Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski - deratyzacja

Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski - deratyzacja

Numer dokumentu: -
Rok: 2012

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PIASKI

 

Na podstawie  § 28 uchwały  nr XXXIV/201/2006 Rady Gminy Piaski z dnia 27 stycznia 2006r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski” oraz zarządzenia Wójta Gminy Piaski Nr  58/2012 z dnia 26.09.2012 r., podaje się do publicznej wiadomości:

§ 1 W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy zostanie przeprowadzona na terenie Gminy Piaski w okresie od dnia 01 października 2012 r. do             15 października 2012 r.

Obowiązkowa deratyzacja

§ 2 Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach  władających nieruchomościami.

§ 3 W związku z akcją deratyzacji zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do:

1)       dokonania w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach, itp.),

2)       usunięcia z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni,

3)       wyłożenia trutek, w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu lub w miejscach ich żerowania.

§ 4 Do zwalczania szczurów i myszy należy używać trutek (preparatów) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia  lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

§ 5 Trutkę należy wyłożyć w dniu 01 października 2012 r. w ilości i według zasad właściwych dla danego preparatu.

W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełnianie wyłożonej trutki.

§ 6 W miejscach wyłożenia trutek należy umieścić napisy ostrzegawcze o treści:
„UWAGA!  Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!”

§ 7 Właścicielom nieruchomości zaleca się usunięcie resztek preparatów oraz padłych gryzoni po dniu 15 października 2012r. z jednoczesnym uporządkowaniem miejsc i pomieszczeń, gdzie przeprowadzono deratyzację. Z pozostałościami preparatów postępować wg wskazówek określonych przez producenta. Padłe gryzonie spalić lub głęboko zakopać ( min. 1 metr) w odległości co najmniej 20m od źródła wody pitnej.

§ 8 Informuje się, że na podstawie art. 117 Kodeksu wykroczeń – „Kto mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych,  podlega karze grzywny albo nagany”.

 

  Wójt

  Zenon Norman
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2012-09-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.