Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji opakowań kartonowych w Grabonogu Gm. Piaski”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji opakowań kartonowych w Grabonogu Gm. Piaski”.

Numer dokumentu: *
Rok: 2013

Piaski, dnia 12.08.2013r.


OS.6220.05.08.2013

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy PiaskiNa podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w dniu 12 sierpnia 2013 r. na wniosek SIMET S.A. ul. Dworcowa 21, 63-820 Piaski , Wójt Gminy Piaski wydał decyzję znak OS.6220.05.07.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji opakowań kartonowych w Grabonogu Gm. Piaski”.
Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Piaski w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia o wydanej decyzji.
Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Piaskach (ul 6 Stycznia 1, pok. nr 5) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 - zgodnie
z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) – niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach oraz w gablocie informacyjnej w miejscowości Grabonóg, a także zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.bip.piaski-wlkp.pl

Z upoważnienia Wójta
Wiesław Glapka
Sekretarz GminyInformacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2013-08-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-08-20
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.