Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PIASKI o przeprowadzeniu przez właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Piaski.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PIASKI o przeprowadzeniu przez właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Piaski.

Numer dokumentu: *
Rok: 2013

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY PIASKI


Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz § 18 uchwały nr XXVIII/170/2013 Rady Gminy Piaski z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego, poz. 2059 z 2013r.), oraz zarządzenia Wójta Gminy Piaski Nr 61/2013 z dnia 11.10.2013 r., podaje się do publicznej wiadomości:
§ 1 W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy zostanie przeprowadzona na terenie Gminy Piaski w okresie od dnia 15 października 2013 r. do 30 października 2013 r.
Obowiązkowa deratyzacja
§ 2 Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami.
§ 3 W związku z akcją deratyzacji zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do:
1) dokonania w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach, itp.),
2) usunięcia z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni,
3) wyłożenia trutek, w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu lub w miejscach ich żerowania.
§ 4 Do zwalczania szczurów i myszy należy używać trutek (preparatów) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
§ 5 Trutkę należy wyłożyć w dniu 15 października 2013 r. w ilości i według zasad właściwych dla danego preparatu.
W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełnianie wyłożonej trutki.
§ 6 W miejscach wyłożenia trutek należy umieścić napisy ostrzegawcze o treści:
„UWAGA! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!”
§ 7 Właścicielom nieruchomości zaleca się usunięcie resztek preparatów oraz padłych gryzoni po dniu 30 października 2013r. z jednoczesnym uporządkowaniem miejsc i pomieszczeń, gdzie przeprowadzono deratyzację. Z pozostałościami preparatów postępować wg wskazówek określonych przez producenta. Padłe gryzonie spalić lub głęboko zakopać ( min. 1 metr) w odległości co najmniej 20m od źródła wody pitnej.
§ 8 Informuje się, że na podstawie art. 117 Kodeksu wykroczeń – „Kto mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny albo nagany”.

                                                                                                   Wójt Gminy Piaski
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.