Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 19/2012 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 10 grudnia 2012r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Protokół Nr 19/2012 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 10 grudnia 2012r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Numer protokołu: 19
Rok: 2012

Protokół  Nr  19/2012

 

ze  wspólnego  posiedzenia radnych w dniu 10 grudnia  2012r.

w  Urzędzie Gminy w Piaskach.

 

 Obecni na posiedzeniu:

 

  1. Radni wg listy obecności
  2. Wójt Gminy – Zenon Norman
  3. Sekretarz Gminy  - Wiesław Glapka
  4. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak

 

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący komisji budżetowej Pan Wiesław Woźniak.

Pan Woźniak rozpoczął obrady połączonych komisji, powitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Panią Skarbnik, dodał że dzisiejsze posiedzenie wspólnych komisji dotyczyć będzie omówienia budżetu na 2012r.

 

Przewodniczący posiedzenia poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie budżetu na 2013r.

Pani Skarbnik poinformowała, że przed przystąpieniem do omawiania projektu budżetu gminy  należy  przedstawić projekt uchwały w sprawie  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski na lata 2013- 2017 gdyż ta uchwała ściśle wiąże się z budżetem gminy, nie tylko na rok bieżący lecz na lata następne.

(Radni otrzymali projekt tej uchwały wraz z projektem budżetu gminy 21 listopada 2012r. na wspólnym posiedzeniu komisji).

Wobec powyższego przedstawiła projekt uchwały, odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.

Radni nie wnieśli uwag do projektu wyżej wymienionej uchwały.

Pani Karolczak przed przystąpieniem  do omawiania projektu budżetu gminy na rok 2013  zapoznała  radnych z uchwałą  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Piaski na 2013 rok, wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Piaski deficytu budżetu, wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski (opinie  stanowią załączniki do niniejszego protokołu).

Poinformowała radnych, że na sesji najpierw należy zagłosować nad autopoprawkami do budżetu, a następnie nad uchwałą budżetową na 2013r.

     Kolejno  pani Skarbnik przedstawiła budżet na 2013rok. Najpierw omówiła szczegółowo dochody i wydatki, odpowiadała na pytania radnych. Dyskutowano na temat klubów sportowych  Korona i Wielkopolanka.

Wniosków oficjalnych do przedstawionych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013 nie zgłoszono.

Następnie Pani Skarbnik omówiła przychody i dotacje.

Poruszono temat dotacji przeznaczonej na przedszkola oraz muzeum w Grabonogu.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że wielkość dotacji na przedszkola określa ustawa.

Pan Wójt poinformował, że jeżeli chodzi o muzeum w Grabonogu, to opinia jest jedna, gdyby nie Piaski, muzeum by nie było. Powiat przekazał do muzeum 20 tys. w formie zatrudnienia osób oprowadzających zwiedzających muzeum. Pan Wójt dodał, że miało dojść do podpisania umowy, w sprawie przekazania muzeum siostrom zakonnym, jednak  chwili obecnej  jest to niemożliwe  ze względów formalnych. Pan Wójt powiedział, że jego zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby zawarcie porozumienia między szkołą a Stowarzyszeniem. W szkole jest dużo młodzieży, która mogła by się tym zająć. Natomiast jeżeli muzeum  zostanie przekazane siostrom zakonnym, gmina Piaski dofinansowywać już nie będzie.

 

Następnie radni dyskutowali nad podwyżką dla Wójta Gminy Piaski. Radni stwierdzili, że decyzje o podwyżce podejmą na najbliższym posiedzeniu komisji (27 grudnia 2012r.). 

 

Pan Konrad Szafranek poprosił by sprawdzić działkę przy lesie – znajduje się tam wypust ściekowy do rowu w lesie, jest to  2m od zakrętu. 

 

Następnie Pani Skarbnik omówiła wydatki majątkowe.

 

Radni dyskutowali nad budową hali sportowej w Szelejewie oraz o budowie kanalizacji w Szelejewie.   

Pan Naskręt oświadczył by przełożyć te  inwestycje na czas późniejszy, za rok może dwa.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że hala będzie wybudowana w ciągu  4 lat.

Pan Wójt dodał, że hala w Szelejewie będzie mniejsza niż hala w Bodzewie, wysokość taka sama, dużo prac będzie wykonane gospodarczym systemem. Szelejewo jest jedyną wioską, w której nie ma świetlicy.  

Pan Wójt poinformował o zrzucanych ściekach z gospodarstw domowych do rzeki Dąbrówki w Godurowie oraz do rowu w Szelejewie. Dodał, że przyjdzie czas na odcinanie kolektorów wodnych. WiOŚ może narzucić karę dla gminy, dlatego musi być przygotowana dokumentacja.

 

Pan Grzegorz Naskręt odpowiedział, że chodzi mu o to  aby z budową hali zaczekać rok, a teraz zakończyć inne inwestycje aby działały tak jak powinny.

