Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » ZAWIADOMIENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

ZAWIADOMIENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Numer dokumentu: -
Rok: -

Piaski, dnia 27.12.2012r.


OS.6220.08.05.2011

ZAWIADOMIENIE
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa


Na podstawie art. 30, 33 ust. 1, art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
oraz
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowanego na zakład produkcji trumien z lakiernią na działce (dz. Nr 154/32) Obr. Grabonóg.
Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 5 września 2011r. Inwestora: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CRUZ” Mariusz Zaremba & Karol Wyzujak Grabonóg 70, 63-800 Gostyń ( zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 06 września 2011r., Nr: OS.6220.01.05.2011)
Zgodnie z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
Wójt Gminy Piaski jest organem właściwym do wydawania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gostyniu oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od 27.12.2011r. do 16.01.2012r.
Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu ( w siedzibie Urzędu Gminy Piaski ul. 6 Stycznia 1, pok. 5 w godzinach urzędowania) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Piaskach: bip.piaski-wlkp.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Piaski ul. 6-Stycznia 1 i sołectwa Grabonóg

Z-ca Wójta
Wiesław GlapkaInformacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-12-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.