Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Obwieszczenie WÓJTA GMINY PIASKI o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji opakowań kartonowych w Grabonogu Gm. Piaski.

Obwieszczenie WÓJTA GMINY PIASKI o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji opakowań kartonowych w Grabonogu Gm. Piaski.

Numer dokumentu: *
Rok: 2013

Piaski, dnia 05.08.2013r.


OS.6220.05.06.2013

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PIASKINa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że Wójt Gminy Piaski po zasięgnięciu opinii: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu opinią z dnia 05.07.2012r.(wpłynęło 08.07.2013r.), znak:ON.NS-71/2-18/13 , Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 22.07.2013r.(wpłynęło 25.07.2013r), znak: WOO-II.4240.415.2013.MW, w dniu 05 sierpnia 2013r. wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji opakowań kartonowych w Grabonogu Gm. Piaski.
Z treścią postanowienia oraz opiniami można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Piaskach (ul. 6 Stycznia 1, pok. nr 5) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia
Na postanowienie nie służy stronom zażalenie.
Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach ul. 6 Stycznia 1 pok. 5, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się i wypowiedzieć co do materiałów zgromadzonych w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 - zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...) (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) – niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Piaski oraz w gablotach informacyjnych w miejscowościach Grabonóg, a także zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Piaskach: bip.piaski-wlkp.pl.

Zastępca Wójta
Wiesław GlapkaInformacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-08-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-08-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.