 

Następnie głos zabrał Pan Konrad Szafranek, który mówił o budowie chodnika i przejścia dla pieszych na osiedlu Drzęczewskim (od strony Pana Szymańskiego w kierunku Pana Dylaka) oraz by na osiedlu Marysin zrobić kanalizację sanitarną.    

Pan Grzegorz Naskręt był również za tym by zrobić bezpieczną drogę do szkoły.

 

Pan Wójt wyjaśnił, że aby zrobić przejście dla pieszych musi być zrobiony chodnik z obu storn drogi, wtedy jest to zgodne z przepisami.

 

Następnie Przewodniczący posiedzenia Pan Wiesław Woźniak powiedział, że w budżecie i WPF zawarte są duże inwestycje (budowa hali i kanalizacji w Szelejewie), mówił o inwestycjach mniejszych (bieżących), na które zawsze zabraknie pieniędzy.

Pan Woźniak zapytał – na ile Gmina może liczyć ze środków zewnętrznych, a ile ze środków Unijnych.

Pan Wójt odpowiedział, że aby dostać środki zewnętrzne należy mieć przygotowane dokumentacje, bez nich nie możemy się starać o jakiekolwiek środki.

 

Następnie Pan Jan Kędzia zapytał, ile przeznaczone jest środków na remont dróg po zniszczeniach zimowych.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt mówiąc, że ponieważ podatek został uchwalony mniejszy niż zaplanowano, niektóre z prac zostały usunięte.

 

Następnie głos zabrał Pan Jan Żalik, zapytał o budowę kanalizacji w Bodzewie oraz o oczyszczalnie przydomowe.

Pan Wójt odpowiedział, że należy zacząć od dokumentacji, kanalizacja będzie robiona albo z funduszy unijnych bądź  gmina zaciągnie kredyt. Z dofinansowania na budowę oczyszczalni przydomowych mogą skorzystać gospodarstwa w wioskach, w których nie ma kanalizacji sanitarnej i nie będą miały możliwości kanalizację mieć. 

 

Następnie głos zabrał przewodniczący posiedzenia Pan Wiesław Woźniak. Poinformował, że w budżecie oraz w WPF nie ma żadnych inwestycji dla Smogorzewa (lamp, naprawy drogi), znajdują się inwestycje dalekosiężne, a jest dużo prac mniejszych, które nie zostają zrobione.

Pan Wójt odpowiedział, że w tym roku wszystkie pieniądze przeznaczono na remont drogi w Strzelcach Małych. Dodał, że Gmina stara się o środki zewnętrzne na remont świetlicy w Podrzeczu (czeka nas podpisanie umowy), a także, że otrzymał informację z departamentu, iż w I kwartale 2013 roku istnieje prawdopodobieństwo, że otrzymamy środki na remont świetlicy w Godurowie. 

Pan Wójt omówił również inne inwestycje i dofinansowania.

Następnie Pan Grzegorz Naskręt oznajmił, że jest za tym by na ul. Drzęczewskiej zrobić chodnik oraz kanalizację na osiedlu Marysin.

             

Pan Wiesław Woźniak powiadomił, że w Smogorzewie rozpada się droga, za 2 – 3 lata ulegnie całkowitemu zniszczeniu. Przypomniał również o drodze przy lesie w Talarach.

 

Więcej pytań do przedstawionego projektu budżetu na 2013 rok nie było, wobec czego Pan Wiesław Woźniak zapytał, kto z radnych będzie za przyjęciem budżetu gminy na najbliższej sesji Rady Gminy.

Za przyjęciem przedstawionego projektu głosowało większość radnych.  

 

Rozpatrzenie wniosków.

 

Pan Ignacy Urbaniak oznajmił, iż cieszy się, że w Godurowie będzie remontowana świetlica. Dodał, że po raz kolejny zwraca się o zrobienie zatoki autobusowej w stronę Gostynia. Urbaniak poruszył również temat oczyszczenia kanalizacji deszczowej w Michałowie.

Poinformował, że w Michałowie zapchała się kanalizacja deszczowa, rury zapchane są piaskiem, zapytał czy w ramach funduszu sołeckiego można oczyścić studzienki. Dodał, że gdyby były środki znalazł by ludzi, którzy by to zrobili.  

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, informując, iż uchwałę o funduszu sołeckim należy podjąć do końca marca 2013 roku.

 

Pan Wiesław Woźniak poprosił by na następne posiedzenie komisji Pani Aleksandra Jędryczka przygotowała zestawienie opłat za świetlice na terenie powiatu oraz gminy Piaski.       

Więcej dyskusji nie podjęto wobec czego przewodniczący  posiedzenia Pan Wiesław Woźniak podziękował wszystkim za udział we wspólnym posiedzeniu radnych.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Joanna Polaszyk

 

Przewodniczący posiedzenia

                                                                                                        Wiesław Woźniak

 

 

 

 Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-01-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.