Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół N r 5/2012 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 20 marca 2012r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół N r 5/2012 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 20 marca 2012r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 5
Rok: 2012

P r o t o k ó ł   N r  5/2012

 

posiedzenia komisji  oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu

i turystyki   odbytego w dniu 20 marca  2012r. w Urzędzie Gminy Piaski.

 

Obecni na posiedzeniu:

1.            Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokółu

2.            Wójt Gminy Piaski             - Zenon Norman

3.            Sekretarz Gminy Piaski     - Wiesław Glapka

4.            Skarbnik Gminy Piaski      - Elżbieta Karolczak

5.            Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska

6.            Dyrektor Domu Kultury w Piaskach  -Jan Nawrot

 

Porządek posiedzenia :

1.       Omówienie projektów uchwał podejmowanych  na najbliższej sesji

2.       Przyjęcie sprawozdania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z działalności tej

3.       placówki w roku 2010.

4.       Podsumowanie  „Akcji Zima” w roku 2011.

5.       Zapoznanie się z działalnością hali sportowej, świetlic środowiskowych, świetlic    wiejskich, dokonanie oceny pracy.

6.       Zapytania, wolne głosy i wnioski

7.       Wyjazd w teren – sprawdzenie budowy boisk, przedszkola w Piaskach oraz tzw. „wilczych dołów”. 

 

Ad. 1 Omówienie projektów uchwał podejmowanych  na najbliższej sesji

 

Projekty uchwał w sprawie:

- zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012r.

- zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań    

  finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- zawarcia z Miastem Leszno porozumienia, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego,   

 polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Piaski- w tym momencie Pan Wójt poinformował radnych, że  Gmina musi z Miastem Leszno podpisać umowę na wykup  minimum 3 kojców dla bezdomnych psów. Wyjaśnił,  że w jednym kojcu mogą przebywać  4 małe psy, 3  psy bądź 1 agresywny. Omówił również kwestie finansową. Dodał, że stworzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt wiąże się z ogromnymi kosztami.

 

- zmiany uchwały nr XLVI/298/2010 Rady Gminy Piaski z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie

  określenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty

  należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Piaski oraz jej

  jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których 

 ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg

 szczegółowo omówiła Pani Elżbieta Karolczak Skarbnik Gminy.

 Radni nie wnieśli uwag.

 

- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki

Projekt uchwały omówił Pan Wójt. Poinformował radnych o zebraniu z Sołtysami które odbyło się 9 marca 2012 roku w Urzędzie Gminy. Wyjaśnił, że na posiedzeniu obecnych było 13 sołtysów, za utworzeniem funduszu sołeckiego był 1 sołtys z Strzelec Małych, 1 sołtys się wstrzymał od głosowania a 11 sołtysów było przeciwnych utworzeniu funduszu. Dodał również iż przed zebraniem opowiedziało się 2 sołtysów, którzy również byli przeciwni utworzeniu funduszu sołeckiego.

Radni nie wnieśli uwag.

 

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Piaski na lata 2012-2016

Projekt uchwały przedstawiła Pani  Irena Różalska.

Radni nie wnieśli uwag.

 

- Regulaminu przyznawania i podziałów środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Piaski, korzystających z opieki zdrowotnej

Projekt uchwały omówiła Przewodnicząca rady Gminy Pani Irena Różalska.

Radni nie wnieśli uwag.

 

- warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaski

Projekt uchwały szczegółowo omówiła Pani Regina Karolewicz.

Radni nie wnieśli uwag. 

 

- udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Gminy w Piaskach

Projekt uchwały omówił Pan Wójt.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo wysłane do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego na § 12 załącznika do uchwały Rady Gminy Piaski nr XXXV/238/2009 z dnia 14 września 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piaski. Poinformowała iż na kolejnej sesji będzie podjęta uchwała w sprawie uchylenia zapisu § 12 załącznika do w/w uchwały nie ze względu na rażące naruszenie prawa ale z uwagi na zmianę orzecznictwa i rozstrzygnięć Wojewody.

Uwag nie wniesiono. 

 

- zmiany Uchwały Nr III/13/2002 Rady Gminy Piaski z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego zmienionej uchwałą nr V/22/2011 Rady Gminy Piaski z dnia 17 lutego 2011r.

Projekt uchwały szczegółowo omówiła Pani Skarbnik.

