Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 20/2012 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 27 grudnia 2012r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Protokół Nr 20/2012 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 27 grudnia 2012r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Numer protokołu: 20
Rok: 2013

Protokół  Nr  20/2012

 

ze  wspólnego  posiedzenia radnych w dniu 27 grudnia  2012r.

w  Urzędzie Gminy w Piaskach.

 

 Obecni na posiedzeniu:

 

  1. Radni wg listy obecności
  2. Wójt Gminy – Zenon Norman
  3. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak

 

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący komisji rolnictwa  Pan Zenon Zawieja. Pan Zawieja powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu, dodał że dzisiejsze posiedzenie wspólnych komisji dotyczyć  będzie  omówieniu  projektów uchwał podejmowanych na najbliższej sesji.

Pan Zenon Zawieja zaproponował by w pierwszej kolejności przedstawić uchwały dotyczące „ustawy śmieciowej”. Poprosił Pana Romana Jakuszka Inspektora ds. Ochrony Środowiska  o omówienie projektów uchwał w sprawie:

 

- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 

- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski,

 

- uchylenia uchwały Rady Gminy Piaski w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Piaski.

 

Pan Roman Jakuszek szczegółowo omówił projekty uchwał, odpowiadał na pytania Radnych.

Pan Stefan Śląski zapytał w jaki sposób będą płacić za śmieci osoby należące do Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pan Roman Jakuszek odpowiedział, że Spółdzielnia Mieszkaniowa musi złożyć deklarację i będzie naliczać mieszkańcom opłatę za śmieci.   

Radni pytali również o kontrole nad danymi podanymi  w deklaracji, oraz o formę kontroli.

Pan Roman Jakuszek odpowiedział, że firma, która będzie zbierać śmieci ma obowiązek sprawdzić czy dana osoba segreguje śmieci, jeżeli nie będzie to zgodne z złożoną deklaracją musi zgłosić to do Urzędu.

Pan Wójt poinformował, że do osób, które nie złożą deklaracji zostanie wysłana decyzja administracyjna, w której zostaną policzone wszystkie osoby wg meldunku. Pan Wójt dodał, że jeżeli chodzi o kontrole złożonych deklaracji to należeć ona będzie do firmy zbierającej śmieci, księgowości prowadzonej przez Panią Aldonę Andrzejczak oraz Inspektora ds. Ochrony Środowiska Pana Romana Jakuszka.   

Radni dyskutowali również o śmieciach segregowanych oraz o obowiązku zakupienia pojemników.

Pan Roman Jakuszek wyjaśnił, że każdy mieszkaniec jest zobowiązany do wywiezienia śmieci. Ustawa podaje wielkość koszy w jakie powinny zaopatrzyć się mieszkańcy (4 osobowa rodzina 120l kosz). Pan Jakuszek dodał, że śmieci segregowane będą zbierane tak jak do tej pory.

Pan Zenon Zawiej zaproponował by worki na szkło i kolorowe gazety były mocniejsze

oraz by w uchwale w sprawie wzoru deklaracji w pkt. E dopisać – wypełnić jeżeli adres jest inny niż podany w pkt. D3.

 

Pan Roman Jakuszek poinformował również, że należy uchylić uchwałę sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni, ponieważ musi być szczegółowo opisana dotacja oraz sposób jej rozliczania a w/w uchwała podjęta będzie w terminie późniejszym.

 

Następnie przewodniczący posiedzenia poprosił Panią Skarbnik o omówienie projektów uchwał w sprawie:

 

- zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012r,

 

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaski na lata 2012 -2017,

 

- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2013 – 2017,

 

- uchwały budżetowej na 2013 rok

 

Pani Elżbieta Karolczak szczegółowo omówiła projekty uchwał, odpowiadała na pytania Radnych.

Radni nie wnieśli uwag.

 

Następnie Radni omówili plany pracy Rady Gminy oraz komisji na 2013r.

 

- planu pracy Rady Gminy Piaski na rok 2013,

- planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013,

- przyjęcia planów pracy na rok 2013 Komisji Rady Gminy Piaski,       

Uwag nie wniesiono.

 

- przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą „Trasy Rowerowe EuroVelo”.

 

Projekt uchwały szczegółowo omówił Pan Sebastian Nowak Insprktor ds. Promocji. Odpowiadał na pytania Radnych.

