Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 7/2013 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 25 lutego 2013r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 7/2013 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 25 lutego 2013r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 7
Rok: 2013

Protokół Nr 7/2013

posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki
społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 25 lutego 2013r.
w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu
2. Wójt Gminy Piaski - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy Piaski - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy Piaski - Elżbieta Karolczak
5. Dyrektor Domu Kultury w Piaskach – Jan Nawrot
6. Kierownik Zespołu Obsługi Szkół – Andrzej Konieczny

Przewodniczący komisji oświaty, Pan Stefan śląski powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu zaproponował by w pierwszej kolejności omówić projekty uchwał podejmowane na najbliższej sesji RG, następnie przedyskutować sprawy dotyczące Biegu im. Edmunda Bojanowskiego oraz Dni Piasków oraz wysłuchać sprawozdań z realizacji wypoczynku zimowego w placówkach oświatowo – wychowawczych przygotowane przez Pana Jana Nawrota i Pana Andrzeja Koniecznego.

Pan Stefan Śląski poprosił Panią Skarbnik o omówienie projektu uchwały w sprawie - zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2013r

Pani Elzbieta Karolczak szczegółowo omówiła zmiany budżetu na 2013r., odpowiadała na pytania radnych.
Przewodniczący komisji oświaty był przeciwny proponowanej zmianie w budżecie polegającej na przeznaczeniu środków finansowych na wynagrodzenie pracownika ZUK obsługującego stadion „Korony Piaski”. Pan Śląski uważa, że wszystkie środki przeznacza się tylko dla Piasków, a w Szelejewie nie ma kto sprzątać.
Pan Wójt stwierdził, że można się zastanowić nad tym aby pracownik boiska z Piasków raz w tygodniu sprzątał również boisko w Szelejewie.

Więcej pytań do przedstawionego projektu nie było.

Projekt uchwały w sprawie:
- zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, omówiła Pani Skarbnik.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
Projekt uchwały szczegółowo omówił Pan Wójt.
Pan Wójt poinformował Radnych, że z dniem 1 marca 2013r. Warsztaty Terapii Zajęciowej przechodzą pod Stowarzyszenie w związku z tym budynek wraz z wyposażeniem Gmina przekazuje w użyczenie czy w dzierżawę WTZ.
Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.

- zamiaru likwidacji oddziału zamiejscowego w Szelejewie Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach,
Projekt uchwały szczegółowo omówił Pan Andrzej Konieczny, Kierownik Zespołu Szkół w Piaskach.
Poinformował Radnych, że Oddział Przedszkolny w Szelejewie musi ulec likwidacji, powstanie oddział zamiejscowy, który będzie funkcjonował jako oddział szkolny „0”, 9 godzinny.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski.
Projekt uchwały szczegółowo omówił Pan Sekretarz.
Poinformował, że zgodnie z „ustawą śmieciową” Rada Gminy do końca 2012 roku podjęła uchwałę w sprawie opłat zaśmieci. W styczniu tego roku ukazały się zmiany, które wprowadzają możliwość pewnych zwolnień.
Pan Sekretarz zaproponował Radnym by zmienić uchwałę tak aby czwarte i każde kolejne dziecko było zwolnione z opłat za śmieci.
Radni do przedstawionej propozycji odnieśli się pozytywnie.
Pan Sekretarz poinformował, również że przy składaniu deklaracji mieszkańcy pytają o worki do segregacji śmieci czy pozostaną tak jak do tej pory –bezpłatnie, czy będą bezpłatne, czy będzie trzeba za nie płacić. Pan Sekretarz poinformował, że worek na śmieci kosztuje 0,26 zł, co rocznie za worki na segregację wyniesie ok.15 ty zł. Pan Sekretarz wyjaśnił, że jeżeli samorząd wyposaży mieszkańców w worki bezpłatnie to śmieci będą segregowane w większym stopniu. .
Pan Sekretarz zaproponował Radnym by pozostawić tak jak do tej pory – bezpłatnie.
Radni do propozycji odnieśli się pozytywnie.
Pan Śląski zapytał o oddawanie śmieci w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych (chodzi o segregację śmieci).
Pan Wójt odpowiedział, że w spółdzielniach oraz w Wspólnotach deklaracje składają Zarządy. Co do segregacji śmieci Pan Wójt wyjaśnił, że będą na wisach spotkania i będzie omówiony ten temat.
Więcej dyskusji nie podjęto.

