Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 21/2013 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 19 marca 2013r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Protokół Nr 21/2013 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 19 marca 2013r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Numer protokołu: 21
Rok: 2013

      Protokół  Nr  21/2013 ze  wspólnego  posiedzenia radnych w dniu 19 marca 2013r.
                             w  Urzędzie Gminy w Piaskach.

Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy – Zenon Norman
3. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak


Wspólne posiedzenie komisji prowadził Przewodniczący komisji oświaty Pan Stefan Śląski.
Powitał Przewodniczącą Rady Gminy, Panią Irenę Różalską, Wójta Gminy, Pana Zenona Norman, Sekretarza Gminy, Pana Wiesława Glapkę, Skarbnik, Panią Elżbietę Karolczak, Prezesa Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu Panią Anetę Karkosz i wszystkich radnych obecnych na posiedzeniu.
Poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji omawiane będą projekty uchwał podejmowane na najbliższej sesji oraz sprawozdanie z działalności Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.

Przewodniczący Pan Stefan Śląski poprosił Panią Anetę Karkosz o przedstawienie sprawozdania.
Prezes Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu Pani Aneta Karkosz zdała sprawozdanie z działalności Funduszu (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). Pani Prezes szczegółowo odpowiadała na pytania radnych min. spraw dotyczących zysku dla udziałowców funduszu, kapitału funduszu, o programach unijnych oraz sprawach karnych.
Prezes SFPK na koniec dodała, iż liczy na wsparcie, o wykupienie dodatkowych udziałów w Funduszu przez Gminę Piaski.

Następnie Przewodniczący posiedzenia poprosił Panią Skarbnik o omówienie projektów uchwał w sprawie :
- zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2013r,
- zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaski na lata 2013 – 2017,
- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,
- udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski,

Pani Elżbieta Karolczak szczegółowo omówiła projekty uchwał. Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.

Uchwałę w sprawie:
- Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piaski na rok 2013 szczegółowo omówił Pan Sekretarz.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.

- zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
Projekt uchwały omówił Pan Wójt.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.

Projekt uchwały - określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków i sposobu ich rozliczania- szczegółowo omówił Pan Wójt. Dyskutowano na temat oczyszczalni przydomowych.
Pan Wójt przedstawił radnym sprawę dotycząca porozumienia między Miastem i Gminą Gostyń a Gminą Piaski. Przedstawił również sytuacje z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu.
W sprawie oczyszczalni radni przeprowadzili burzliwą dyskusje. Po dyskusji radni uznali, iż Pan Wójt musi przeprowadzić rozmowę w „cztery oczy” z Burmistrzem z Gostynia aby się porozumieć.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.

- wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.
Projekt uchwały szczegółowo omówił Pan Wójt.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.

- wyrażenia zgody na rozszerzenie działalności spółki poza sferę użyteczności publicznej.
Projekt uchwały omówił Pan Wójt.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.

Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała uchwałę Nr XXIX/74/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. Z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej częstych zmian podręczników szkolnych i konsekwencji z tego wynikających. Wyjaśniła, iż niniejszą uchwałę przysłano prawdopodobnie w celu podjęcia przez radnych Gminy Piaski podobnej uchwały w związku z pojawiającymi się ciągłymi zmianami w programach nauczania, a co za tym idzie nadmiernymi zmianami podręczników, w tym dużego obciążenia finansowego rodzin uczniów celem ograniczenia możliwości wprowadzania nowych podręczników w szkołach. Przewodnicząca wyjaśniła, iż szkoły otrzymały rozporządzenie ministra edukacji w tej sprawie,
Radni uznali iż podjęcie w/w uchwały będzie bezzasadne.

Następnie radny Grzegorz Naskręt wystąpił w imieniu wszystkich handlowców z Rynku z prośbą o to aby przystopować i nie blokować handlu na rynku. Dotyczy to znaku zakaz wjazdu samochodom powyżej 10 ton. Towar do sklepów w rynku dowożony jest samochodami powyżej 10 ton. Policja za wjazd samochodu dostawczego na rynek wystawia wysokie mandaty. Prośba jest taka aby przy znaku zakaz wjazdu samochodom po wyżej 10 ton dołączyć tabliczkę „nie dotyczy to zaopatrzenia”. Do DINO i do pozostałych sklepów w rynku nie ma innej możliwości dostarczenia towaru.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt informując, iż wszyscy radni zapoznali się z dokumentacją przygotowaną na zmianę organizacji ruchu na rynku i nikt nie wniósł poprawek. Poinformował, że prawdopodobnie sytuacja dostarczenia towaru się zmieni gdyż przeprowadził rozmowę z przedstawicielem DINO. Pan Wójt oznajmił, iż samochód pocztowy zatrzymuje się zaraz przy krzyżówce, zaraz przed nim zatrzymuje się samochód dostawczy DINO i blokuje drogę. Rano droga jest zablokowana. Pan Wójt dodał, że w dzisiejszych czasach gdy przedsiębiorca buduje market ma przygotowany teren na parkingi. Pan Wójt wyjaśnił, że w tej chwili chcąc postawić znak gmina musi wystąpić do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad o zmianę znaku drogowego, gdyż stoi on na drodze krajowej.

Radny Konrad Szafranek zaproponował by dla samochodów dostawczych wymalować na drodze pola w którym miejscu mogą stać.

Pan Wójt wyjaśnił, że aby wymalować miejsca postojowe dla zaopatrzenia musi być miejsce dla innych przejeżdżających.

Pan Grzegorz Naskręt oznajmił, że dopilnuje tego aby samochód pocztowy nie zatrzymywał się przy samym skrzyżowaniu oraz poprosił o wskazania miejsca gdzie samochody dostawcze mogą stanąć do rozładunku a na pewno tego dopilnuje żeby tak było.

Pan Wójt poinformował, że nie wie jak wygląda spawa wyznaczenia miejsc od strony prawnej. Jeszcze raz podkreślił, że aby dołączyć tabliczkę „nie dotyczy zaopatrzenia” GDDKiA musi wyrazić zgodę ponieważ znak znajduje się w pasie drogi krajowej.

Więcej dyskusji nie podjęto wobec czego przewodniczący posiedzenia Pan Stefan Śląski podziękował wszystkim za udział we wspólnym posiedzeniu radnych.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Joanna Polaszyk
Przewodniczący posiedzenia
Stefan ŚląskiTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-03-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.