Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji »  Protokół Nr 16/2012 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 17 września 2012r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Protokół Nr 16/2012 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 17 września 2012r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Numer protokołu: 16
Rok: 2012

Protokół Nr 16/2012

ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 17 września 2012r.
w Urzędzie Gminy w Piaskach.


Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy – Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak

Przewodniczący komisji rolnictwa Pan Zenon Zawieja, powitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Panią Skarbnik, dodał że dzisiejsze posiedzenie wspólnych komisji dotyczyć będzie omówieniu projektów uchwał podejmowanych na najbliższej sesji, a także przedstawienia sprawozdania z funkcjonowania oświaty gminnej w roku szkolnym 2011/2012.

Pan Zenon Zawieja poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaski na lata 2012-2016
- zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012r.

Pani Elżbieta Karolczak, Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekty, odpowiadała na pytania Radnych.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.

Uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Rębowo przedstawił Pan Sekretarz.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.

Przewodniczący komisji poprosił by uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piaski omówiła Pani Małgorzata Pawlak.
Pani Pawlak zapoznała Radnych z w/w projektem uchwały, odpowiadała na pytania Radnych.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.

Następnie uchwały w sprawie:
- zmiany Uchwały nr VI/25/99 Rady Gminy Piaski z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piaskach, ul. Szkolna 1
- sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
przedstawił Kierownik Zespołu Obsługi Szkół Pan Andrzej Konieczny.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.

Przewodniczący komisji Pan Zenon Zawieja poprosił Pana Andrzeja Koniecznego o przedstawienie sprawozdania z funkcjonowania oświaty gminnej.
Kierownik ZOS w Piaskach szczegółowo omówił funkcjonowanie oświaty gminnej w roku 2011/2012. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Rozpatrzenie wniosków.

- wniosek Pani Danuty Rysz zam. Piaski ul. Drzęczewska 3c oraz Państwa Danuty i Stanisława Zawiślańskich zam. Piaski ul. Drzęczewska 3f, w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu o powierzchni około 13m2, stanowiącego własność Gminy Piaski.
Wójt Gminy Pan Zenon Norman szczegółowo omówił problem z w/w gruntem. Poinformował, że Nadleśnictwo w Piaskach chce sprzedać mieszkania na ul. Drzęczewskiej (blok), jednak ogrodzenia są dłuższe o 2m niż granica działki. Dodał, że Gmina nie może sprzedać drogi. Pan Wójt powiadomił Radych, że w pierwszej kolejności Nadleśnictwo musi uregulować kwestie związane z wytyczeniem granic.
Radni nie podjęli dyskusji.
- wniosek Pani Anny Podgórnej i Państwa Jana i Krystyny Dolatowskich zam. w Michałowie 44, w sprawie sprzedaży mieszkania położonego w budynku nr 44 oraz gruntów położonych na działkach 139/8, 139/10, 139/11.
Sprawę szczegółowo przedstawił Pan Wójt. Powiadomił Radnych, że sprawa wykupu mieszkania trwa od momentu zlikwidowania szkoły w Michałowie. Dodał, że opinia w sprawie sprzedaży lokalu musi być podjęta na zebraniu wiejskim, w obecności Sołtysa, Rady Sołeckiej i mieszkańców. Wcześniej, Rada Sołecka, wieś nie zgodziła się by sprzedać lokal Państwu Podgórnym. Pan Wójt poinformował, że czeka na wyznaczenie terminu zebrania wiejskiego w Michałowie.
Następnie Pan Zenon Zawieja, zaproponował aby zastanowić się nad sprzedażą mieszkania, a ziemi nie sprzedawać, zostawić na zamianę pod strefę przemysłową.
W tym momencie wywiązała się dyskusja na temat gruntów gminnych.
Po burzliwej dyskusji Radni stwierdzili, by na najbliższym posiedzeniu wspólnych komisji (tj. październik) omówić wszystkie grunty należące do Gminy Piaski : grunty sołeckie, nauczycielskie, na zamianę pod strefę przemysłową oraz te, które można sprzedać.

- wniosek Pana Franciszka Gnacy zam. Lafajetowo 1, w sprawie sprzedaży dzierżawnego od 1965r. gruntu rolnego, stanowiącego działkę nr 198 o pow. 0,0300 ha w tym również rowu użytkowanego rolnego.
Sprawę gruntu w Lafajetowie omówił Pan Wójt. Poinformował, że gmina nie może przekształcić tego gruntu na działkę budowlana.
Radni byli za sprzedażą w/w gruntu.
- wniosek Państwa Katarzyny i Henryka Janickich zam. Drzęczewo I/31 oraz Państwa Ewy i Jana Jankowskich zam. Drzęczewo Pierwsze 2 w sprawie dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
Pan Sekretarz poinformował, że wniosków o dofinansowanie oczyszczalni jest coraz więcej. Dodał, że gmina nie może dofinansowywać- „do tyłu” - już powstałych oczyszczalni. Pan Sekretarz wyjaśnił, że w budżecie na przyszły rok powinno zaplanować się środki na taki cel jak również podjąć odpowiednią uchwałę.
Wszyscy Radni byli zgodni z propozycją Pana Sekretarza.

- pismo Wielkopolskie Izby Rolniczej nr WIR.BW.KP.1698.2012 z dnia 23.07.2012r. w sprawie rozważenia możliwości obniżenia podatku rolnego.
Radni nie podjęli dyskusji.

- wniosek Pani Danuty Rysz zam. Piaski ul. Drzęczewska 3c, o przygotowanie projektu uchwały rady Gminy w Piaskach w sprawie zakazu spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na teren lasu, położonego w granicach administracyjnych miejscowości Piaski.
Pan Sekretarz wyjaśnił Radnym, że ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wyraźnie wskazuje gdzie „można” a gdzie „zabrania się” spożywania napojów alkoholowych. Dodał, że Pani Rysz złożyła w Urzędzie więcej pism dotyczących w/w sprawy min. o wprowadzenie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopskiej”. Pisma te skierowano do Gminnej Komisji Problemów Alkoholowych w Piaskach.
Radni stwierdzili, że najlepszym rozwiązaniem będzie zostawić to tak jak do tej pory, aby osoby spożywające alkohol miały to miejsce w lesie, utrzymywały tam porządek i nie przesiadywały pod „pawilonem”. Radni zaproponowali również by miejsce to było częściej kontrolowane przez Policję.

Następnie Przewodniczący komisji Pan Zenon Zawieja odczytał pisma z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dotyczące :
- zawiadomienia o rozprawie – w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w poznaniu na Uchwałę Rady Gminy piaski z dnia 30 listopada 2001r. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych
- doręczenie odpisu wyroku WSA w Poznaniu po rozpoznaniu sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gostyniu na uchwałę Rady Gminy piaski z dnia 14 września 2009r. nr XXXV/238/2009 w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom.


Wolne głosy i wnioski.

Pan Grzegorz Naskręt zapytał o prace na przebudowie przedszkola w Piaskach.
Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, informując, że w chwili obecnej trwa remont starego budynku. Poinformował, że został zakupiony nowy piec, jest wymieniany dach. Dodał, że w starej części przedszkola będzie znajdować się część administracyjna i gastronomiczna.

Więcej dyskusji nie podjęto wobec czego przewodniczący posiedzenia Pan Zenon Zawiej podziękował wszystkim za udział we wspólnym posiedzeniu komisji.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Joanna Polaszyk

Przewodniczący posiedzenia
Zenon ZawiejaTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2012-10-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.