Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » Postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowanego na zakład produkcji trumien z lakiernią na działce (dz. Nr 154/32) Obr. Grabonóg”

Postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowanego na zakład produkcji trumien z lakiernią na działce (dz. Nr 154/32) Obr. Grabonóg”

Numer dokumentu: -
Rok: -

Piaski, dn. 21.12.2011r.


OS.6220.07.06.2011

POSTANOWIENIE
SPRAWIE PODJĘCIA ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTARCYJNEGO


Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)oraz art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z zm.) po złożeniu Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
postanawiam

odwiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowanego na zakład produkcji trumien z lakiernią na działce (dz. Nr 154/32) Obr. Grabonóg” wszczęte na wniosek firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CRUZ” Mariusz Zaremba & Karol Wyzujak Grabonóg 70, 63-800 Gostyń.

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CRUZ” Mariusz Zaremba & Karol Wyzujak Grabonóg 70, 63-800 Gostyń w dniu 05.09.2011r. wystąpiło z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowanego na zakład produkcji trumien z lakiernią na działce (dz. Nr 154/32) Obr. Grabonóg”
W dniu 11.10.2011r Wójt Gminy Piaski wydał postanowienie o stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowanego na zakład produkcji trumien z lakiernią na działce (dz. Nr 154/32) Obr. Grabonóg”
W dniu 11.10.2010r. zostało zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowanego na zakład produkcji trumien z lakiernią na działce (dz. Nr 154/32) Obr. Grabonóg”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CRUZ” Mariusz Zaremba & Karol Wyzujak Grabonóg 70, 63-800 Gostyń w dniu 19.12.2011r. złożyło Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowanego na zakład produkcji trumien z lakiernią na działce (dz. Nr 154/32) Obr. Grabonóg” . Mając na uwadze powyższe postanawiam jak w sentencji.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Z-ca Wójta
Wiesław Glapka
Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CRUZ”
Mariusz Zaremba & Karol Wyzujak
Grabonóg 70, 63-800 Gostyń.
2.Pan Mariusz Zaręba (Pełnomocnik inwestora)
3. Pan Karol Wyzujak (pełnomocnik inwestora)
3. Pozostałe strony zostały powiadomione w oparciu o art. 49 KPA
4. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
28 Czerwca 1956 223/229
61-485 Poznań
2. Państwowy Powiatowy
Inspektorat Sanitarny
ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Roman Jakuszek
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-12-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.