Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 17/2012 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 10 października 2012r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Protokół Nr 17/2012 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 10 października 2012r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Numer protokołu: 17
Rok: 2012

Protokół  Nr  17/2012

 

ze  wspólnego  posiedzenia radnych w dniu 10 października 2012r.

w  Urzędzie Gminy w Piaskach.

 

 Obecni na posiedzeniu:

 

  1. Radni wg listy obecności
  2. Wójt Gminy – Zenon Norman
  3. Sekretarz Gminy  - Wiesław Glapka
  4. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak

 

Przewodniczący komisji budżetu Pan Wiesław Woźniak, powitał wszystkich obecnych na wspólnym posiedzeniu komisji, poinformował, że na dzisiejszym  posiedzeniu będą omawiane projekty uchwał podejmowane na najbliższej sesji oraz przyjęcie  sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r..

 

Pan Wiesław Wożniak poprosił Panią Skarbnik o omówienie uchwał w sprawie:

 

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaski na lata 2012-2016

- zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012r.

 

Pani Skarbnik poinformowała Radnych, że na najbliższej sesji nie będzie podejmowana uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaski na lata 2012-2016 gdyż zmieniły się przepisy. Dodała, że w/w uchwała będzie podjęta dopiero w przyszłym roku.

Następnie Pani Elżbieta Karolczak dokładnie omówiła uchwałę w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2012r. Odpowiadała na pytania radnych.

Uwag nie wniesiono.

 

Projekty uchwał w sprawie:

 

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego

- uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi na  2013 rok

- zmiany uchwały Nr V/20/2011 z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa

 

Szczegółowo omówił Pan Sekretarz. Odpowiadał na pytania Radnych.

Uwag nie wniesiono.

 

Projekt uchwały w sprawie  podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych  wybieranych w każdym okręgu wyborczym szczegółowo omówił Pan Sekretarz. Radni otrzymali projekt podziału Gminy Piaski na okręgi wyborcze.

Pan Wiesław Woźniak zaproponował, by z okręgu  Nr 9 wykreślić Drzęczewo Pierwsze i dopisać do okręgu Nr 10 razem z Smogorzewem i Talarami.

Za przedstawionym projektem podziału Gminy Piaski na okręgi wyborcze głosowało 14 radnych  ( 1 nieobecny usprawiedliwiony).

Pan Sekretarz poinformował Radnych o procesie tworzenia uchwał.

Więcej uwag nie niesiono.

 

- utworzenia spółki komunalnej

 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia spółki komunalnej szczegółowo omówił Pan Wójt.

Pan Wójt poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa nieprzychylnie patrzy na uchwały w sprawie cen wody, gdyż ceny powinny być ustalane przez oddzielny zakład (spółkę) a nie przez Urząd, oraz, iż Gmina nie może odliczać VAT natomiast spółka tak.  

Pani Skarbnik wyjaśniła, że do Izby Skarbowej zostały wysłane pisma o interpretacje czy Urząd musi zapłacić VAT za przekazanie mienia komunalnego na rzecz spółki.

Pani Skarbnik dodała, że otrzymała wyjaśnienia, iż Urząd jest zwolniony z VAT ale musi wykonać te zadania, które są wpisane w projekcie uchwały.

Następnie Pan Wiesław Woźniak zapytał czy spółka może uczestniczyć w przetargach na zewnątrz.

Pan Wójt odpowiedział, że zgodnie z art. 9 ustawy o gospodarce komunalnej spółka wykonuje zadania własne gminy. Dodał, że jeżeli w uchwale wpisano by art. 10 w/w ustawy, to wtedy spółka może uczestniczyć w przetargach, gdyż są to zadania komercyjne. Pan Wójt, poinformował, również iż gdyby w projekcie uchwały był wpisany art 10 nie wiadomo czy Urząd nie musiał by zapłacić VAT.

Wyjaśnił, że dopiero, po pewnym czasie,  gdy spółka będzie działać może dopisać art. 10. O dopisanie tego punktu występuje spółka do KRS.

Następnie Pan Stefan Śląski zapytał jaki wpływ na ustalanie cen wody będzie miała Rada Gminy.

Odpowiedzi udzielił Pan Sekretarz, mówiąc, że Spółka przygotowuje i przedstawia taryfy cen za wodę Panu Wójtowi, następnie Pan Wójt Radzie Gminy.

