Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 8/2012 posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 22 lutego 2013 roku w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 8/2012 posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 22 lutego 2013 roku w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 8
Rok: 2013

Protokół  Nr  8/2012
posiedzenia komisji  budżetu, działalności gospodarczej i handlu
odbytego w dniu  22 lutego 2013 roku  w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokółu
2. Wójt Gminy Piaski - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy Piaski - Wiesław Glapka
4. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska
5. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak
6. Jan Nawrot – Dyrektor GOK w Piaskach

Przewodniczący komisji Pan Wiesław Woźniak powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji. Poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu omówione zostaną projekty uchwał podejmowane na najbliższej sesji rady Gminy oraz sprawy bieżące.

Projekty uchwał:

- zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2013r.
Pani Skarbnik szczegółowo omówiła projekt uchwały. Odpowiadała na pytania radnych.
Pan Wójt omówił sprawę dotyczącą przekazania środków na zatrudnienie pracownika na stadionie „Korony”. Pan Wójt poinformował, że „Korona” nie otrzymuje rocznie 46 tys zł jak się powszednie sądzi ale sumie jest to ok. 100 tys zł(koszty pracownika, energia elektrycznej, koszenie, wywóz śmieci itp.)
Więcej pytań do projektu uchwały nie było.

- zaciągniecie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, szczegółowo omówiła Pani Skarbnik.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
Pan Wójt wyjaśnił, że ta uchwała dotyczy wydzierżawienia pomieszczeń WTZ – ponieważ warsztaty będą prowadzone niebawem nie przez gminę ale przez Stowarzyszenie.
Pani Skarbnik poinformowała, że opłata dzierżawę będzie symboliczna.
Więcej pytań do projektu uchwały nie było.

Uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji oddziału zamiejscowego w Szelejewie Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach,
Projekt uchwały szczegółowo omówił Pan Wójt. Poinformował, że w przyszłym roku będą dwa oddziały pierwszej klasy w Szelejewie i to pomieszczenie przedszkola będzie potrzebne szkole, oddział przedszkolny przyłączony zostanie do szkoły a za całość odpowiadać będzie dyrektor szkoły w Szelejewie.
Pan Wójt poinformował, że bierze pod uwagę połączenie w przyszłości przedszkola w Piaskach z Zespołu Szkół w Piaskach i też będzie to podlegać 1 dyrektorowi.

- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski.
Projekt uchwały szczegółowo omówił Pan Sekretarz.
Poinformował, że zgodnie z „ustawą śmieciową” Rada Gminy do końca 2012 roku podjęła uchwałę w sprawie opłat zaśmieci. W styczniu tego roku ukazały się zmiany, które wprowadzają możliwość pewnych zwolnień.
Pan Sekretarz zaproponował Radnym by zmienić uchwałę tak aby czwarte i każde kolejne dziecko było zwolnione z opłat za śmieci.
Radni do przedstawionej propozycji odnieśli się pozytywnie.
Pan Sekretarz poinformował również, że przy składaniu deklaracji mieszkańcy pytają o worki do segregacji śmieci czy pozostaną tak jak do tej pory –bezpłatnie, czy będą bezpłatne, czy będzie trzeba za nie płacić. Pan Sekretarz poinformował, że worek na śmieci kosztuje 0,26 zł, co rocznie za worki na segregację wyniesie ok.15 ty zł. Pan Sekretarz wyjaśnił, że jeżeli samorząd wyposaży mieszkańców w worki bezpłatnie Rada Gminy musi podjąć stosowną uchwałę.
Radni stwierdzili, że worki na śmieci powinny zostać tak jak do tej pory – bezpłatne.
Radny Pan Grzegorz Naskręt zapytał czy jest możliwość by firma, która wygra przetarg mogłaby wyposażyć mieszkańców w kosze ponieważ jest bardzo dużo mieszkańców, którzy kosze mają wypożyczone a za kupnem nowego kosza idą spore koszty.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że Gmina nie ma takiego obowiązku, za wyposażenie w pojemnik odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.
Radni zaproponowali by ze względu na to iż mieszkańcy są słabo poinformowani co do „ustawy śmieciowej” (segregacji śmieci, składania deklaracji, wypowiedzenia umów itd.) przeprowadzić zebrania wiejskie bądź przygotować odpowiednie informacje na ten temat.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że w w/w sprawie odbywają się już zebrania wiejskie. W Piaskach będzie to na zasadzie rozwieszenia stosownych obwieszczeń szczegółowo informujących o najważniejszych kwestiach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.
Więcej dyskusji nie podjęto.

