Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 1/2012 ze wspólnego posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki oraz komisji rolnictwa, budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska odbytej w dniu 4 grudnia 2012 roku w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 1/2012 ze wspólnego posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki oraz komisji rolnictwa, budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska odbytej w dniu 4 grudnia 2012 roku w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 1
Rok: 2012

Protokół  Nr  1/2012

 

ze wspólnego posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu         i turystyki oraz   komisji rolnictwa, budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska  odbytej w dniu  4  grudnia  2012 roku  w Urzędzie Gminy Piaski.

 

Obecni na posiedzeniu:

 

1. Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokółu

2. Wójt Gminy Piaski    - Zenon Norman

3. Sekretarz Gminy Piaski  - Wiesław Glapka

4. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska

5. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak

6. Inspektor ds. Ochrony Środowiska – Roman Jakuszek

 

Przewodniczący posiedzenia Pan Stefan Śląski powitał wszystkich obecnych na wspólnym posiedzeniu dwóch komisji : oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki oraz   komisji rolnictwa, budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

 

Przewodniczący posiedzenia poprosił Panią Skarbnik o omówienie projektów uchwał:

 

- zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012r.

- zmian uchwały Rady Gminy Nr XVIII/95/2012 z dnia 27 marca 2012r.

 

Pani Skarbnik szczegółowo omówiła projekty uchwał. Odpowiadała na pytania radnych.

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.

 

- taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Projekt uchwały szczegółowo omówił Pan Wójt.

Radni nie wnieśli uwag co do zaproponowanych cen wody i ścieków, przyjęli stawkę podana w projekcie uchwały.

 

Następnie omówiono projekty uchwał dotyczące „ustawy śmieciowej”.

 

 - odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Piaski, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne omówił Inspektor ds. Ochrony Środowiska , Pan Roman Jakuszek. 

Pan Sekretarz poinformował, że dotyczy to śmieci , które są produkowane w miejscach, w których nikt nie zamieszkuje na stałe, czyli wyprodukowanych przez zakłady pracy, ogródki działkowe, cmentarze, akademiki,  itd.

Radni uznali, iż podjęcie w/w uchwały jest konieczne by uregulować wszystkie kwestie dotyczące „ustawy śmieciowej”.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

 

- metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Projekt uchwały szczegółowo omówił Pan Roman Jakuszek, Inspektor ds. Ochrony Środowiska, wraz z Panem Wójtem i z Panem Sekretarzem odpowiadali na pytania radnych.

Przedstawiono kalkulację wyliczenia stawek za odpady.

Pan Wójt poinformował, że wszystkie gminy podlegające pod Trzebanię zamierza podjąć uchwałę ze stawką 10,00 zł i 15,00zł. Z tych, które  należą do Jarocina pozostała tylko nasza gmina oraz Gmina Borek. Jarocin przyjął stawkę 9,00 zł za odpady segregowane i 15,00 zł za odpady niesegregowane.

Każdy mieszkaniec musi złożyć deklarację o ilości mieszkańców zamieszkałych na stałe w danym gospodarstwie domowym.

Odbiór śmieci odbywać się będzie co 2 tygodnie, opłata jest miesięczna na mieszkańca.

Pan Wójt przedstawił metody obliczania wysokości stawek:

- od liczby mieszkańców,

- od ilości zużytej wody z danej nieruchomości,

- od powierzchni lokalu mieszkalnego (m²),

-  ujednolicona stawka dla gospodarstwa domowego.

W projekcie uchwały jest podana najkorzystniejsza stawka czyli od liczby mieszkańców.

 

Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Irena Różalska zaproponowała stawkę : za śmieci segregowane 9,00zł  za niesegregowane 15,00 zł.

 

Pan Zenon Zawieja zapytał czy stawka podana na projekcie uchwały jest stała czy można zmienić po pewnym czasie.

Pan Sekretarz odpowiedział –tak.

