Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - nieruchomości - lokale i inne obiekty » Wójt Gminy Piaski ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości zabudowanej położonej w Szelejewie Drugim, stanowiącej własność Gminy Piaski.

Wójt Gminy Piaski ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości zabudowanej położonej w Szelejewie Drugim, stanowiącej własność Gminy Piaski.

Data publikacji: 04.04.2012
Termin składania ofert: 18.05.2012

                                                          

  WÓJT GMINY PIASKI

                                                                                 o g ł a s z a

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości zabudowanej  położonej w Szelejewie Drugim, stanowiącej własność Gminy Piaski.

Nr działki

Arkusz mapy

Oznaczenie księgi wieczystej

Powierzchnia działki m2

Położenie -

obręb geodezyjny

Cena wywoławcza

    zł.

 Wadium

     zł.

 

 143/14

 

 ark.m. 3

PO1Y/000

29233/1

Sąd Rejonowy

w Gostyniu

    

    951  m2

 

Szelejewo

Drugie

 

 70 000,oo zł.

 

  14 000,oo zł.

Opis budynku : Budynek mieszkalny, jednopiętrowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, ściany murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, dach o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną. Budynek nieotynkowany.

 Powierzchnia zabudowy146,60  m2, powierzchnia użytkowa 227,20  m2 w tym piwnica 48,50 m2. Do budynku doprowadzona sieć elektryczna i wodociągowa. Obiekt wymaga remontu.

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń. Nieruchomość bez zobowiązań. Postąpienie nie mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się na obszarze oznaczonym jako teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Budynek udostępniony będzie do oględzin po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu .Przyjmuje się, że stający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. Pierwszy przetarg odbył się dnia 8 grudnia 2011 r., drugi przetarg 01 marca 2012 r. Trzeci przetarg odbędzie się dnia 24 maja 2012 r. o godz. 10oo w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach, ul. 6  Stycznia nr 1, sala w podwórzu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „wadium na działkę nr 143/14”, na konto  Gminy  Piaski  - UG   Nr 97 86780005 0050 0500 4994 0002 w Powiatowym Banku Spółdzielczym, Oddział w Piaskach w terminie do dnia 18 maja 2012 r. w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 18 maja 2012 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Piaski. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.                                                

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną lub prawną, notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do uczestnictwa w przetargu i nabycia nieruchomości. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępująca do przetargu dokumentu świadczącego o rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Dostawa nieruchomości zwolniona od podatku od towarów i usług na mocy art.43 ust.1 pkt 10 i 10a oraz  art. 29 ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 , poz.1054 ze zm.).O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Piaskach, pokój nr 5 tel. 0-65 5719030 wew. 34.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Gminy Piaski www.bip.piaski-wlkp.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny.                        
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - nieruchomości - lokale i inne obiekty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2012-04-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.