Następnie przewodniczący komisji poprosił Pana Jana nawrota o przedstawienie spraw związanych z Biegiem im. E. Bojanowskiego oraz Dniach Piasków.
Pan Jan Nawrot poinformował radnych, że w tym roku odbywa się 30 jubileuszowy Bieg im. E. Bojanowskiego w związku z czym Rada Sportu zaproponowała by w tym roku każdy uczestnik biegu otrzymał medal z jednej strony w wizerunkiem E. Bojanowskiego, z drugiej Herb Gminy Piaski. Propozycja jest również taka by dla wieloletnich sponsorów przygotować statuetki.
Przewodnicząca Rady Gminy , Pani Irena Różalska zaproponowała, by Radni Gminy Piaski dofinansowali Bieg Bojanowskiego, by każdy z radnych przekazał 50,00zł.
Radni nie wnieśli uwag do propozycji.
Pan Nawrot poinformował, że podczas biegu ma się odbyć powiatowy turniej piłki nożnej.
Następnie Dyrektor GOK w Piaskach omówił sprawy dotyczące Dni Piasków. Poinformował Radnych, że propozycja jest taka by zorganizować „Turniej Wsi” oraz koncert zespołu kantry.
Podczas dyskusji Radni uznali, że sprawę dotyczącą „Turnieju Wsi” należy przedyskutować z Sołtysami Gminy Piaski. Radni zaproponowali by podczas Dni Piasków zorganizować również coś dla młodzieży by oprócz zespołu kantry był również zespół rokowy.
Radni ustalili, że spotkanie z sołtysami odbędzie się zaraz po sesji.

Wolne głosy i wnioski.

Radny Wiesław Woźniak poinformował, że w Smogorzewie w miejscu gdzie zakręca autobus są krzewy akacji do wycięcia. Oznajmił, również, że droga w Smogorzewie w kierunku hydroforni jest w fatalnym stanie.

Radny Maciej Urbaniak poprosił by utwardzić drogę – pobocze w kierunku Grabonóg w stronę cmentarza w Strzelcach Wielkich (jest tam duża dziura).

Pan Wójt wyjaśnił, że w sprawie dróg powiatowych należy się zwrócić do Radnych powiatu.

Następnie głos zabrał Radny Grzegorz Naskręt w sprawie odciążenia rynku w Piaskach zakładając parkometry. Dodał, że jest wiele osób, które od godzin rannych do późnych godzin popołudniowych parkują na rynku. Jest wiele osób, którzy chcąc zrobić zakupy w Piaskach nie mają gdzie zaparkować.
Jestem za tym aby postawić parkometry na rynku.
Pan Wiesław Woźniak również był tego samego zadania, zaproponował by przeprowadzić rozmowy na wioskach czy postawić parkometry ma Rynku w Piaskach .
Przewodnicząca rady Gminy poinformowała, że na Rynku w Piaskach znajduje się ośrodek zdrowia, do którego przyjeżdżają osoby starsze i czekają godzinami za lekarzem.
W sprawie parkometrów wywiązała się burzliwa dyskusja. Zadania były podzielone. Radni uznali, że do sprawy parkometrów należy omówić na sesji bądź na najbliższym posiedzeniu komisji.

Pan Wójt omówił sprawy związane ze Strefą Gospodarczą. Poinformował, że w połowie marca odbędzie się spotkanie z Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną INWEST PARK. Pan Wójt dodał, że ma nadzieję, że uda się podjąć współpracę.
Pan Wójt oznajmił, że utworzenie specjalnej strefy da możliwość dla inwestorów oraz pozwoli na udzielenie zwolnień z podatku dochodowego. Pan Wójt poinformował, że odbył rozmowy z francuską firmą, chętną do podjęcia działalności na tym terenie. Wcześniej gmina musi posiadać grunty, na których nowy inwestor mógłby rozpocząć działalność.
W tej sprawie Rada Gminy musi podjąć stosowna uchwałę.

Pan Wójt poinformował również, że dnia 7 marca w Lesznie na rynku odbędzie się manifestacja przeciwko budowie kopalni odkrywkowych.
Pan Wójt oznajmił, że podczas spotkania z Sołtysami , które odbędzie się po o sesji omówi sprawę wyjazdu, by każdy z sołtysów zadeklarował ile osób pojedzie.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo mieszkańców Strzelec Wielkich w sprawie przebudowy lub naprawy drogi gminnej.
Pan Wójt poinformował, że sprawa ta została omówiona na zebraniu wiejskim w Strzelcach Wielkich.
Radni uznali, że w związku z tym iż planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Wielkich, przebudowa drogi w tym momencie jest niewskazana. Można jedynie wykonać bieżące naprawy polegające na wyrównaniu nawierzchni i likwidacji wybojów pokruszonym gruzem budowlanym.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Oświadczenia otrzymany od Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości.
Radni uznali, że na terenie Powiatu Gostyńskiego Sąd Rejonowy funkcjonuje do tej pory, zmieniła się tylko struktura wewnętrzna i nie przyłączą się do projektu proponowanego przez Starostę powiatu wolsztyńskiego.

Więcej dyskusji nie podjęto.
Na tym protokół zakończono
Protokółowała : J. Polaszyk

Przewodniczący komisji

Wiesław Woźniak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.