Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski o wydaniu decyzji znak OS.6220.04.02.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalnym w Grabonogu na działce nr 83/6”

Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski o wydaniu decyzji znak OS.6220.04.02.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalnym w Grabonogu na działce nr 83/6”

Numer dokumentu: -
Rok: 2012

Piaski, dnia 30.05.2012r.

 

OS.6220.05.02.2012

 

 
O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Piaski

 

 

            Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2012 r. na wniosek SIMET S.A. ul. Dworcowa 21, 63-820 Piaski , Wójt Gminy Piaski wydał decyzję znak OS.6220.04.02.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalnym w Grabonogu na działce nr 83/6”. 

            Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Piaski w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia o wydanej decyzji.

            Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Piaskach (ul 6 Stycznia 1, pok. nr 5) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 - zgodnie
z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.  Nr 199, poz. 1227 ze zm.) – niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach oraz w gablocie informacyjnej w miejscowości Grabonóg, a także zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej  na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.bip.piaski-wlkp.pl

 

 

                                                                                                                                                Wójt

                                                                                                                                            Zenon Norman

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Roman Jakuszek
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2012-05-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.