Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 4/2012 posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 19 marca 2012 roku w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 4/2012 posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 19 marca 2012 roku w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 4
Rok: 2012

Protokół  Nr  4/2012

 

posiedzenia komisji  budżetu, działalności gospodarczej i handlu

odbytego w dniu 19 marca 2012 roku  w Urzędzie Gminy Piaski.

 

 

 

Obecni na posiedzeniu:

 

1.         Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokółu

2.         Wójt Gminy Piaski       - Zenon Norman

3.         Sekretarz Gminy Piaski           - Wiesław Glapka

4.         Skarbnik Gminy Piaski           - Elżbieta Karolczak

5.         Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska

 

Przewodniczący komisji, Pan Wiesław Woźniak powitał wszystkich obecnych zaproponował by na posiedzeniu komisji omówić wszystkie projekty uchwał które będą podejmowane na najbliższej sesji.

 

Projektu uchwał:

 

- zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012r.

Projekt uchwały szczegółowo omówiła Pani Skarbnik.

Radni nie wnieśli uwag. 

 

- zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań   finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Projekt uchwały szczegółowo omówiła Pani Elżbieta Karolczak.

Radni nie wnieśli uwag.

 

- zawarcia z Miastem Leszno porozumienia, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Piaski

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy. Poinformował radnych iż Gmina musi z Miastem Leszno podpisać umowę na minimum 3 kojce dla bezdomnych psów. Wyjaśnił,  że w jednym kojcu mogą przebywać  4 małe psy, 3  psy bądź 1 agresywny. Omówił również kwestie finansową.

Następnie Pan Grzegorz Naskręt zapytał czy na naszym wysypisku można zrobić schronisko?

Odpowiedzi udzielił Pan Sekretarz mówiąc, że stworzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt wiąże się z ogromnymi kosztami i może wynieś tyle co rozbudowa Przedszkola w Piaskach. Wyjaśnił iż taką małą Gminę jak Piaski nie stać na budowę schroniska. Pan Sekretarz przedstawił pismo skierowane do Prezydenta Miasta Leszno w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie  przekazania Miastu Leszno utrzymania i prowadzenia schroniska dla zwierząt z Gminy Piaski.

Następnie Pan Sekretarz omówił projekt uchwały w sprawie : programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piaski.

Następnie Pani Irena Różalska  Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała by Komisja budżetowa wybrała się do Leszna aby  obejrzeć schronisko.

Komisja ustaliła iż wyjazd do schroniska będzie w czwartek 21 marca 2012 roku o godz. 900 .

Radni więcej uwag nie wnieśli.

 

- zmiany uchwały nr XLVI/298/2010 Rady Gminy Piaski z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Piaski oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg

Projekt uchwały omówił szczegółowo Pan Sekretarz.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było.

- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki

Projekt uchwały omówił Pan Wójt. Poinformował radnych o zebraniu z Sołtysami które odbyło się 9 marca 2012 roku w Urzędzie Gminy. Wyjaśnił, że na posiedzeniu obecnych było 13 sołtysów, za utworzeniem funduszu sołeckiego był 1 sołtys - z Strzelec Małych,  sołtys z Michałowa się wstrzymał od głosowania a 11 sołtysów było przeciwnych utworzeniu funduszu. Dodał również iż przed zebraniem opowiedziało się 2 sołtysów, którzy również byli przeciwni utworzeniu funduszu sołeckiego.

 

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Piaski na lata 2012-2016

Projekt uchwały omówił szczegółowo Pan Sekretarz.

Następnie Pan Radny Naskręt czy jest jakiś program sprawdzania, kontrolowania.

Odpowiedzi udzielił Pan Sekretarz mówiąc, że przez GOPS, Policja która zawiadomią GOPS, GKRPA, Zespół Interdyscyplinarny. Poinformował iż GKRPA ponosi duże koszty związane z wysłaniem takich osób na badania lekarskie przed skierowaniem na leczenie odwykowe a osoby uzależnione najczęściej odmawiają podjęcia leczenia.

