej na odcinku Godurowo- Gostyń jest ujęta budowa 2 zatoczek autobusowych.

Sekretarz Gminy Pan Wiesław Glapka  odpowiedział, że w tej sprawie należałoby pojechać osobiście  do  Dyrekcji Dróg w Poznaniu gdyż  z ostatnich rozmów telefonicznych z zastępcą  dyrektora GDDPiA w Poznaniu wynika, że Dyrekcja zaczyna się  wycofywać z wcześniejszych planów przebudowy drogi krajowej nr 12  na odcinku od Godunowa poprzez  miejscowość Piaski – do granicy z Gostyniem  a pisma wysyłane w  tym temacie  nie przynoszą efektu.

Pan Szafranek – radny z Piasków pytał czy będzie budowane oświetlenie drogi prowadzącej na cmentarz Piaskach.

Pan Sekretarz odpowiedział, że nie ma mowy o budowie oświetlenia, będzie budowana tylko droga.

Ponadto. Szafranek po raz kolejny prosił o interwencję w sprawie wyglądu budynku stacji kolejowej, jego otoczenia i przejazdu przez tory  w Piaskach.

Pan Naskręt Grzegorz zwrócił uwagę na wywrócone kwietniki betonowe  pomiędzy ulicą 27 Grudnia  a Jagiełły Piaskach.

Pan Sekretarz  wspomniał, że te kwietniki już wiele razy były ustawiane i najlepiej byłoby je zlikwidować gdyż  na dzisiejsze czasy nie są już ozdobą terenu.

Więcej dyskusji nie podjęto wobec czego przewodniczący posiedzenia, p. Śląski podziękował wszystkim za wspólne obrady.

USTALONO WSPÓLNIE, ŻE  RADNI WYJADĄ W TEREN   W DNIU  4 PAŹDZIERNIKA /WTOREK/   O GODZ. 9,00

 

Protokółowała M. Konieczna

 

                                                                                  Przewodniczący posiedzenia

 

                                                                                               Stefan  Śląski

 

 

 


 

 

 Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.