Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbiornik wodny „Gostyń” położonego na terenie gmin: Gostyń i Piaski.

Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbiornik wodny „Gostyń” położonego na terenie gmin: Gostyń i Piaski.

Numer dokumentu: *
Rok: *

 

Piaski, dnia 02 stycznia 2014 r.

OS.6220.09.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz.267) w skrócie k.p.a , w związku z art. 74 ust. 3 w nawiązaniu do art. 75 ust. 4 oraz art. 64 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.), a także § 3 ust.1 pkt 66 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz do art. 9, art. 10 § 1 k.p.a,
Wójt Gminy Piaski obwieszcza, że w dniu 20 grudnia 2013 r. na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowego Oddziału w Lesznie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbiornik wodny „Gostyń” położonego na terenie gmin: Gostyń i Piaski.
Wobec tego, że największa część terenu, na którym ma być realizowane wymienione przedsięwzięcie położona jest w gminie Piaski, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Wójt Gminy Piaski w porozumieniu z Burmistrzem Gostynia ( art. 75 ust.4 cyt. ustawy).
Z kolei mając na uwadze fakt, że planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 66 lit. b cytowanego powyżej rozporządzenia zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane, organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu .

Z dokumentacją można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach, ul. 6 Stycznia nr 1, pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu : poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek - piątek 7.15 do 15.15 tel. 65 5719030 .

Pouczenie :
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT
ZENON NORMANInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2014-01-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-01-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.