Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 7/2012 posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 3 grudnia 2012 roku w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 7/2012 posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 3 grudnia 2012 roku w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 7
Rok: 2012

Protokół  Nr  7/2012

 

posiedzenia komisji  budżetu, działalności gospodarczej i handlu

odbytego w dniu  3 grudnia  2012 roku  w Urzędzie Gminy Piaski.

 

 

Obecni na posiedzeniu:

 

 

1. Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokółu

2. Wójt Gminy Piaski    - Zenon Norman

3. Sekretarz Gminy Piaski  - Wiesław Glapka

4. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska

5. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak

6. Inspektor ds. Ochrony Środowiska – Roman Jakuszek

 

Przewodniczący komisji Pan Wiesław Woźniak powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji.

Poprosi Panią Skarbnik o omówienie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012r.

Pani Skarbnik szczegółowo omówiła projekt uchwały. Odpowiadała na pytania radnych.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

 

Pani Skarbik omówiła również uchwałę w sprawie zmian uchwały Rady Gminy Nr XVIII/95/2012 z dnia 27 marca 2012r.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków omówił szczegółowo Pan Wójt.

 

Podczas omawiana projektu poruszono temat modernizacji oczyszczalni ścieków w Gostyniu, budowy kanalizacji w Szelejewie. Dyskutowano również o problemie zrzucania ścieków z gospodarstw domowych do rowów i rzeki Dąbrówki w Szelejewie i w Godurowie, a także o oczyszczalniach przydomowych.

 

Radni nie wnieśli uwag co do zaproponowanych cen wody i ścieków.

 

Następnie omówiono projekty uchwał dotyczące „ustawy śmieciowej”.

 

Uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Piaski, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne omówił Inspektor ds. Ochrony Środowiska , Pan Roman Jakuszek. 

Pan Sekretarz poinformował, że dotyczy to śmieci , które są produkowane w miejscach, w których nikt nie zamieszkuje na stałe, czyli wyprodukowanych przez zakłady pracy, ogródki działkowe, cmentarze, akademiki,  itd.

Radni uznali, iż podjęcie w/w uchwały jest konieczne by uregulować wszystkie kwestie dotyczące „ustawy śmieciowej”.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

 

- metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Projekt uchwały szczegółowo omówił Pan Roman Jakuszek, Inspektor ds. Ochrony Środowiska, wraz z Panem Wójtem i z Panem Sekretarzem odpowiadali na pytania radnych.

Przedstawiono kalkulację wyliczenia stawek za odpady.

Radni pytali czy, któraś z gmin uchwaliła już wysokość stawek.

Pan Wójt poinformował, że wszystkie gminy podlegające pod Trzebanię nie podjęły jeszcze uchwał ale prawdopodobnie leszczyński związek zamierza ustalić dla prowadzących segregację śmieci 10 zł od osoby. Z gmin, które należą do Jarocina pozostała nasza gmina oraz Gmina Borek. Jarocin przyjął stawkę 9,00 zł za odpady segregowane i 15,00 zł za odpady niesegregowane.

Każdy mieszkaniec musi złożyć deklarację o ilości mieszkańców zamieszkałych na stałe w danym gospodarstwie domowym.

Pan Sekretarz poinformował, że do ustalonej ceny nie będzie doliczony VAT.

VAT zapłaci Gmina. Odbiór śmieci odbywać się będzie co 2 tygodnie, opłata jest miesięczna na mieszkańca.

Do segregacji śmieci wydawane będą worki. Na wysypisku będzie bezpłatny punkt przyjęć śmieci problemowych. Tak jak do tej pory będzie odbierany sprzęt elektroniczny oraz wielogabaryty.  

Pan Wójt przedstawił metody obliczania wysokości stawek:

- od liczby mieszkańców,

- od ilości zużytej wody z danej nieruchomości,

- od powierzchni lokalu mieszkalnego (m²),

-  ujednolicona stawka dla gospodarstwa domowego.

