Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 9/2013 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 26 września 2013r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 9/2013 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 26 września 2013r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 9
Rok: 2013

Protokół Nr 9/2013

posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki
społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 26 września 2013r.
w Urzędzie Gminy Piaski.Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu
2. Wójt Gminy Piaski - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy Piaski - Wiesław Glapka
4. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska
5. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak

Przewodniczący komisji Pan Stefan Śląski powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji. Poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu omówione zostaną projekty uchwał podejmowane na najbliższej sesji rady Gminy oraz sprawy bieżące.

Pani Skarbnik omówiła uchwałę dotyczącą zmian w budżecie gminy – radni pytali o środki na kamery – gdzie zainstalowano i o środki na remont fontanny – odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwał – o pomocy finansowej dla powiatu – droga na Hubach Grabonowskich oraz – dofinansowanie do prac konserwatorskich .
Pan Śląski – pytał o środki na doprowadzenie wody do Godurowa – odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy.
Pan Śląski poruszył temat doprowadzenia wody do Anteczkowa – stwierdził, że już od dłuższego czasu o tym mówi, rozmawiał z dyrektorem Hodowli Roślin w Szelejewie Panem Mintą i dyrektor zadeklarował się, że dołoży się do tego przedsięwzięcia a teraz ze strony gminy nic się nie dzieje.
Pan Śląski poruszył również sprawę ewentualnego dofinansowania położenia asfaltu do cmentarza w Szelejewie aby po 50% kosztów pokryły gmina Piaski i powiat.
- projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych Gminy Piaski, szczegółowo omówił Sekretarz Gminy.

Radni ustalili wysokość zryczałtowanej diety miesięcznej dla:
- przewodniczącego Rady Gminy – 50% maksymalnej wysokości diety,
- I i II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Komisji – 33% maksymalnej wysokości diety,
- członków Komisji Rewizyjnej – 32% maksymalnej wysokości diety,
- pozostałych radnych w wysokości 30% maksymalnej wysokości diety.

Pan Sekretarz poinformował, iż na komisji budżetu padła propozycja by z projektu uchwały wykreślić z § 1 ust. 6.
Wszyscy radni byli za przedstawioną propozycją.
Następnie radni omówili kwestię dotyczącą potrąceń za każda nieobecność na sesji i posiedzeniu komisji.
Pan Sekretarz wyjaśnił, iż na posiedzeniu komisja budżetu, w wyniku głosowania zatwierdzono propozycję 10% potrąceń należnej zryczałtowanej diety miesięcznej za każdą nieobecność na sesji i posiedzeniu komisji.

Wszyscy radni obecni na komisji byli za przedstawioną propozycją.

Pan Sekretarz wyjaśnił iż poprzednia komisja uznała by z § 2 ust. 2 projektu uchwały wykreślić zapis itp. i dopisać : związane z działalnością w Radzie.
Radni zatwierdzili zmiany w projekcie uchwały.
Więcej uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

- wyjazdów służbowych radnych Gminy Piaski,

Pan Sekretarz poinformował iż ze względu na to, że wcześniejsza uchwała nie zawierała unormowania kto może podpisywać delegacje dla Przewodniczącego Rady a także stawek, które przysługują Radnemu w przypadku wskazania w poleceniu wyjazdu służbowego samochodu prywatnego.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

- zmiany załącznika do uchwały Nr V/30/2003 Rady Gminy Piaski z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach,

Projekt uchwały omówił Pan Sekretarz. Poinformował, iż uchwała ta reguluje kwestie zastępstwa dyrektora GOK w Piaskach podczas jesgo nieobecności w pracy.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

- wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Piaski od Powiatu Gostyńskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014, położonych w granicach administracyjnych gminy.

