Strona główna » Dokumenty » SPRAWY DO ZAŁATWIENIA » Gospodarka nieruchomościami » Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


PRZEKSZTAŁCENIE  PRAWA  UŻYTKOWANIA  WIECZYSTEGO  W  PRAWO  WŁASNOŚCI

 

Wymagane dokumenty :

Wniosek  o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości w prawo własności.

2. Załącznik do wniosku :

·        odpis z księgi wieczystej

Miejsce złożenia wniosku :

Urząd Gminy w Piaskach, ul. 6 Stycznia 1, sekretariat, Tel. 65 5719030 wew. 34.

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. Natomiast wydanie decyzji w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.

Termin i sposób załatwienia :

30 dni.

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz.1459 z późniejszymi zmianami). Przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

Art.67 ust.3a i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 ze zmianami)

Tryb odwoławczy :

Od decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Wójta Gminy Piaski, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Inne informacje :

Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą wystąpić osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości oraz  osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi  tych osób.

Przekształceniu nie podlegają  nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców , nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste państwowym i samorządowym osobom prawnym  oraz nieruchomości, wobec których toczy się postępowanie administracyjne, mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego.

 

W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści albo współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej  połowę. Jeżeli co najmniej jeden użytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie Wójt Gminy zawiesza postępowanie, a współwłaściciele występujący z wnioskiem mogą żądać rozstrzygnięcia  sprawy przez sąd.

Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia Gminie Piaski opłaty z tytułu przekształcenia.

Opłatę za przekształcenie ustala się  w wysokości równej  wartości nieruchomości  z zaliczeniem kwoty równej wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości.  Wartość  rynkową nieruchomości oraz wartość  prawa użytkowania wieczystego określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym.

Na wniosek użytkownika wieczystego opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości można rozłożyć na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat. Nieuiszczona część opłaty rozłożona na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Wierzytelność z tytułu opłaty podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem albo nieruchomości lokalowej w przypadku przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Gospodarka nieruchomościami
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.