Pan Wójt wyjaśnił, że Rada Gminy musi przyjąć propozycje spółki, musi się z spółką dogadać, ponieważ gdy ceny wody ustalone przez Radę Gminy byłyby mniejsze niż proponowane przez spółkę, wtedy Gmina musi dopłacić do wody.

Następnie Pan Stefan Śląski zapytał - co wchodzi w cenę wody.

Pan Wójt odpowiedział, że w chwili obecnej są to wynagrodzenia dla 4 konserwatorów, wszystkie remonty urządzeń wodnych i sanitarnych, prąd, naprawy i usuwanie awarii i koszty pośrednie.

Pan Wiesław Woźniak zapytał jaki wpływ będzie miała Rada Gminy na działania spółki.

Pan Wójt odpowiedział, że Rada poprzez Wójta ma wpływ na spółkę. Dodał, że w 100% Gmina, będzie mogła spółkę zawiązać i rozwiązać, może stawiać warunki.      

Następnie Pan Stefan Śląski zapytał o budowę, utrzymanie i remont gminnych dróg, ulic, chodników, mostów, placów.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, mówiąc iż będzie to tak jak do tej pory. Jeżeli będą zabezpieczone pieniądze w budżecie gminy, to gmina będzie zlecać wykonanie robót spółce.

Pan Stefan Śląski zapytał również o wynajem samochodu.

Pan Wójt wyjaśnił, że jeżeli chodzi o wynajem samochodu to spółka może ale odpłatnie i dotyczy to tylko mieszkańców gminy Piaski.

Następnie Pan Ignacy Urbaniak zapytał czy spółka będzie prowadzić usługi w zakresie drenarskim, czy będzie do tych prac wynajmowana inna firma.

Pan Wójt odpowiedział -  będą mogli ale gmina będzie musiała zapłacić.

Następnie Pan Jan Żalik zapytał co stanie się z spółką gdy nadejdzie kryzys.

Pani Skarbnik -  spółka musi utrzymać się sama, z własnych środków.

Pan Wiesław Woźniak zapytał, czy spółka będzie mogła zaciągać kredyty na inwestycje.

Pani Skarbnik odpowiedziała - tak ale za „naszą” zgodą. 

Pan Matuszewski zapytał czy spółka może starać się o dofinansowanie na remont dróg

Pani Skarbnik dopowiedziała -  spółka nie może, gmina tak.

Pan Jan Żalik zapytał jak będą wyglądały roboty wykonywane przez spółkę.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, mówiąc że będzie dział inwestycyjny, który będzie sporządzał  kosztorys, będzie podany czas wykonania  robót. Roboty będą wykonywane zgodnie z podanym kosztorysem.

Następnie Pan Szafranek zapytał - z ilu osób będzie się składał  Zarząd Spółki oraz ilu pracowników będzie liczyć spółka.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt informując, że Zarząd Spółki jest jednoosobowy i podlega Wójtowi. Jeżeli chodzi o pracowników to będą to osoby, które na dzień dzisiejszy są zatrudnione w Referacie Komunalnym, Pan Wójt dodał, że zostanie wybrany i przyjęty prezes spółki.

Pan Szafranek zapytał czy będą tworzone nowe stanowiska pracy.

Odpowiedzi udzielił Pan Sekretarz, mówiąc, że – na ten moment nie przewidujemy tworzenia nowych stanowisk pracy.

Pan Wójt wyjaśnił, że wszyscy pracownicy wraz z utworzeniem spółki muszą podpisać umowy, że przechodzą do spółki.

Następnie głos zabrał Pan Ignacy Urbaniak, zapytał kto zakupi sprzęt, gdy spółka będzie już funkcjonować i będzie potrzebny nowy.

Pan Wójt odpowiedział, że spółka, a „my” możemy spółkę dofinansować akcjami. Pan Wójt poinformował, że siedzibą spółki będzie budynek starej szkoły na ul. Dworcowej, będą tam dwa pomieszczenia, w którym urzędować będzie prezes i księgowa spółki. Musi być wybrana również Rada Nadzorcza, która składać się będzie z 3 osób. Pan Wójt dodał, że  z Urzędu w Radzie Nadzorczej może być zatrudniony jedynie Radca Prawny. Rada Nadzorcza odpowiada tak samo jak prezes spółki. Do spółki przekazana zostanie wiata po SKR , kolektory ściekowe, a także cały sprzęt.  

Następnie Pan Grzegorz Naskręt zapytał czy w innych gminach funkcjonują już takie spółki.

Odpowiedzi udzielił Pan Sekretarz informując, że spółki takie istnieją już w Borku, w Poniecu i w Gostyniu.