Uwag do projektu uchwały nie było.

 

- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piaski.

Projekt uchwały omówiono w trakcie omawiania projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Leszno.

Radni nie wnieśli uwag.

 

Rozpatrywanie wniosków:

 

Na wstępie Przewodnicząca Rady Gminy Piaski Pani Irena Różalska powiadomiła radnych o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych. Poinformowała, że na sesję został zaproszony Pan Grzegorz Ludwiczak były Prezes Korony by złożyć mu podziękowania za wieloletnią pracę i sponsoring Klubu Korona.

 

Następnie Pani Irena Różalska odczytała pismo skierowane przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gostyniu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin prac aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu Gostyńskiego.

Komisja stwierdziła, że najbardziej zainteresowani są otwarciami aptek w Gminie Piaski. Zastrzeżeń nie było.

 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo Sołectwa Michałowo oraz Rady Sołeckiej w Michałowie w sprawie przekazania jako darowizny na rzecz sołectwa Michałowa i Drogoszewa budynku przy świetlicy wiejskiej wraz z odpowiedzią udzieloną przez Wójta Gminy Pana Zenona Normana.

Uwag nie wniesiono.

 

Kolejne pismo, które odczytała Pani Irena Różalska dotyczyło przejęcia nieruchomości w Szelejewie Drugim skierowane do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu.

Pan Śląski oznajmił, że Sołtys Szelejewa otrzymał odpowiedź od ANR która zawiera informację iż działka nie zostanie przekazana gdyż musi mieć zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego. Poinformował, że wraz z Sołtysem i przedstawicielem Agencji z Bojanowa był obejrzeć tą drogę. Przedstawiciel agencji ustnie wyraził, że dofinansowanie tej drogi będzie, zostanie ona również poszerzona i wyłożona asfaltem a do oświetlenia ulicznego nie dopłacą. Dodał, że będzie wystosowane pismo od Rady Sołeckiej w tej sprawie.

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała prośbę Caritas Archidiecezji Poznańskiej w sprawie bezpłatnego noclegu dla grup młodzieży gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które w dniach 14 i 15 kwietnia będą brały udział w IV Zjeździe na Świętej Górze.

Radni nie wnieśli przeciw wskazań, rozpatrzyli wniosek pozytywnie.

 

Następnie głos zabrała Pani Maria Wesołek, która poinformowała że w Szelejewie Drugim postawiono nowy zestaw zabawowy.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała i podziękowała za zebranie pieniędzy.

 

Ad. 2 Przyjęcie sprawozdania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z działalności tej placówki w roku 2011.

Sprawozdanie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury stanowi załącznik do protokółu.

 

Ad. 3 Podsumowanie „Akcji zima” w roku 2011.

Pan Sekretarz szczegółowo omówił i przedstawił wydatki związane z odśnieżaniem dróg i chodników.

 

Ad. 4 Zapoznanie się z działalnością hali sportowej, świetlic środowiskowych, świetlic wiejskich, dokonanie oceny pracy.

Wydatki hali sportowej, świetlic środowiskowych i świetlic wiejskich szczegółowo omówiła Pani Skarbnik.

Radni stwierdzili, że zysk z siłowni w Piaskach wynosi 10 zł na dzień a młodzież jeździ do Gostynia.

 

Ad. 5 Zapytania wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Rady Gminy poruszyła sprawę rynku a dokładniej psów które się tam załatwiają a właściciele tego nie sprzątają.

Pan Stefan Śląski zaproponował by powołać straż miejską a Pan Konrad Szafranek by na rynku postawić znak zakaz wprowadzania psów.

 

Następnie Przewodniczący komisji poprosił Pana Wójta o przedstawienie inwestycji, które są obecnie wykonywane na terenie Gminy.

Pan Wójt poinformował o budowie przedszkola, boisk sportowych a także o przekazaniu gruntu Bazyliki przy Klasztorze. Wspomniał również o kruszeniu kamienia w Szelejewie oraz na Lipiu.

Pan Wójt powiadomił radnych o nowej ustawie dotyczącej śmieci.

 

Ad. 6 Wyjazd w teren – sprawdzenie budowy boisk, przedszkola w Piaskach oraz tzw. „wilczych dołów”.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Joanna Polaszyk                                                                

 

Przewodniczący komisji

                                                                                                                                     Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2012-05-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-22
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.