Pan Wójt wyjaśnił, że przedstawiona kalkulacja jest szacunkowa, oparta na kosztach z dnia dzisiejszego.

 

Pan Jan Kędzia zapytał czy za  pojemniki na śmieci i worki do segregacji będą liczone razem czy oddzielnie, a także co z osobami, którzy nie będą chcieli płacić.  

Pan Sekretarz odpowiedział, że wszystko jest wliczone w podaną kwotę, Do segregacji śmieci wydawane będą worki. Na wysypisku będzie bezpłatny punkt przyjęć śmieci problemowych. Tak jak do tej pory będzie odbierany sprzęt elektroniczny oraz wielogabaryty.  Co do osób uchylających się od płacenia to należności będą ściągane przez komornika.

 

Pan Marian Wyrzykiewicz zapytał gdzie dalej będą trafiać śmieci.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, informując, że śmieci będą zbierane przez firmę, która wygra przetarg i wywożone do Jarocina. Tam będzie centralne wysypisko śmieci segregowanych i niesrgregowanych.

Pan Stefan Śląski przeprowadził głosowanie.

Za stawką 9,00 zł i 15,00 zł było 3 radnych

Za stawką 10,00 i 15,00 zł było 7 radnych.

Została propozycja podana na projekcie uchwały.

 

- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi,

Projekt uchwały szczegółowo omówił Inspektor ds. Ochrony Środowiska, Pan Roman Jakuszek.

Dyskutowano o sposobach płatności. 

Pan Jan Kędzia zaproponował by w Banku Spółdzielczym były przygotowane druki z nr konta i wszystkimi danymi Gminy gdzie wystarczy wpisać kwotę i swoje dane.

Pan Konrad Szafranek zapytał czy opłaty za śmieci liczone są dla wszystkich równo, czy jest jakiś przedział wiekowy.

Odpowiedzi udzielił Pan Sekretarz informując, że nie ma takiego podziału, liczy się od osoby bez względu na wiek.

Radni nie wnieśli uwag co do przedstawionych propozycji terminu i częstotliwości uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

- utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia  siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Piaski.

Projekt uchwały omówił Pan Sekretarz.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

 

Zapytania, wolne głosy.

 

Pan Piotr Matuszewski zapytał jak gmina przygotowana jest na zimę.

Pan Sekretarz poinformował, że będzie rozwożony piasek, pługi są wyremontowane i przygotowane do odśnieżania, drogi powiatowe będą odśnieżane tak jak w zeszłym roku.

Pan Wójt poinformował, że zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych na modernizację świetlicy w Podrzeczu i świetlicy w Godurowie. Pan Wójt dodał, że została już podpisana umowa na środki dla Podrzecza. Jeżeli chodzi o Godurowo to wnioski będą rozpatrywane  w I kwartale 2013r.

Pan Stefan Śląski zapytał do kogo się zwracać od 1 stycznia jeżeli chodzi o odśnieżanie.

Pan Sekretarz odpowiedział, że będzie to tak jak do tej pory, do Pana Wolniewicza.

 

Pan Zenon Zawieja zapytał o spółkę.

Pan Sekretarz odpowiedział, że wszystko na bieżąco  jest załatwiane, został złożony wniosek do KRS i czekamy na zarejestrowanie, na umowę zlecenie jest zatrudniony Pan Paweł Wujek, który od 1 stycznia 2013r. będzie prezesem spółki.

 

Pan Sekretarz poinformował, że ostatnia sesja w tym roku odbędzie się 28 grudnia 2012r. Zaproponował by 27 grudnia odbyło się posiedzenie wspólnych komisji, na którym omówione zostaną pozostałe projekty uchwał dotyczące „ustawy śmieciowej”. 

 

Więcej dyskusji nie podjęto wobec czego przewodniczący posiedzenia Pan Stefan Śląski podziękował wszystkim za udział .

 

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Joanna Polaszyk

     Przewodniczący posiedzenia

                                                                                                    Stefan Śląski

 

 

 Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-01-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.