Strona główna » Dokumenty » SPRAWY DO ZAŁATWIENIA » Wybory » Wybory - rejestr wyborców

Wybory - rejestr wyborców


WYBORY- Rejestr wyborców

Wymagane dokumenty

1.       WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW część A

·         Wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały lub czasowy może zostać wpisany do rejestru wyborców na wniosek złożony do Wójta Gminy Piaski. Wniosek można składać cały rok. Do wniosku należy dołączyć:

·         - kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;

·         - pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2.       WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW część B

·         Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony , na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców wpisany jest na własny wniosek  Do wniosku muszą być załączone:

·          kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;

·          pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3.       UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW

Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.

4.       Miejsce złożenia dokumentów

·         Urząd Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia 1 , 63-820 Piaski, pok. nr 2

5.       Opłaty

·         Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

6.       Termin i sposób załatwienia

·         Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców, w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.

Udostępnianie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku.

7.       Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112  ze zm.)

·         Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz.941)

8.       Tryb odwoławczy

·         Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem tut. Urzędu, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

·         Każdy może wnieść do prezydenta miasta reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców pisemnie lub ustnie do protokołu.

·         Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tut. Urzędu do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Wybory
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2012-08-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-09-20
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.