Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski o wydaniu decyzji w sprawy zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory na 280 krów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, silosu na kiszonki, rozbudowie płyty obornikowej oraz rozbiórce wiaty na słomę na terenie gospodarstwa rolnego w Strzelcach Wielkich 43 gm. Piaski (dz. 127/1)

Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski o wydaniu decyzji w sprawy zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory na 280 krów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, silosu na kiszonki, rozbudowie płyty obornikowej oraz rozbiórce wiaty na słomę na terenie gospodarstwa rolnego w Strzelcach Wielkich 43 gm. Piaski (dz. 127/1)

Numer dokumentu: *
Rok: 2013

Piaski, dnia 15.07.2013r.

OS.6220.03.05.2013

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania
oraz
- na podstawie art. 38 i art. 85 ust.3 cytowanej wyżej ustawy zawiadamiam społeczeństwo, że Wójt Gminy Piaski wydał w dniu 15.07.2013 r. decyzję zn. OS.6220.03.04.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowa obory na 280 krów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, silosu na kiszonki, rozbudowie płyty obornikowej oraz rozbiórce wiaty na słomę na terenie gospodarstwa rolnego w Strzelcach Wielkich 43 gm. Piaski (dz. 127/1)
1.Decyzja wydana została dla: Państwa Gabrielę i Mieczysława Baszyńskich zam. Strzelce Wielkie 43, 63-820 Piaski.
2.Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Wójta Gminy Piaski.
3.Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z:
- opinią sanitarną z 23.05.2013r. (wpłynęło 27.05.2013r.) zn. NS-71/6-9(02)/13 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu oraz;
- postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 03.07.2013r. (wpłynęło 05.07.2013r.) zn. WOO-I.4242.105.2013.BR uzgadniającego warunki realizacji dla przedmiotowej inwestycji można zapoznać w Urzędzie Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski, pok. 5, w poniedziałki od 8.00-16.00; wtorki - piątki od 7.15-15.15.
4.Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Piaskach, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Piaskach, ul. 6 Stycznia 1 oraz w pobliżu miejsca planowanej inwestycji, TJ. Sołectwa Wsi Strzelce Wielkie
5.Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Piaski w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
Wójt
Zenon NormanInformacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-07-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.