Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 22/2013 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 24 kwietnia 2013r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Protokół Nr 22/2013 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 24 kwietnia 2013r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Numer protokołu: 22
Rok: 2013

Protokół Nr 22/2013

ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 24 kwietnia 2013r.
w Urzędzie Gminy w Piaskach.


Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy – Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy – Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak


Wspólne posiedzenie komisji prowadził Przewodniczący komisji budżetu Pan Wiesław Woźniak.
Powitał Przewodniczącą Rady Gminy, Panią Irenę Różalską, Wójta Gminy, Pana Zenona Norman, Sekretarza Gminy, Pana Wiesława Glapkę, Skarbnik, Panią Elżbietę Karolczak i wszystkich radnych obecnych na posiedzeniu.
Poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji omawiane będą projekty uchwał podejmowane na najbliższej sesji.

Pan Wiesław Woźniak poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie uchwał w sprawie :

- zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2013r,
Projekt uchwały omówiła szczegółowo Pani Elżbieta Karolczak, Skarbnik Gminy, odpowiadała na pytania radnych.
Następnie Pan Wójt omówił sprawę dotyczącą kolektorów wodnych na terenie gminy Piaski. Przedstawił również inwestycje, które prawdopodobnie będą wykonywane przez ZUK Sp. z o.o. w Piaskach.
Następnie głos zabrał Pan Stefan Śląski w sprawie wody w Anteczkowie. Poinformował, że do Wójta Gminy wpłynęło pismo od mieszkańców Anteczkowa w sprawie braku wody w tej miejscowości. Pan Śląski mówił, iż należy zaplanować taką inwestycje i w przyszłości ja wykonać gdyż jest tam ujęcie, które jest w bardzo złym stanie i w każdej chwili mieszkańcom może zabraknąć wody. Już obecnie woda musi być tam okresowo dowożona.

- zmian w uchwale Rady Gminy Piaski Nr XXIX/171/2013 z dnia 21 marca 2013r.,
Pani Elżbieta Karolczak szczegółowo omówiła projekt uchwały.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

Uchwałę w sprawie likwidacji Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaskach, szczegółowo przedstawił Pan Wójt.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Następnie radni zapoznali się z projektami uchwał w sprawie:
- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piaski,

Projekty uchwał szczegółowo omówił Pan Sekretarz, odpowiadał na pytania radnych.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.

- likwidacji oddziału zamiejscowego w Szelejewie Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach,
Projekt uchwały szczegółowo omówił Pan Wójt.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.

- zgłoszenia sołectw gminy Piaski do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”,
Projekty uchwał szczegółowo omówił Pan Wójt.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.

Przewodniczący posiedzenia, Pan Wiesław Woźniak odczytał treść apelu Rady Gminy Piaski w sprawie ustanowienia roku 2014 „Roku bł. Edmunda Bojanowskiego” w 200 rocznice urodzin.

Radni zwrócili się do Pana Wójta o przedstawienie w jaki sposób ma to wyglądać.

Pan Wójt wyjaśnił, że jest to rozpoczęcie tematu i w tej sprawie będzie informował radnych na bieżąco. Dodał, iż myśli o tym aby w 200 rocznicę urodzin błogosławionego przedszkole Samorządowe w Piaskach nazwać im. Bł. Ed. Bojanowskiego.

Pan Wiesław Woźniak przedstawił Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag.

Wolne głosy.

Pan Wójt odczytał pismo Pana Roberta Celki w sprawie drogi w Strzelcach Małych. Pan Wójt szczegółowo przedstawił sytuację.
Radni uznali by w czerwcu udać się w to miejsce (wizja lokalna).

Pan Wójt poinformował, że podpisano porozumienie na prace dla 50 osób (najbiedniejsi, którzy korzystają z Opieki Społecznej). Dodał, że jest to projekt unijny, Urząd nie ponosi żadnych kosztów. Osoby zatrudnione otrzymają wynagrodzenie w wysokości ok. 1500 zł łącznie z obiadem. Okres zatrudnienia to 6 miesięcy. Program realizowany jest wspólnie z opieką społeczną. W programie musi wziąć udział 50 osób. Do realizacji programy zgłosił się w chwili obecnej SIMET S.A.