Następnie Pan Waldemar Niedziela zapytał jakie wykształcenie powinien mieć prezes spółki.

Pan Wójt wyjaśnił, że powinna to być osoba, która pracowała na kierowniczym stanowisku, zna się na prowadzeniu zakładu,  z praktyka i uprawnieniami. Pan Wójt dodał, że chciałby aby była to osoba z Piasków.

Pan Jan Żalik zapytał czy w Radzie Nadzorczej musi być przyjęty biegły księgowy.

Pan Wójt odpowiedział, że Rada Nadzorcza odpowiada za spółkę tak samo jak prezes. Rada Nadzorcza ma kontrolować prezesa spółki. Pan Wójt dodał, że chciałby aby w spółce była zatrudniona osoba, która mogła by kontrolować jej księgowość.

Pan Wiesław Woźniak zapytał - kto ustala wynagrodzenie dla prezesa i Rady Nadzorczej.

Pan Wójt poinformował, że wynagrodzenie dla prezesa ustala Wójt, a jeżeli chodzi o Radę Nadzorczą, Pan Wójt, odpowiedział, że nie wie gdyż jeszcze się nie „dowiadywał”, w innych spółkach członkowie Rady nadzorczej maja wynagrodzenie w kwocie 500 – 600 zł.  

Następnie głos zabrał Pan Ignacy Urbaniak pytając czy będzie istnieć gminna spółka wodna, czy jej zadania przejmie spółka komunalna.

Pan Wójt wyjaśnił - gminna spółka wodna działa na terenie gminy i jest to oddzielna spółka której nie można łączyć.  

Następnie Pan Zenon Zawieja zapytał czy nie ma już możliwości aby gmina prowadziła wodę i ścieki.

Pan Sekretarz odpowiedział – nie.

Pan Konrad Szafranek zapytał jaką spółka do gwarancje na wykonanie robót. 

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt -  jest to zlecane przez gminę i to „my” dajemy gwarancje.

Więcej pytań do projektu uchwały nie było.

 

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Piaski w roku 2013

 

Projekty uchwał szczegółowo omówił Pan Sekretarz.

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.

 

Wolne głosy.

 

- Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo od Mieszkańców ulicy Św. Filipa Neri dotyczące: złego stanu ulicy Św. Filipa Neri.

Głos w tej sprawie zabrał Pan Konrad Szafranek, informując iż wszystkie ulice na Drzęczewskiej są do budowy. Dodał, że rada gminy jest przed opracowaniem projektu budżetu gminy na przyszły rok i należy zastanowić się nad naprawą dróg. Pan Szafranek podkreślił, że najważniejszą rzeczą do zrobienia jest przejście dla dzieci, od strony szkoły do osiedla. Poinformował, że mówił wcześniej o postawieniu znaku ograniczenia prędkości do 40, do tej pory nie ma znaku i nie ma przejścia dla pieszych. Od strony Pana Dylaka do sklepu gdzie mieszka Pan Szymański powinien być zrobiony chodnik, w chwili obecnej ktoś zasadził tam krzewy i przejścia nie ma.

Następnie Pan Grzegorz Naskręt powiedział, że to jest to samo co mówił na sesji o kanalizacji deszczowej.

Pan Sekretarz poinformował, że najważniejsze jest aby zrobić przejście dla dzieci, postawienie znaku i wymalowanie pasów i to będzie zrobione. Pan Sekretarz poinformował również że mieszkańcy nowego osiedla przy  szkole otrzymali pisma w sprawie usunięcia krzewów.   

Następnie Pan Matuszewski dodał, że są ulice, osiedla przedwojenne i powojenne które do dnia dzisiejszego nie mają drogi a na osiedlach 10 letnich chcą mieć piękne drogi i chodniki.

 

Następnie głos zabrał Pan Zenon Zawieja z prośba o przesuniecie transformatora przy nowym osiedlu w Bodzewie, gdyż stoi za blisko drogi.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że na zatoczce w miejscu, w którym stał przystanek stoją samochody, wyjeżdżając z rynku od strony ośrodka zdrowia nic nie widać. Zapytała, czy była by możliwość aby coś z tym zrobić.

Pan Zenon Zawieja zaproponował by na rynku postawić parkometry.

Pan Wójt poinformował, że w najbliższym czasie zmieni się organizacja ruchu na rynku, która musi być zatwierdzona przez Generalną Dyrekcje Dróg krajowych i Autostrad oraz Powiat. Pan Wójt dodał, że wszyscy radni widzieli jak był opracowany projekt, zatoczka miała służyć do chwilowego zatrzymania się.

