Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 4/2012 posiedzenia komisji rolnictwa, budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska odbytego w dniu 23 marca 2012 roku w Urzędzie Gminy Piaski

Protokół Nr 4/2012 posiedzenia komisji rolnictwa, budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska odbytego w dniu 23 marca 2012 roku w Urzędzie Gminy Piaski

Numer protokołu: 4
Rok: 2012

Protokół  Nr 4/2012

 

posiedzenia komisji rolnictwa, budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska odbytego w dniu 23 marca 2012 roku  w Urzędzie Gminy  Piaski

 

 

 

Obecni na posiedzeniu :

 

1.         Radni – wg listy obecności

2.         Sekretarz Gminy – Wiesław Glapka

3.         Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak

4.         Sołtys miejscowości Piaski – Stanisław Glapka

 

Pan Zenon Zawieja – przewodniczący komisji powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji.

Pan Zawieja zaproponował by obrady komisji rozpoczęły się od sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej a następnie  omówić projekty  uchwał które będą podejmowane na najbliższej sesji  zgodnie z programem.

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej przedstawił  Sołtys miejscowości Piaski Pan Stanisław Glapka. Pan Sołtys powiadomił, iż od przyszłego roku będzie problem z czyszczeniem rowów gdyż Urząd Gminy planuje utworzyć Spółkę Komunalną i nie wiadomo czy Pan Karolewicz, który obecnie  zajmuje się czyszczeniem dren  będzie nadal to robił , po za tym Gminna Spółka Wodna będzie musiała go zatrudnić. Poinformował również, że Pani Regina Karolewicz ma się zorientować czy jest jeszcze osoba która zajmuje się czyszczeniem drenarki i za jaką cenę.

Następnie Pan Zawieja zapytał czy Pan Karolweicz będzie zatrudniany z pieniędzy Spółki.

Pan Sołtys odpowiedział, że tak i  że składki nie będą podnoszone.

Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat czyszczenia drenarki. Po dyskusji Pan Zawiej stwierdził, że jeżeli będzie potrzeba zatrudniać  melioranta to należy składkę podnieś chociaż o złotówkę.    

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.

 

PROJEKTY  UCHWAŁ W SPRAWIE :

 

- zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012r.

Projekt uchwały szczegółowo omówiła Pani Skarbnik.

Radni nie wnieśli uwag.

 

- zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań   finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Projekt uchwały szczegółowo omówiła Pani Skarbnik.

Radni nie wnieśli uwag.

 

- zawarcia z Miastem Leszno porozumienia, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwej opieki be zdomnym zwierzętom z terenu gminy Piaski .

Projekt uchwały szczegółowo omówił Pan Sekretarz. Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy. Poinformował radnych iż Gmina musi z Miastem Leszno podpisać umowę na minimum 3 kojce dla bezdomnych psów. Wyjaśnił,  że w jednym kojcu mogą przebywać  4 małe psy, 3  psy bądź 1 agresywny. Omówił również kwestie finansową. Powiadomił radnych, że w dniu wczorajszym (t. czwartek 22 marca 2012r.) wraz z komisją budżetu udali się do schroniska w Henrykowie. Dodał, że schronisko jest na bardzo wysokim poziomie europejskim, poinformował o kosztach wybudowania a także o zapleczu.

Radni nie wnieśli uwag.

 

- zmiany uchwały nr XLVI/298/2010 Rady Gminy Piaski z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Piaski oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

Projekt uchwały szczegółowo omówiła Pani Skarbnik.

Radni nie wnieśli uwag.

 

- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki

Projekt uchwały szczegółowo omówił Pani Skarbnik.

Radni nie wnieśli uwag.

 

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Piaski na lata 2012-2016.

Projekt uchwały szczegółowo omówił Pan Sekretarz.

Radni nie wnieśli uwag.

 

- Regulaminu przyznawania i podziałów środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Piaski, korzystających z opieki zdrowotnej.

Projekt uchwały szczegółowo omówił Pan Sekretarz.

Radni nie wnieśli uwag.

 

- warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaski.

Projekt uchwały szczegółowo omówił Pani Regina Karolewicz.

Radni nie wnieśli uwag.

 

- udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Gminy w Piaskach.

Projekt uchwały szczegółowo omówił Pan Sekretarz.

Radni nie wnieśli uwag.

 

- zmiany Uchwały Nr III/13/2002 Rady Gminy Piaski z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego zmienionej uchwałą nr V/22/2011 Rady Gminy Piaski z dnia 17 lutego 2011r.

Projekt uchwały szczegółowo omówił Pani Skarbnik.

Radni nie wnieśli uwag.

 

- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piaski.

Projekt uchwały szczegółowo omówił Pan Sekretarz.

Radni nie wnieśli uwag.

 

 

Rozpatrywanie wniosków:

 

- pismo od  Caritas Archidiecezji Poznańskiej  w sprawie bezpłatnego noclegu dla grup młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które w dniach 14 i 15 kwietnia będą brały udział w IV Zjeździe na Świętej Górze.

Radni nie wnieśli przeciwskazań, rozpatrzyli wniosek jako informację.

 

 

- pismo Sołectwa Michałowo oraz Rady Sołeckiej w Michałowie   w sprawie przekazania jako  darowizny na rzecz sołectwa Michałowa i Drogoszewa budynku przy  świetlicy wiejskiej wraz z odpowiedzią udzieloną przez Wójta Gminy Pana Zenona Normana.

Uwag nie wniesiono.

 

- pismo w sprawie przejęcia nieruchomości w Szelejewie Drugim skierowane do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu.

 

 

- pismo skierowane przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gostyniu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin prac aptek ogólnodostępnych na ternie powiatu Gostyńskiego.

Komisja stwierdziła, że najbardziej zainteresowani są otwarciami aptek w Gminie Piaski. Zastrzeżeń nie było.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Joanna Polaszyk                                           

 

                                                                                                          Przewodniczący Komisji

                                                                                                              Zenon Zawieja
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2012-05-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.