Pan Wójt zapoznał Radnych z spotkaniem w sprawie gospodarki wodnościekowej, które odbyło się w Gostyniu. Obecni na spotkaniu byli Burmistrz Gostynia, Prezes ZWIK Gostyń, radca prawny Pani Teresa Andrzejewska, prezes ZUK Sp. z o.o. w Piaskach, Pan Paweł Wujek oraz zaproszony przez Burmistrza Gostynia radca prawny z zewnątrz, który zajmuje się tylko i wyłącznie ochroną środowiska i gospodarką ściekową. Zaproszony Radca prawny szczegółowo omówił sprawę gospodarki wodnościekowej i przedstawił ją w taki sposób, o którym przez 20 lat mówi ł Pan Wójt. Poinformował, że na spotkaniu uzgodniono iż faktury za ścieki wystawiane będą na ZUK w Piaskach na dotychczasowych zasadach oraz iż ZWIK w Gostyniu wyliczy do końca września stawkę za czyszczenie ścieków z Gminy Piaski.

Pan Wiesław Woźniak poprosił o wykoszenie rowu w Smogorzewie (od strony byłej gorzelni wzdłuż drogi ) oraz wycięcie akacji koło figury (od gorzelni w dół).

Pan Maciej Urbaniak poinformował, że koło Państwa Szelchetków przechyla się słup.
Pan Wójt odpowiedział, że zostanie to zgłoszone do energetyki.

Radny Grzegorz Naskręt zabrał głos w sprawie kortów tenisowych. Zapytał dlaczego tak drogo skalkulowano korty tenisowe.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt informując, że ceny za korzystanie z kortów tenisowych ustaliła Pani Dyrektor ZS w Piaskach. Korzystanie z kortów tenisowych będzie na bieżąco monitorowane.

Radny Konrad Szafranek poinformował, że rozmawiał z młodzieżą, która jest zbulwersowana opłatami. Ponieważ chodzą do szkoły, nie zarabiają, a muszą płacić za korzystanie z kortów tenisowych. Radny zaproponował by dla młodzieży korty tenisowe były bezpłatne np. za okazaniem legitymacji szkolnej.
Pan Wójt wyjaśnił, że na kompleksie boisk są trzy korty tenisowa, pierwszy przy Orliku jest bezpłatny i ogólnie dostępny, za pozostałe dwa korty ustalono opłatę.

Pan Sekretarz oznajmił iż w ubiegłym roku ludzie skarżyli się bez przerwy zajęte korty. Gdyż jedni grali 3 godz., dalej wpuszczali kolegów, dla innych nie było możliwości skorzystania z kortów. Każdy korzystał kiedy chciał i ile chciał. Przy wprowadzeniu opłat będzie większy porządek i możliwość korzystania z kortów przez wszystkich.

Pan Ignacy Urbaniak poinformował, że w Gminie Piaski nie ma gniazd bocianich. Jeden osiedlił się na kominie Radnego. Pan Urbaniak poprosił Pana Sekretarza o możliwość użyczenia 13 m drabiny strażackiej aby gniazdo położyć na kominie

Pan Sekretarz odpowiedział, że może spróbować załatwić drabinę w PSP Gostyń ale w sprawie bocianiego gniazda lepiej skontaktować się najpierw z organizacjami ornitologicznymi.

Radny Grzegorz Naskręt poinformował, że na ścieżce rowerowej od strony Klasztoru pozapadała się kostka i ciężko przejechać oraz iż ścieżka Piaski – Strzelce jat zaśmiecona.

Radny Jan Kędzia poprosił o załatanie dziur w drodze (koło remizy strażackiej w Rębowie, odcinek pomiędzy drogami powiatowymi). Pan Jan Kędzia zapytał również o wywóz kamieni.

Pan Sekretarz odpowiedział, że do Rębowa trzeba będzie wysłać DT-75 i podepchnąć kamienie, a co do załatania dziur – to należy to uwzględnić przy akcji łatania dziur na drogach gminnych w okresie wiosenno – letnim.

Radny Piotr Matuszewski zabrał głos w sprawie muru, poinformował iż należy go rozebrać, nie tynkować (chodzi o mur przy remizie strażackie).
Poprosił również o DT aby rozepchać ziemie na placu przeznaczonym na boisko do piłki nożnej.

Pan Piotr Matuszewski poinformował, że od Strzelec Wielkich w kierunku Grabonoga w drodze ( w miejscu, w którym położono kabel) znajduje się dziura.
Pan Sekretarz odpowiedział, iż w pierwszej kolejności należy zobaczyć jak to wygląda, jak będzie możliwe wysłać równiarkę.
Radny Matuszewski poinformował również o ścieżce rowerowej Piaski – Strzelce ( śmieci, krzaki do wycięcia).

Więcej dyskusji nie podjęto wobec czego przewodniczący posiedzenia Pan Wiesław Woźniak podziękował wszystkim za udział we wspólnym posiedzeniu radnych.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Joanna Polaszyk
Przewodniczący posiedzenia
Wiesław WoźniakTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-06-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.