 

Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Piaski  szczegółowo omówiła Pani Elżbieta Karolczak, Skarbnik Gminy.

Za przyjęciem proponowanego wynagrodzenia było 9 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosowania.

 

Wolne głosy i wnioski.

 

Radni poprosili by postawić nowe lampy na wsiach w miejscach gdzie powstały nowe budynki mieszkalne.

Pan Wójt wyjaśnił, że po spłaceniu zobowiązań za założenie nowych lamp w całej Gminie przystąpimy do opracowania nowej dokumentacji i zwrócimy się do Sołtysów o wskazanie miejsc szczególnie tych gdzie powstały nowe zabudowy a nie były oświetlone.

 

Pan Zenon Zawieja zabrał głos w sprawie budowy dróg na osiedlu Marysin, Osiedlu Drzęczewskim i na strefie gospodarczej. Poinformował również o transformatorze w Bodzewie, który wychodzi w pas drogi.

Pan Wójt odpowiedział, że był i widział jak to wygląda. Dodał, że transformator stoi tak by energetyka miała blisko do podjechania z koszem i w takiej sytuacji nie wchodzą  nikomu na posesje.  

Pan Wiesław Wożniak zapytał harmonogram napraw dróg oraz o terminy i koszty napraw domów  komunalnych.

Pan Wójt zaproponował by Radni do końca stycznia złożyli pisma co jest do zrobienia drogi czy chodniki. Dodał, że są opracowane projekty i nie wiadomo co zrobić czy budować kanalizację czy naprawiać drogi. Pan Wójt poinformował również, że został 1 rok – 2013 na zaplanowanie remontu dróg w 2014r.

 

Pan Marian Wyrzykiewicz zwrócił uwagę na plagę gołębi koło budynku Urzędu.

Pan Grzegorz Naskręt poinformował, że mieszkańcy ulicy Sienkiewicza piszą pismo do Powiatu Gostyńskiego o naprawę chodnika i drogi. Pan radny zapytał, czy gmina mogła by wejść w współprace z Powiatem aby tą sprawę omówić.

Pani Irena Różalska poinformowała, że pismo w tej sprawie zostało już  złożone do Powiatu, a Pan Wójt otrzymał odpowiedź, że nie maja żadnych środków.

Pan Wójt wyjaśnił, że do końca września 2013r. należy złożyć pismo by Powiat uwzględnił naprawę drogi i chodnika na ul. Sienkiewicza w budżecie na 2014r. Pan Wójt dodał, że były uzgodnienia iż Gmina Piaski da pracowników, a Powiat materiał. W latach poprzednich z PUP otrzymaliśmy 20 – 30 pracowników interwencyjnych, z roku na rok pracowników nam zabierano. Za pracownika interwencyjnego zwracano nam połowę kosztów w tej chwili z PUP otrzymujemy 2 – 3 pracowników. Nie ma także wniosków osób bezrobotnych ubiegających się o prace interwencyjne.

Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Iren Różalska poprosiła Radnego Naskręta by sprawy należące do Powiatu przedstawił Radnym Powiatowym w czasie sesji.

 

Pan Grzegorz Naskręt zapytał Pana Wójta o otwarcie kompleksu boisk dla biegających.

Pan Wójt odpowiedział, że rozmawiał wstępnie z Panią Dyrektor i jeżeli będą chętni na korzystanie z bieżni to obiekt będzie otwarty ale decyzję pozostawiam Pani Dyrektor. Od 1 stycznia 2013r. cały kompleks boisk podlegać będzie szkole i Pani Dyrektor będzie podejmować decyzje. Pan Wójt dodał, że kompleks boisk musi być ogólnie dostępny.

 

Radni dyskutowali nad wyjazdem integracyjnym, który ma się odbyć w maju – góry.

Pan Zenon Zawieja zaproponował by wyjazd integracyjny Radnych omówić w terminie późniejszym.             

 

Więcej dyskusji nie podjęto wobec czego przewodniczący  posiedzenia Pan Zenon Zawieja  podziękował wszystkim za udział  wcześniej we wspólnym posiedzeniu radnych.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Joanna Polaszyk

 

Przewodniczący posiedzenia

  Zenon ZawiejaTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-03-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.