Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 13/2012 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 4 stycznia 2012r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 13/2012 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 4 stycznia 2012r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 13
Rok: 2012

Protokół Nr 13/2012

ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 4 stycznia 2012r.
w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy – Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak


Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący komisji budżetowej Pan Wiesław Woźniak.
Pan Woźniak rozpoczął obrady połączonych komisji, powitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Panią Skarbnik, dodał że dzisiejsze posiedzenie wspólnych komisji dotyczyć będzie omówienia budżetu na 2012r.
Na początku poprosił Pana Sekretarza o omówienie uchwały w sprawie - zmiany Uchwały nr V/22/2011 Rady Gminy Piaski z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne oraz wzorców deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
Pan Sekretarz szczegółowo omówił projekt uchwały. Pytań do w/w projektu nie było.
Następnie przewodniczący posiedzenia poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie budżetu na 2012r.
Pani Skarbnik poinformowała w tym momencie, że przed przystąpieniem do omawiania projektu budżetu gminy należy przedstawić projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski na lata 2012- 2016 gdyż ta uchwała ściśle wiąże się z budżetem gminy nie tylko na rok bieżący lecz na lata następne.
/ radni otrzymali projekt tej uchwały wraz z projektem budżetu gminy w listopadzie ubiegłego roku /
Wobec powyższego przedstawiła projekt tej uchwały, odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Radni nie wnieśli uwag do projektu w/wymienionej uchwały.
Pani Karolczak przed przystąpieniem do omawiania projektu budżetu gminy na rok 2012 zapoznała radnych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu gminy Piaski na rok 2012, wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Piaski, wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski na 2012 rok/ opinie stanowią załączniki do niniejszego protokółu /.
Kolejno pani Skarbnik przedstawiła budżet na 2012rok. Najpierw omówiła dochody.
Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Pani Skarbnik zaproponowała by podnieś opłatę za wynajem hali sportowej w Piaskach. Następnie zaczęła się dyskusja na temat płatności za wynajem hali przez Kluby Korona i Wielkopolanka. Radni byli zdania by młode drużyny zwolnić z opłat. Po dyskusji ustalono aby problem klubów omówiono na innym posiedzeniu komisji, przy obecności działaczy by mogli się wypowiedzieć oraz że wcześniej należy zrobić rozpoznanie co do cen za wynajem hal sportowych w sąsiednich gminach a potem podjąć decyzję.
Pani Skarbnik oznajmiała, również że zaplanowane są podwyżki dla pracowników pedagogicznych w wysokości 3,8% od 1 września 2012 roku oraz dla pozostałych pracowników w wysokości 2,5% o stopień inflacji. Poinformowała radnych, że na sesji najpierw należy zagłosować nad autopoprawkami do budżetu, następnie nad Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Piaski na lata 2012-2016 a potem budżet na 2012 rok.
Zastrzeżeń do przedstawionych dochodów budżetowych na rok bieżący nie zgłoszono.
Następnie Pani Skarbnik omówiła szczegółowo wydatki, odpowiadała na pytania radnych. Dyskutowano nad budową kanalizacji, oczyszczalniach przydomowych, modernizacji dróg gminnych.
Następnie Pan Stefan Śląski zapytał czy na terenie gminy zakończyła się wymiana oświetlenia ulicznego. Dodał, iż droga która prowadzi do Stefanowa (ok. 150m) nie jest oświetlona, nie ma chodnika. Poinformował, że jest to najgorszy odcinek drogi gdzie może dojść do wypadku. Poprosił by zamontować na tym odcinku 2 lub 3 lampy. Pan Wójt odpowiedział, że należy najpierw zobaczyć czy stoją słupy i czy jest odpowiednia ilość linek by zainstalować lampy.
Następnie poruszono temat budowy placów zabaw oraz modernizacji świetlic wiejskich.
Pan Wójt poinformował radnych, iż w roku 2012 powstanie jeden plac zabaw, reszta będzie dofinansowana dla tych którzy mają zebrane własne środki. Jeśli chodzi o modernizację świetlic wiejskich Pan Wójt wyjaśnił, iż dofinansowanie na remont otrzymamy tylko na świetlice w których nikt nie zamieszkuje, po za tym małe remonty będą robione.
Pan Wójt powiadomił, że najważniejszą inwestycją w roku 2012 jest rozbudowa przedszkola w Piaskach.
Następnie Pan Jan Żalik zapytał Panią Skarbnik ile procentowo wydano na inwestycje w skali budżetu – Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to ok. 16,5%.
Następnie Przewodniczący posiedzenia zapytał radnych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionego budżetu na 2012rok.
Jako pierwszy głos zabrał Pan Stefan Śląski, który stwierdził że zaproponowany budżet jest niezadowalający. Poinformował, że przez ostatnie lata w Szelejewie nic nie jest robione ( budowa drogi w Stefanowie, kawałek drogi bez oświetlenia, bloki w których jest 54 mieszkań nie ma oświetlenia, nie ma hali sportowej, placu zabaw, nie można także zbudować boiska). Dodał, że w budżecie mówi się tylko o Piaskach a o Szelejewie nic.
Następnie głos zabrała radna Maria Wesołek, która poparła pana Śląskiego mówiąc, że w budżecie na 2012 rok zapomniano o Szelejwie.
Odpowiedzi udzielił Pan Wójt. Poprosił Panią Wesołek i Pana Śląskiego by wypowiedzieli się co ma być zrobione. Powiadomił, że w Szelejewie jest do pokruszenia kamień na które są przeznaczone potężne pieniądze. Dodał, że teren na którym leży kamień nie należy do gminy tylko do Karolewa. Poinformował, że dla Szelejewa Pierwszego opracowano dokumentację na kanalizację sanitarną w całej wsi. W Szelejewie Drugim są trzy etapy naprawy drogi gdzie najdłuższy odcinek został już zrobiony, wyremontowano część drogi Stefanowa ( odkopano rowy, naprawiono kanalizację przez co teraz nikogo nie podtapia). Pan Wójt dodał, że uważa iż nie należy dopuścić do takiej sytuacji jak w Gostyniu na ul. Kani by robić kawałek kanalizacji i kawałek drogi. Pan Wójt poinformował również, że jest problem aby postawić w Szelejewie Drugim plac zabaw gdyż gmina nie posiada tam gruntów. Pan Wójt omówił również inne inwestycje i dofinansowania.
Następnie głos zabrał Pan Konrad Szafranek, który mówił o budowie dróg na Osiedlu Marysin, na nowym Osiedlu koło szkoły a także budowy chodnika na ul. Warszawskiej.
Następnie Pan Grzegorz Naskręt poinformował, że nie jest za inwestycją rozbudowy przedszkola gdyż uważa że nowy budynek był by lepszy.
Pan Wójt poinformował, że koszt budowy nowego przedszkola wyniósł by 3,5 mln zł a rozbudowa starego wyniesie 1 200 000 zł.
Pan Naskręt dodał, że w takim wypadku należy się zająć sprawą usunięcia wysypiska – złomowiska, które jest tuż obok przedszkola.
Pan Wójt poinformował radnych, że można zaproponować Gminnej Spółdzielni „SCH” aby złomowisko przenieś na strefę aktywizacji gospodarczej w Grabonogu.
Radny Pan Piotr Matuszewski przypomniał o pracach w Strzelcach Małych w których od wielu lat nic się nie robi oraz o sprzedaży remizy w Strzelcach by za te środki finansowe remontować istniejący budynek w innym miejscu i przeznaczyć go na remizę OSP.
Następnie głos zabrał przewodniczący posiedzenia Pan Wiesław Woźniak, który największy nacisk przekłada na kwestie dróg. Powiadomił, że w Smogorzewie rozpada się droga hydroforni w dół i koniecznie należy zrobić jak najszybciej remont tej drogi bo ulegnie ona w najbliższym czasie całkowitemu zniszczeniu. Dodał, że kosztorys naprawy tej drogi pochłania budżet gminy a także, że droga jest połamana, pokruszona i jest to jedna jedyna droga która prowadzi do ok. 60 gospodarstw. Wspomniał również o drodze przy lesie w Talarach.
Więcej pytań do przedstawionych wydatków w projekcie budżetu na 2012 r. nie było wobec czego Pan Wiesław Woźniak zapytał kto z radnych będzie za przyjęciem budżetu gminy na najbliższej sesji Rady Gminy.
Za przyjęciem przedstawionego projektu głosowało 12 radnych, Pan Grzegorz Naskręt wstrzymał się od glosowania.( nieobecna przy głosowaniu – Pani Irena Różalska, Pani Helena Sikora).