Przewodniczący komisji poprosił Pana Andrzeja Koniecznego o złożenie sprawozdania z realizacji wypoczynku zimowego w placówkach oświatowo – wychowawczych.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Pan Stefan Śląski poprosił Pana Jana Nawrota o przedstawienie sprawozdania z realizacji wypoczynku zimowego w placówkach oświatowo – wychowawczych oraz propozycji związanych z Biegiem Im. Edmunda Bojanowskiego i Dni Piasków.
Pan Jan Nawrot, Dyrektor GOK w Piaskach szczegółowo omówił realizację wypoczynku GOK Piaski.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Następnie poinformował radnych, że w tym roku odbywa się 30 jubileuszowy Bieg im. E. Bojanowskiego w związku z czym Rada Sportu zaproponowała by w tym roku każdy uczestnik biegu otrzymał medal z jednej strony w wizerunkiem E. Bojanowskiego, z drugiej Herb Gminy Piaski. Propozycja jest również taka by dla wieloletnich sponsorów przygotować statuetki.
Przewodnicząca Rady Gminy , Pani Irena Różalska zaproponowała, by Radni Gminy Piaski dofinansowali Bieg Bojanowskiego, by każdy z radnych przekazał 50,00zł.
Radni nie wnieśli uwag do propozycji.
Pan Nawrot poinformował, że podczas biegu ma się odbyć powiatowy turniej piłki nożnej.
Następnie Dyrektor GOK w Piaskach omówił sprawy dotyczące Dni Piasków. Poinformował Radnych, że propozycja jest taka by zorganizować „Turniej Wsi” oraz koncert zespołu kantry.
Podczas dyskusji Radni uznali, że sprawę dotyczącą „Turnieju Wsi” należy przedyskutować z Sołtysami Gminy Piaski. Pan Dyrektor poinformował, że na wcześniejszych komisjach zaproponowano by podczas Dni Piasków zorganizować również coś dla młodzieży aby oprócz zespołu kantry był również zespół rokowy.
Radni zgodzili się na przedstawioną propozycję. Ustalili również, że spotkanie z sołtysami w sprawie „Turnieju Wsi” odbędzie się zaraz po sesji.

Wolne głosy i wnioski.

Pan Wójt omówił sprawy związane ze Strefą Gospodarczą. Poinformował, że w połowie marca odbędzie się spotkanie z Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną INWEST PARK. Pan Wójt dodał, że ma nadzieję, że uda się podjąć współpracę.
SIMET w tym roku chce rozszerzyć działalność, budując kolejne hale.
Utworzenie specjalnej strefy da możliwość dla inwestorów a także pozwoli na udzielenie zwolnień z podatku dochodowego. Pan Wójt poinformował, że odbył rozmowy z francuską firmą, chętną do podjęcia działalności na tym terenie. Wcześniej gmina musi posiadać grunty, na których nowy inwestor mógłby rozpocząć działalność.
W tej sprawie Rada Gminy musi podjąć stosowna uchwałę.

Pan Wójt poinformował również, że dnia 7 marca w Lesznie na rynku odbędzie się manifestacja przeciwko budowie kopalni odkrywkowych.
Pan Wójt oznajmił, że podczas spotkania z Sołtysami , które odbędzie się po o sesji omówi sprawę wyjazdu, by każdy z sołtysów zadeklarował ile osób pojedzie.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo mieszkańców Strzelec Wielkich w sprawie przebudowy lub naprawy drogi gminnej.
Pan Wójt poinformował, że sprawa ta została omówiona na zebraniu wiejskim w Strzelcach Wielkich.
Radni uznali, że w związku z tym iż planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Wielkich, przebudowa drogi w tym momencie jest niewskazana. Można jedynie wykonać bieżące naprawy polegające na wyrównaniu nawierzchni i likwidacji wybojów pokruszonym gruzem budowlanym.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Oświadczenia otrzymany od Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości.
Radni uznali, że na terenie Powiatu Gostyńskiego Sąd Rejonowy funkcjonuje do tej pory, zmieniła się tylko struktura wewnętrzna i nie przyłączą się do projektu proponowanego przez Starostę powiatu wolsztyńskiego.

Pan Wójt poinformował, że w tym roku powstaną w Podrzeczy 4 wiatraki oraz iż został ogłoszony przetarg na remont świetlicy w Podrzeczu.

Więcej dyskusji nie podjęto.
Na tym protokół zakończono
Protokółowała : J. Polaszyk

Przewodniczący komisji

Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-02-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.