Strona główna » Dokumenty » SPRAWY DO ZAŁATWIENIA » Gospodarka nieruchomościami » Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaski

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaski


SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ   GMINY  PIASKI

Wymagane dokumenty :

Wniosek  o nabycie prawa własności nieruchomości .

Miejsce złożenia wniosku :

Urząd Gminy w Piaskach, ul. 6 Stycznia 1, sekretariat, Tel. 65 5719030 wew. 34.

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia :

Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych. Do sprzedaży nieruchomości dochodzi w drodze umowy w formie aktu notarialnego. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosku.

Podstawa prawna :

1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami).

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zmianami)

3. Uchwała Rady Gminy Piaski Nr XLVI/302/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207, poz. 2108 ze zmianami)

Tryb odwoławczy :

Wobec faktu, że sprawy zbywania nieruchomości są sprawami cywilnoprawnymi i do umowy dochodzi poprzez złożenie oświadczeń woli przez strony przed notariuszem, nie przewiduje się w tego typu sprawach trybu odwoławczego.

Inne informacje :

Zasadą zbywania nieruchomości jest tryb przetargowy, od którego wyjątki są ściśle określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wójt Gminy sporządza, a następnie podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Piaskach, ul. 6 Stycznia 1. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu zostaje podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej  www.bip.piaski-wlkp.pl

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne pod warunkiem wpłacenia wadium w  wysokości i  terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach, ogłoszeniu w prasie lokalnej i na stronach internetowych www.bip.piaski-wlkp.pl  oraz www.piaski-wlkp.pl  co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu i co najmniej 2 miesiące przed terminem przetargu, gdy cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość  100 000 euro (  ogłoszenie w prasie codziennej ogólnokrajowej).

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Wójt Gminy Piaski powiadamia osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości - w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia  przetargu – o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od doręczenia zawiadomienia.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Gospodarka nieruchomościami
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.