Pan Sekretarz dodał, że to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postawiła znak „parking”, a nie „zakaz zatrzymywania się”.

Pan Grzegorz Naskręt mówił, że gdyby był zrobiony parking na ul. Leśnej było by lepiej.

Pan Wójt poinformował, że jest to droga powiatowa i teren leśny, z taką propozycją należ z zwrócić się do radnych powiatu.

 

- Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o złożonych oświadczeniach majątkowych. Odczytała pismo Sołtysa i rady Sołeckiej wsi Strzelce Małe w sprawie zaplanowania w budżecie Urzędu Gminy w Piaskach na rok 2013 środków finansowych na generalny remont świetlicy wiejskiej w Strzelcach Małych.

Odpowiedzi udzielił Pan Sekretarz, informując, że sprawa ta poruszona była na sesji, tak jak Pan Wójt mówił zakres prac został omówiony a nie uzgodniony z Sołtysem Panem Robertem Celką.

 

- pismo Sołtysa Sołectwa Podrzecze w sprawie uchwalenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski.

Pan Sekretarz poinformował, że istnieją 3 różne wersje przebiegu obwodnicy drogi 434, zielona jest na dzień dzisiejszy brana pod uwagę. Odbyło się spotkanie w GOK w Piaskach, w którym uczestniczyli  rolnicy z Podrzecza oraz Wojewódzki Zarząd Dróg, odbyła się również wizja lokalna, do dnia dzisiejszego nie ma ostatecznego rozwiązania.

W tym momencie Pan Sekretarz dokładnie omówił sprawę obwodnicy.

 

Następnie glos zabrał Pan Wiesław Woźniak, poinformował, że zgłaszał już problem  wymiany drzwi do szkoły w Drzęczewie.    

Pani Skarbnik odpowiedziała, że należy sprawdzić ile pieniędzy zostało i co jeszcze jest  zaplanowane. Pani Skarbnik dodała, że na drzwi wystarczy.

 

Pan Wiesław Woźniak poprosił by w Smogorzewie zamontować tabliczki z numerami  dojazdowymi do posesji oraz wykoszenie skarpy.

 

Pan Konrad Szafranek, poinformował, że w Smogorzewie, zjeżdżając w dół w stronę przepompowni, w lewą stronę Talar, droga w kierunku Gostynia –  droga nagminnie jest  przeorywana przez rolników. Pan Szafranek zaznaczył, że jest to ścieżka rowerowa a także droga pożarowa od strony Gostynia. Droga jest coraz węższa, nie ma już rowu, jest pole.

Pan Sekretarz odpowiedział, że należy ustalić właścicieli i wystosować do nich pisma ostrzegające.

Pan Konrad Szafranek zwrócił także uwagę na drogę w Talarach, gdzie mieszkaniec notorycznie zasypuje ją gruzem. 

Pan Wiesław Woźniak poinformował, że droga po lewej stronie koło pompy, gdzie są działki, teren zamieszkiwany jest przez byłego mieszkańca Piasków, w miejscu gdzie powinien być  rów jest gruz.

Pan Żalik zaproponował, by właściciele posesji, którzy zasypują rowy płacili zgodnie z uchwałą rady gminy -  za zajecie pasa drogowego.

Pan Sekretarz poinformował, że nie jest to taka łatwa sprawa, gdyż przekonaliśmy się na przykładzie Strzelec Małych, gdzie nie ma kamieni granicznych jest trudno udowodnić gdzie pierwotnie przebiegała droga.

 

Następnie przewodniczący komisji budżetu poprosił Panią Skarbik o przedstawienie sprawozdania z wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2012r.

Pani Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z przesłanego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r.

Opinia RIO  z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r. jest pozytywna.

Następnie Skarbnik Gminy  przedstawiła  bardzo szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu  gminy za I półrocze 2012r.  Odpowiadała  na pytania radnych dotyczące wykonania budżetu  gminy za I półrocze 2012r.

Komisja  nie wniosła uwag do przedstawionego sprawozdania.

 

Więcej dyskusji nie podjęto wobec czego przewodniczący  posiedzenia Pan Wiesław Woźniak podziękował wszystkim za udział we wspólnym posiedzeniu radnych.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Joanna Polaszyk

     Przewodniczący posiedzenia

                                                                                                        Wiesław Woźniak

 

 

 

  Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2012-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.