Więcej uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

 

- Regulaminu przyznawania i podziałów środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Piaski, korzystających z opieki zdrowotnej

Projekt szczegółowo omówił Pan Sekretarz.

Uwag nie wniesiono.

 

- warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaski

Projekt uchwały omówiła szczegółowo Pani Regina Karolewicz.

Komisja nie wniosła uwag.

 

- udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Gminy w Piaskach

Projekt uchwały omówi Pan Wójt.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo wysłane do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego na § 12 załącznika do uchwały Rady Gminy Piaski nr XXXV/238/2009 z dnia 14 września 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piaski. Poinformowała iż na kolejnej sesji będzie podjęta uchwała w sprawie uchylenia zapisu § 12 załącznika do w/w uchwały nie ze względu na rażące naruszenie prawa ale z uwagi na zmianę orzecznictwa i rozstrzygnięć Wojewody.

Uwag nie wniesiono.  

 

- zmiany Uchwały Nr III/13/2002 Rady Gminy Piaski z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego zmienionej uchwałą nr V/22/2011 Rady Gminy Piaski z dnia 17 lutego 2011r.,

Projekt uchwały szczegółowo omówiła Pani Skarbnik.

Uwag do projektu uchwały nie było.

 

Rozpatrywanie wniosków.

 

Na wstępie Przewodnicząca Rady Gminy Piaski Pani Irena Różalska powiadomiła radnych o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych. Poinformowała, że na sesję został zaproszony Pan Grzegorz Ludwiczak były Prezes Korony by złożyć mu podziękowania za wieloletnią współpracę.

 

Następnie Pani Irena Różalska odczytała pismo skierowane przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gostyniu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin prac aptek ogólnodostępnych na ternie powiatu Gostyńskiego.

Komisja stwierdziła, że najbardziej zainteresowani są otwarciami aptek w Gminie Piaski. Zastrzeżeń nie było.

 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo Sołectwa Michałowo oraz Rady Sołeckiej w Michałowie   w sprawie przekazania jako  darowizny na rzecz sołectwa Michałowa i Drogoszewa budynku przy  świetlicy wiejskiej wraz z odpowiedzią udzieloną przez Wójta Gminy Pana Zenona Normana.

Uwag nie wniesiono.

 

Kolejne pismo, które odczytała Pani Irena Różalska dotyczyło przejęcia nieruchomości w Szelejewie Drugim skierowane do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu.

Pan Wójt wyjaśnił, że w/w sprawie zostało wystosowane pismo i w chwili obecnej czeka na odpowiedź.

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy  odczytała prośbę Caritas Archidiecezji Poznańskiej  w sprawie bezpłatnego noclegu dla grup młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które w dniach 14 i 15 kwietnia będą brały udział w IV Zjeździe na Świętej Górze.

Radni nie wnieśli przeciwskazań, rozpatrzyli wniosek pozytywnie.

 

Następnie Pan Wójt poinformował iż wpłynęło pismo mieszkańców Szelejewa w sprawie świetlicy wiejskiej i hali sportowej. Dodał że pismo zawiera około 500 podpisów. Dodał, że chodzi o to by radni się wypowiedzieli czy świetlica czy hala sportowa i podjęli decyzję. Poinformował, że jest to inwestycja na lata w jednym roku dokumentacja a w kolejnych budowa.

 

Wolne głosy, wnioski.

 

Pan Waldemar Niedziela zapytał o budowę przedszkola.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt informując, że może być tak iż od czerwca dzieci zaczną uczyć się w nowym budynku. By w czerwcu remontować starą część budynku a do 15 listopada 2012 roku oddać cały obiekt do użytku.

 

 Następnie Pan Grzegorz Naskręt zapytał o inwestycje boiska.

