Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Zarządzenie nr 26 /2012 Wójta Gminy Piaski z dnia 26 marca 2012r. w sprawie : udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizacje zadań publicznych należących do zadań gminy, organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t.Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźń. zm) prowadzące działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji

Zarządzenie nr 26 /2012 Wójta Gminy Piaski z dnia 26 marca 2012r. w sprawie : udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizacje zadań publicznych należących do zadań gminy, organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t.Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźń. zm) prowadzące działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji

Numer dokumentu: -
Rok: -

Z a r z ą d z e n i e N r 26 /2012
Wójta Gminy Piaski z dnia 26 marca 2012r.
w sprawie : udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizacje zadań publicznych należących do zadań gminy, organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t.Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźń. zm) prowadzące działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji

Na podstawie art. 13 w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami.) oraz Uchwały  Nr XI/65/2011  Rady Gminy Piaski  z dnia 27  października 2011 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Piaski z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok, zarządza się co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się dokonać wyboru oferty na podstawie protokółu Komisji Opiniującej / który stanowi załącznik / i przyznać dotację z budżetu gminy na realizacje zadań publicznych należących do zadań gminy organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
2. Podmioty, którym przyznano dotację oraz wysokość dotacji określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dotacja zostanie udzielona na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się
1.    inspektorowi ds. promocji i kultury – w zakresie oceny formalnej
2.    inspektorowi ds. księgowości budżetowej - w zakresie rozliczenia finansowego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Piaskach.


Załączniki:
1.    Nazwy zadań oraz podmioty, którym przyznano dotację wraz z wysokością dotacji
2.    Protokół Komisji Opiniującej


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2012-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.