Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » Budżet 2003

Budżet 2003


Zał. nr 4 do protokółu

V sesji Rady Gminy                                               

 

                                                                        

                                 U C H W A Ł A   Nr V/26/2003

                         Rady Gminy Piaski z  dnia  24 lutego 2003 r

w sprawie :  uchwalenia budżetu  gminy na  2003  rok.

 

                       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”,  art. 61 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591ze  zmianami  /  art. 109, art. 116 ust. 1, art.122, art. 124 ust. 1 oraz ust. 2 i ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt. 1, art. 134 ust. 3  ustawy  z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /  t.j. z 2003 r. Dz. U.  Nr 15 poz. 48 /  RADA   GMINY   PIASKI       u c h w a l a,  co następuje  :

 

                                                             §  1

 

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości                             12.834.564,-

    zgodnie z załącznikiem Nr 1 do  uchwały.

 

2.Ogólna kwota dochodów, o której mowa w  ust. 1 obejmuje :

 

     1/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

         zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

         innych  zleconych gminie ustawami  w kwocie                                533.801,-

 

     2/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

         bieżących zadań własnych gmin  w  kwocie                                      24.901,-

 

     3/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

          alkoholowych   w  kwocie                                                               50.000,-

           jak w załączniku nr 5 do uchwały

 

     4/  dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące na

          podstawie porozumień między jednostkami samorządu

          terytorialnego                                                                                    6.200,-

 

 

                                                            §  2

 

1.   Ustala się wydatki budżetu gminy  w  kwocie                                 12.834.564,-

       zgodnie z załącznikiem Nr 2  do uchwały

 

2.Z wydatków o których mowa w  ust. 1 przeznacza się łącznie na:

 

1/   wydatki bieżące  kwotę                                                              11.431.997,-

w tym :

a/  na wynagrodzenia i pochodne                                                    7.372.480,-

 

 

b/  dotacje celowe   z budżetu na dofinansowanie zadań

     zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                        72.000,- 

c/   dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły

      lub innej placówki oświatowo-wychowawczej  w kwocie             93.800,-

 

d/   dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                    426.000,-

                                jak w zał. nr 6

                                w  tym:

                              - Dom Kultury                                                                          304.000,-

                              - Biblioteki                                                                                122.000,-

 

3.     Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na

                    podstawie porozumień między jednostkami samorządu

                    terytorialnego    jak w załączniku  nr  7                                                        6.200,-                                                                       

          4.   Wydatki majątkowe  w  kwocie                                                                 1.402.567,-                                           

                 jak w załączniku Nr 3  do uchwały

 

                 w tym: wydatki na program realizowany ze środków pochodzących

                             z  funduszy strukturalnych Unii Europejskiej                             

                             jak w załączniku  nr 8                                                                      190.000,-

 

          5.    Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także

 

                  1/   wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

                         rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami  w kwocie             533.801,-

                  2/    wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie

                         profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych     

                         w  kwocie                                                                                          50.000,-

                         jak w załączniku  Nr 5 do uchwały

 

 

 

                                                                               §  3

 

1.Z dochodów określonych w § 1  ust. 1 przeznacza  się na spłatę kredytu

   kwotę                                                                                                     400.000,- zł.

2. Przychody i rozchody budżetowe  określa załącznik nr 4 do uchwały.

 

 

                                                                              §  4

 

           Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

           Gospodarki  Wodnej   - jak w załączniku  Nr  9  do uchwały.

 

 

                                                                               §  5

 

          Tworzy się w budżecie gminy rezerwę ogólną  w kwocie                               90.000,-

 

 

  

                                                                               §  6

 

                Upoważnia   się   Wójta Gminy do :

 

                 1/  dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu

                       planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach

                       działów klasyfikacji budżetowej  z wyłączeniem  wydatków  majątkowych

                       oraz dotacji dla instytucji kultury

                 2/    lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych

                        bankach niż bank prowadzący  obsługę  budżetu gminy

 

                 3/    zaciągania długu i spłaty zobowiązań

 

                 4/    zaciągania kredytu krótkoterminowego w  wysokości  100 tysięcy złotych

                        na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego.

 

 

                                                                                §  7

 

                     Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Piaski.

 

 

                                                                               §  8

 

                     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu w  Dzienniku

                     Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

                    

 

                                                                                              Przewodnicząca

                                                                                            Rady Gminy Piaski

 

                                                                                               Irena Różalska

                                                                              

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-02-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-13
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.