Pan Wójt odpowiedział, że są już wykonawcy, roboty na terenie są już prowadzone. Dodał, że  został odgrodzony cały obiekt do którego nie będzie bezpośredniego wejścia. Pan Wójt poinformował że zostanie również  wyodrębniona część parkingowa ponieważ ten parking przy orliku jest za mały.

Pan Grzegorz Naskręt zwrócił uwagę by przy orliku postawić stojaki dla rowerów. Pan Wójt wyjaśnił, że zostało już to zlecone.

 

Następnie radny Naskręt poruszył sprawę dotyczącą gromadzenia się wody deszczowej na terenie  przedszkola.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt informując, że w tym miejscu nie ma odpływu do kanalizacji deszczowej.  Dodał, że kanalizacja biegnie wzdłuż PKP i skupu drewna i tam się kończy. Nie ma dalszego odpływu wód opadowych.

 

Przewodniczący komisji Pan Wiesław Wożniak poruszył sprawę ul Poznańskiej gdzie również należy odnowić rów a także kwestię dotyczącą ulgi dla mieszkańców za imprezy które odbywają się na sali.

Rozwiązała się dyskusja na w/w temat. Po burzliwej rozmowie radni doszli do wniosku by znów wrócić do wcześniejszego rozliczania za wynajem sal, który poległ na tym że wynajmujący płacił opłatę stałą i opłata za użyte media.   

 

Następnie głos zabrał Pan Waldemar Niedziela w sprawie drogi koło cmentarza gdyż przejeżdżające tą droga samochody okurzają pomniki na cmentarzu a także pękają.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt informując, że jeżeli chodzi o drogę koło cmentarza należy zgłosić się do Pani Grzegorzewskiej bądź do Ojców Bonifratrów. Dodał, że dopóki SIMET SA do końca nie przeniesie się  na strefę aktywizacji gospodarczej będą tam jeździć samochody. Poinformował również radnych iż na prośbę policji postawiono znak zakazu wjazdu dla samochodów przekraczających 2,5t.

 

Pan radny Grzegorz Naskręt poruszył temat biegu Bojanowskiego. Zwrócił uwagę na to by wszyscy uczestnicy biegu otrzymali okolicznościowe „butony” ponieważ w zeszłym roku zabrakło.

Pan Wójt wyjaśnił iż spawami organizacyjnymi biegu zajmuje się Pan Ziemski i Pan Kołacki i to oni powinni podjąć decyzję co do ilości „butonów” jakie należy zamówić przed biegiem.

 

Następnie głos zabrał Pan Maciej Urbaniak w sprawie odkrytej kanalizacji w Grabonogu.

Pan Wójt poinformował, że policja odnalazła na złomie włazy kanalizacyjne, wie kto za tym stoi, spawa jest w toku.

 

Radny Naskręt poruszył temat parkingu na Rynku. Zapytał czy jest możliwość postawienia oświetlenia drogowego na ul. Leśnej gdyż wiele osób by tam parkowało ale ze względów że jest ciemno boją się o swoje samochody. Dodał, że można by zrobić parking na terenie WTZ.  

Pan Woźniak dodał, że rozmawiał z mieszkańcami Gminy, którzy zdecydowanie byli by za płatnym parkingiem na rynku.  

Pan Wójt poinformował, że na terenie WTZ parkują pracownicy warsztatów oraz iż ul. Św. Marcina jest drogą powiatową i była by to inwestycja powiatu. Poza tym plac przy WTZ musiał by być odgrodzony a uczestnicy muszą mieć miejsce do ćwiczeń. Na postawienie oświetlenia przy ul. Leśnej potrzebna jest zgoda powiatu oraz nadleśnictwa. 

 

Następnie Przewodniczący komisji Pan Wiesław Wożniak poinformował, że na następnym posiedzeniu komisji poruszy temat oczyszczalni przydomowych dla tych którzy nie mają szans na przyłączenie się do kanalizacji sanitarnej.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Joanna Polaszyk

 

                                                                                                                                                                                                                                           Przewodniczący Komisji

                                                                                                    Wiesław Woźniak     

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2012-05-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.