Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 23/2013 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 15 maja 2013r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Protokół Nr 23/2013 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 15 maja 2013r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Numer protokołu: 23
Rok: 2013

Protokół Nr 23/2013

ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 15 maja 2013r.
w Urzędzie Gminy w Piaskach.


Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy – Zenon Norman
3. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak
4. Kierownik GOPS w Piaskach – Maria Ratajczak
5. Dyrektor GOK w Piaskach – Jan Nawrot
6. Kierownik GBP w Piaskach – Maria Juszczak

Temat posiedzenia – rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piaski za rok miniony.

Wspólne posiedzenie komisji prowadził Przewodniczący komisji budżetu Pan Wiesław Woźniak.
Powitał Przewodniczącą Rady Gminy, Panią Irenę Różalską, Wójta Gminy, Pana Zenona Norman, Skarbnik, Panią Elżbietę Karolczak, zaproszonych gości Panią Marię Ratajczak Kierownik GOPS w Piaskach, Panią Marię Juszczak Kierownik GBP w Piaskach, Pana Jana Nawrota Dyrektora GOK w Piaskach oraz wszystkich radnych obecnych na posiedzeniu.
Poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji oprócz rozpatrzenia sprawozdania w sprawie wykonania budżetu Gminy Piaski za rok 2012 omówione zostaną projekty uchwał podejmowane na najbliższej sesji, jak również zapoznanie się ze sprawozdaniami z działalności GOPS w Piaskach, GBP w Piaskach i GOK w Piaskach.

Przewodniczący posiedzenia poprosił Panią Marię Juszczak o przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Piaskach.
Kierownik GBP w Piaskach, Pani Maria Juszczak szczegółowo przedstawiła sprawozdanie z działalności jednostki. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Kierownik GOPS w Piaskach, Pani Maria Ratajczak złożyła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach, odpowiadała na pytania Radnych. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Dyrektor GOK w Piaskach, Pan Jan Nawrot przedstawił sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach za rok 2012. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Pan Wiesław Woźniak poprosił Skarbnika Gminy o szczegółowe przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piaski za rok 2012.

Na wstępie Pani Skarbnik poinformowała o uchwale Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Uchwała niniejsza stanowi załącznik do protokołu Komisji Rewizyjnej Nr 9/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r.

Pani Skarbnik bardzo szczegółowo omówiła sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za 2012rok. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Piaski za 2012 rok, sprawozdanie finansowe za 2012r. Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach, sprawozdanie finansowe za 2012r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Piaskach.
Odpowiadała na bieżąco na pytania radnych w tym zakresie.
Radni po wysłuchaniu sprawozdania Pani Elżbiety Karolczak – Skarbnika Gminy oraz po zapoznaniu się z w/ wymienionymi uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej nie wnieśli zastrzeżeń do wykonania budżetu Gminy Piaski za rok miniony.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowali wszyscy radni obecni na posiedzeniu. (przed przeprowadzeniem głosowania nad projektem obrady opuścił Radny Jan Żalik).
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy piaski za 2012r. stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Irena Różalska odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2012rok. Opinie jest pozytywna.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie omówiono pozostałe projekty uchwał w sprawie :

- zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2013r.,
.
Pani Skarbik zaproponowała by przed Sesją omówić w/w uchwałę.
Radni wyrazili zgodę, ustalono godz. 1230.

- zgłoszenia sołectw gminy Piaski do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.
Projekt uchwały omówił Pan Wójt.
Uwag nie wniesiono.

- określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Pan Wójt poprosił o wykreślenie w/w uchwały z programu sesji. Wyjaśnił, iż ze względu na obszerny temat oraz przedyskutowanie opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości pozbywających się z terenu nieruchomości nieczystości w/w projekt uchwały zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu komisji, a uchwała podejmowana na sesji w czerwcu.
Wszyscy radni obecni na posiedzeniu komisji byli za wykreśleniem projektu chwały z programu sesyjnego.
Uwag nie wniesiono.

Pan Wójt omówił sprawy dotyczące strefy gospodarczej. Oznajmił, iż na wykup gruntu na strefie zgodził się tylko jeden rolnik. Pozostali nie wyrazili zgody na zamianę gruntu.
Radni zaproponowali by na najbliższym posiedzeniu komisji omówić wszystkie grunty gminne, sołeckie.
Pan Wójt poinformował o zbiorniku Gostyńskim w Podrzeczu. Oznajmił, że Gmina to zadanie wpisane ma w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski. Inwestorem tego zadania będzie Urząd Marszałkowski. Pan Wójt poinformował, że Gmina podjęła uchwałę o zagospodarowaniu przestrzennym do w/w zadania.

Przewodniczący posiedzenia, Pan Wiesław Woźniak przedstawił sprawozdanie z działalności klubów sportowych w roku 2012 i plany na rok 2013.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Radny Wiesław Woźniak odczytał pismo Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o przeprowadzeniu kontroli kompleksowej w GOPS w Piaskach.

Wolne głosy i wnioski.

Radny Stefan Śląski poinformował, że przez ciężkie samochody Nadleśnictwa i Hodowli Roślin Horyń od strony cmentarza na drogę powiatową powstały duże koleiny.
Pan Wójt poinformował, że znajduje się to w pasie drogi powiatowej i sprawę należy zgłosić Radnym powiatu.

Radny Maciej Urbaniak poinformował, że w Grabonogu ZUK w Piaskach wykopał dziurę i jej nie zasypał, nie zabezpieczył. W dziurą ta wpadły dzieci. Dodał, że jest to bardzo niebezpieczne.

Więcej dyskusji nie podjęto wobec czego przewodniczący posiedzenia Pan Wiesław Woźniak podziękował wszystkim za udział we wspólnym posiedzeniu radnych.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Joanna Polaszyk
Przewodniczący posiedzenia
Wiesław WoźniakTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-06-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.