Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » Uchwała nr X/54/2003 Rady gminy Piaski z dnia 30 września 2003 r.

Uchwała nr X/54/2003 Rady gminy Piaski z dnia 30 września 2003 r.


 

 

                                                                                                                     Załącznik  Nr  4   do  protokółu

                                                                                                                     10  sesji  Rady  Gminy Piaski

                                                            

                                      

                                   

                                               U C H W A ł A   N R   X/54/2003

                                          Rady Gminy Piaski z dnia  30 września 2003r.

w sprawie :    zmian budżetu i zmian w budżecie  gminy na 2003 rok.

                 

                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,art.61,ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j.  Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / oraz art.109 i art. 124  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / t.j. Dz. U. Nr 15  poz. 148  ze zmianami / RADA  GMINY  PIASKI    u c h w a l a,   co następuje :

§  1

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę                      -       276.574,- zł.

    jak w załączniku  Nr 1

2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą                     -      12.735.638,-

   

§  2

1. Zmniejsza   się  planowane wydatki budżetu gminy o kwotę            -       258.574,-

    jak w załączniku  Nr 2

2. Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą                    12.735.638,-

§  3

Przychody i rozchody budżetu gminy po zmianach określa zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

                                                                                            

   §  4

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy Piaski.

§  5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                                                                Przewodnicząca

                                                                                                              Rady Gminy Paski

                                                                                                                Irena Różalska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.