Projekt uchwały omówił Pan Sekretarz.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

Następnie przeprowadzono dyskusję dotycząca dofinansowania szpitala – członkowie komisji stwierdzili, że najlepsze byłoby przekształcenie (restrukturyzacja) szpitala, bo w tej chwili sytuacja jeżeli chodzi o pacjentów jest zła, jest dużo przykładów złego traktowania pacjentów, porównano szpital w Gostyniu ze szpitalem w Marysinie gdzie najważniejszy jest pacjent.
Radni zgodnie stwierdzili, że szpital powinien bezwzględnie istnieć w Gminie choć nie koniecznie w formie jak w tej chwili (np. przekształcony w spółkę).
Pan Wójt przedstawił pisma ze szpitala i ze starostwa w Gminie w sprawie dofinansowania zakupu ultrasonografu na oddział ginekologiczny oraz dofinansowania szpitala Radni stwierdzili, że szpital powinien się przekształcić bo jeżeli nie to sytuacja będzie w następnych latach się powtarzać – są szpitale, które się przekształciły i funkcjonują dobrze, nie zadłużają się choć personel w tym lekarze zarabiają wtedy mniej.
Radni bardzo sceptycznie odnieśli się do zwrotu przez Starostwo pieniędzy wyłożonych na szpital w przyszłym roku na drogi powiatowe – radni pytali skąd powiat w przyszłym roku weźmie pieniądze na te drogi.
Pan Wójt wyjaśnił skąd wzięły się problemy finansowe powiatu (ZSR Grabonóg – roszczenia spadkobierców, podobnie DPS Chwałkowo, sprawa karetek Falck itp.)
Pan Śląski wrócił do sprawy położenia asfaltu na drodze do cmentarza w Szelejewie – stwierdzi, że dowiadywał się że będzie to kosztowało ok. 40 tys. zł i zaproponował, aby nasze samorządy złożyły się po 20 tys. zł.
Pan Wójt odpowiedział, że jeżeli dofinansujemy powiat na szpital w wysokości 85 tys. zł to wtedy wskażemy na jaką drogę powiatową powiat ma przekazać dofinansowanie.
Pan Śląski – Pan Wójt obiecywał środki na drogę do Stefanowa (miała być wykonana w 3 etapach)- wykonano tylko 1 etap – i pyta co dalej?
Odpowiedzi udzielił Pan Wójt – albo budujemy halę w Szelejewie, albo drogę – trzeba się zdecydować. Pan Wójt stwierdził, że rynek też jeszcze nie jest skończony (asfalt wokół rynku).


Rozpatrywanie wniosków:

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo dotyczące dofinansowania wyjazdu zespołu „Włóczykije” , którego celem jest koncert charytatywny i zgromadzenie środków na kosztowną operacje Martynki z Bielska Białej.
Radni ustosunkowali się negatywnie - wnioskując , że mamy na naszym terenie też dzieci chore i im należy pomóc.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała apel Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu, z dnia 29 lipca 2013r., Nr WIR.BW.KP.2651.2013 skierowany do Premiera RP w sprawie trudnej sytuacji na rynku rolnym.
Radni nie podjęli dyskusji, informację przyjęli do wiadomości.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo otrzymane z Biura Poselskiego Pana Łukasza Borowiaka ul. B. Chrobrego 22, 64-100 Leszno dotyczące zmian w Poczcie Polskiej.
Radni nie podjęli dyskusji, informację przyjęli do wiadomości.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 11 lipca 2013r., Nr PZD.0230.38.2013 w sprawie „Programu modernizacji i poprawy bezpieczeństwa dróg powiatowych na lata 2014 – 2020”.
Sprawę wcześniej wyjaśnił Pan Wójt. Radni przyjęli informację do wiadomości.

Przewodniczący komisji poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy Piaski za I półrocze 2013r.

Skarbnik szczegółowo omówiła:
- wykonanie dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2013r.,
- wykonanie wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2013r.,
- wykonanie dotacji celowych budżetu gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji
- wykonanie przychodów budżetu gminy Piaski za pierwsze półrocze 2013r.,
- wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy Piaski za pierwsze półrocze 2013 roku związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Piaski w pierwszym półroczu 2013r.,
- środki na programy finansowane
- informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w pierwszym półroczu 2013r.,
- informacje z wykonania wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2013r.
Pani Skarbnik szczegółowo odpowiadała na pytania radnych.

Uwag do przedstawionej informacji nie wniesiono.

Na tym protokół zakończono.
Protokółował: Sekretarz Gminy
Wiesław Glapka Przewodniczący komisji
Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.