Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 14/2012 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 31 maja 2012r. w Urzędzie Gminy Piaski

Protokół Nr 14/2012 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 31 maja 2012r. w Urzędzie Gminy Piaski

Numer protokołu: 14
Rok: 2012

Protokół  Nr  14/2012

 

ze  wspólnego  posiedzenia radnych w dniu 31 maja 2012r.

w  Urzędzie  Gminy  Piaski.

 

 Obecni na posiedzeniu:

 

  1. Radni wg listy obecności
  2. Wójt Gminy – Zenon Norman
  3. Sekretarz Gminy  - Wiesław Glapka
  4. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak

 

 

Przewodniczący komisji budżetowej Pan Wiesław Woźniak, powitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Panią Skarbnik, dodał że dzisiejsze posiedzenie wspólnych komisji dotyczyć  będzie w szczególności omówieniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011r.  oraz pozostałych projektów uchwał podejmowanych na najbliższej sesji

Pan Wiesław Woźniak poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011r.

Na wstępie Pani Skarbnik  poinformowała o uchwale Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Poznaniu w sprawie  wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Piaski za 2011 rok. Uchwała niniejsza stanowi załącznik do protokółu Komisji Rewizyjnej Nr 6/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r.

Przedstawiła również  uchwałę  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piaski w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Piaski z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2011.

/uchwała niniejsza – do wglądu -  stanowi załącznik do protokółu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej   Nr  6/2012r. z dnia 26 kwietnia 2012r. /

 

Pani Skarbnik przedstawiła bardzo szczegółowo sprawozdanie z  wykonania planu dochodów i wydatków  za 2011rok.

Odpowiadała na bieżąco na pytania radnych w tym zakresie.

Radni po wysłuchaniu sprawozdania  Pani Elżbiety Karolczak – Skarbnika Gminy oraz po zapoznaniu się z  w/ wymienionymi uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej  nie wnieśli zastrzeżeń do wykonania budżetu Gminy Piaski za rok miniony.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało większość radnych obecnych na posiedzeniu.

 

Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że projekty uchwał w sprawie:

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaski na lata 2012-2016

- zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012r.

zostaną omówione na sesji.

Radni nie wnieśli uwag.

 

Wolne głosy i wnioski.

Pan Sekretarz poinformował radnych o konieczności zmiany uchwały o okręgach wyborczych. Wszystkie gminy w Polsce mają obowiązek wprowadzenia okręgów 1 mandatowych. W Gminie Piaski będzie 15 radnych z tym że norma przedstawicielska  gminy wynosi 447 osób uprawnionych do głosowania, dlatego w miejscowości Piaski będzie 6 radnych. Dodał, że uchwała musi być podjęta do 1 listopada 2012r. Przedstawił radnym 3 propozycje podziału gminy na okręgi ( radni otrzymali ksero  propozycji). 

 

Następnie przewodniczący posiedzenia Pan Wiesław Woźniak przedstawił Sprawozdanie o stanie zadrzewień na terenie gminy Piaski w 2011r. (sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu).

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała odpowiedź Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Kłosowskiego w sprawie budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na terenach Powiatu Gostyńskiego i Rawickiego.

Zaproponowała by zorganizować wspólne spotkanie - Komisji Rolnictwa oraz Przewodniczący Rad zainteresowanych gmin by podjąć wspólnie stanowisko przeciwko budowie kopalni.

Radni nie wnieśli uwag.

Następnie odczytała pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zbadania zgodności z prawem uchwały nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Piaski z dn. 27 marca 2012 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaski. Pismo do nadzoru w sprawie uchybień dotyczące w/w uchwały przesłało Gostyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Noe”.

Pan Sekretarz poinformował, że Wojewoda Wielkopolski uznał uchwałę za zgodną, bez naruszeń prawa.  

 

Następnie Pan Maciej Urbaniak zapytał Pana Wójta czy można by posprzątać tern w Grabonogu koło prywatnej posesji.

Pan Wójt odpowiedział, że jeżeli chodzi o prywatne obiekty to gmina może jedynie zwrócić uwagę właścicielowi bądź wysłać policję by sprawdziła czy nie ma zagrożenia życia.

 

Następnie Pan W. Niedziela zapytał czy byłaby możliwość postawienia znaków gdyż kierowcy tirów często mylą drogi i mają trudności z wyjazdem. Zapytał również o przystanek autobusowy koło GS.

Pan Wójt odpowiedział, że jeżeli chodzi o postawienie znaków wiąże się to z kosztami, należy najpierw obliczyć ile znaków potrzeba i ich koszt a następnie jeżeli będą środki znaki zakupić. Jeżeli chodzi o przystanek autobusowy to GS „SCH” dał opinię pozytywną i przystanek będzie postawiony.

 

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła by wzdłuż ścieżki rowerowej wyciąć krzewy.

Pan K. Szafranek poinformował, że ścieżka rowerowa jest w pasie drogi i krzaki które zarastają ścieżkę od strony rowu można wyciąć. Dodał, że może to nadzorować.

Pan K. Szafranek poprosił by na nowy parkingu przy ul. Gostyńskiej postawić 2 kosze, gdyż kierowcy tirów śmieci wyrzucają do lasu bądź powieszają a na gałęziach drzew.

Pan Wójt odpowiedział, że parking jest prywatny, Gmina może wystosować pismo do Pana Kaczmarka o postawienie koszy.

 

Następnie Pan Z. Zawieja zapytał Pana Sekretarza czy pismo w sprawie wycinki gałęzi wchodzących na linie energetyczne w Lipu zostało wysłane – Pan Sekretarz odpowiedział, że tak.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Joanna Polaszyk 

 

                                                                                      Przewodniczący posiedzenia

                                                                                            Wiesław Woźniak

 

 Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2012-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.