W projekcie uchwały jest podana najkorzystniejsza stawka czyli od liczby mieszkańców.

Pan Wożniak zapytał czy są inne propozycje stawek.

Za stawką 9,00 zł była Przewodnicząca rady Gminy, Pani Irena Różalska.

Pozostali radni nie wnieśli uwag do przedstawionej stawki w projekcie uchwały.  

Pan Wiesław Woźniak poinformował, że za stawką będzie głosowanie podczas sesji.

 

- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi,

Projekt uchwały szczegółowo omówił Inspektor ds. Ochrony Środowiska, Pan Roman Jakuszek.

Radni nie wnieśli uwag co do przedstawionych propozycji terminu i częstotliwości uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

- utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia  siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Piaski.

Projekt uchwały omówił Pan Sekretarz.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

 

Zapytania, wolne głosy.

 

Pan Wiesław Woźniak zaproponował by podjęto uchwałę w sprawie zmian w statucie Gminy Piaski.

Pan Sekretarz odpowiedział, że będzie powołana komisja statutowa, która składać będzie się z radnych oraz pracowników Urzędu. 

 

Następnie Pan Grzegorz Naskręt zapytał o remont świetlicy w Podrzeczu oraz Godurowa.

Pan Wójt odpowiedział, że zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych na modernizację świetlicy w Podrzeczu i świetlicy w Godurowie. Pan Wójt dodał, że została już podpisana umowa na środki dla Podrzecza. Jeżeli chodzi o Godurowo to wnioski będą rozpatrywane  w I kwartale 2013r.

Pan Grzegorz Naskręt zapytał  o prace na przedszkolu.

Pan Wójt poinformował, że remont przedszkola jest już zakończony. Dodał, że w dniu jutrzejszym ma być odbiór z sanepidu i będzie można oddać budynek do użytku.

Pan radny, Grzegorz Naskręt spytał również  o oświetlenie hali sportowej. Oznajmił, że w czasie gdy wyłączają  prąd na hali nie ma światła, nie widać znaków ewakuacyjnych. Zasugerował, że powinno być zainstalowane oświetlenie awaryjne, podtrzymujące jakiś czas oświetlenie.

Pan Wójt wyjaśnił, że hale sportowe nie mają takiego obowiązku. Wszystkie hale działają na tych samych zasadach.  Gdyby był wymógł zapisany w ustawie to z pewnością nadzór budowlany  nie odebrał by hali do użytku.

 

Pan Wiesław Woźniak poprosił by dowieziono piasek na posypanie dróg oraz o wykoszenie  rowu i pobocza w Smogorzewie.

Pan Wójt odpowiedział, że o tym czasie kosić nie będziemy.

 

Pan Grzegorz Naskręt zapytał o naprawie krawężnika  na ul. Poznańskiej.

Pan Wójt odpowiedział, że w tej chwili podnoszony jest wyżej krawężnik i zależności jaka będzie pogoda to zrobiony będzie chodnik.

 

Pan Waldemar Niedziela zapytał o drogę koło Klasztoru.

Pan Wójt odpowiedział, że droga jest skończona.

 

Pan Wiesław Woźniak zaproponował, że gdyby został jakiś materiał (kamień, gruz) z budowy drogi do klasztoru to można by go nawieźć na drogę polną w Smogorzewie (przy stacji pomp).

 

Pan Sekretarz poinformował, że ostatnia sesja w tym roku odbędzie się 28 grudnia 2012r. Zaproponował by 27 grudnia odbyło się posiedzenie wspólnych komisji, na którym omówione zostaną pozostałe projekty uchwał dotyczące „ustawy śmieciowej”. 

 

Więcej dyskusji nie podjęto wobec czego przewodniczący komisji Pan Wiesław Woźniak podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Joanna Polaszyk

     Przewodniczący posiedzenia

                                                                                                          Wiesław Woźniak

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-01-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.