Rozpatrzenie wniosków.

Pan Ignacy Urbaniak poruszył temat oczyszczenia kanalizacji deszczowej w Michalowie, poinformował że były czyszczone 25 lat temu a w tej chwili są zatkane, następnie poprosił by w Michałowie pokruszyć kamień i naprawić drogę oraz mówił o konieczności przebudowy chodnika by zlikwidować dziury. Dodał również by w miejscowości Godurowo zrobić zatoki dla przystanku autobusowego.
Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, poinformował że Michałowo to jedyna miejscowość która nie należy do Spółek Wodnych, gmina nie zajmuje się czyszczeniem studzienek zadanie to należy do Spółki Wodnej. Pan Wójt poprosił by Rada Sołecka zdecydowała czy przystąpić do Spółki. Następnie Pan Wójt wyjaśnił, że w tym roku nie będzie kruszony kamień w Michałowie gdyż w pierwszej kolejności będzie to wykonane w Szelejewie.
Następnie Pan Konrad Szafranek zapytał Pana Wójta czy nowy kompleks sportowy będzie od razu ogrodzony w całości. – Pan Wójt wyjaśnił, że w chwili obecnej o6grodzone będą tyko korty ziemne.
Następnie zaczęła się dyskusja nad podatkami. Pan Wójt poinformował, że na terenie gminy mają powstać 4 wiatraki dla których nie ma ulg podatkowych. Dodał, że chwili obecnej jest dużo rolników indywidualnych którzy nie płacą podatków, mają ulgi bądź są zwolnieni.

Więcej dyskusji nie podjęto wobec czego przewodniczący posiedzenia Pan Wiesław Woźniak podziękował wszystkim za udział wcześniej we wspólnym posiedzeniu radnych.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Joanna Polaszyk

Przewodniczący posiedzenia
Wiesław WoźniakTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2012-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.