Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 28/2013 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 20 listopada 2013r. w Urzędzie Gminy w Piaskach

Protokół Nr 28/2013 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 20 listopada 2013r. w Urzędzie Gminy w Piaskach

Numer protokołu: 28
Rok: 2013

Protokół Nr 28/2013

ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 20 listopada 2013r.
w Urzędzie Gminy w Piaskach


Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności
2. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska
3. Wójt Gminy – Zenon Norman
4. Sekretarz Gminy – Wiesław Glapka
5. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak

Przewodniczący komisji budżetu, Pan Wiesław Woźniak powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu wspólnej komisji rady. Poinformował, że posiedzenie odbędzie się w porządku obrad sesji. Poprosił Panią Skarbnik o omówienie uchwał:
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2013r.,
- zmian w uchwale Nr XXXIV/210/2013 Rady Gminy z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2013r.,
- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,
- udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski.

Pani Skarbnik szczegółowo omówiła w/w projekty uchwał. Odpowiadała na pytania radnych.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.

Następnie przystąpiono do omawiania uchwał podatkowych.
- określenia dziennej stawki opłaty targowej na 2014r.,
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.,
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014r.,
- obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2014r. na obszarze Gminy Piaski,
Pani Skarbnik poinformowała, że wszystkie podatki zwiększono o 2,5% , przedstawiła również informację Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014r.Do zaopiniowania przez WIR przedłożono propozycję podatku rolnego w wysokości 56,38 zł za 1 dt żyta. Opinia WIR jest pozytywna.
Następnie przeprowadzono dyskusje dotyczącą stawek podatkowych.
Przewodnicząca Rady Gminy była za obniżeniem podatku od nieruchomości - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,20 zł od 1m2 powierzchni użytkowej. Kwota 4,20 zł proponowana w projekcie uchwały.
Radny Zenon Zawieja oraz Radny Jan Kędzia byli za obniżeniem tej propozycji dotyczącej podatku rolnego i zaproponowali stawki niższe niż zaproponowane w projekcie uchwały.
Po burzliwej dyskusji przedstawiono propozycje stawek za podatek rolny:
- 56,00 zł.
- 55,00 zł

Przeprowadzono głosowanie za proponowanymi stawkami.

- za stawką 56,00 zł głosowało 8 radnych.

Ponieważ za pierwszą propozycją głosowała większość radnych, nad stawką 55,00 zł nie zostało przeprowadzone głosowanie.
Następnie głosowano nad stawką podatku od nieruchomości – pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,20 zł od 1m2 powierzchni użytkowej. Podano propozycję : 4,15 zł
Za przedstawioną propozycją głosowało 14 radnych.
Wolne głosy i wnioski:
Przewodnicząca Rady Gminy oczytała pismo Nadleśnictwa Piaski w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia zakazu spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na teren obszarów leśnych, przyległych do piaskowskich ulic: Poznańskiej, Leśnej, Gostyńskiej, Sosnowej i Drzęczewskiej. Radni uznali iż nie podejmą uchwały o zakazie picia alkoholu w lesie, ponieważ rada ani władza wykonawcza nie posiadają żadnych umocowań prawnych do egzekwowania skutków uchwały w/w temacie. Radni uznali również, że Pani Danuta Rysz wyolbrzymia problem, utrudnia tym samym pracę organom kompetentnym w walce z alkoholizmem i narkomanią na terenie gminy.

Następnie Pan Wójt omówił uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Piaski oraz zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Po burzliwej dyskusji Radni zaproponowali by w sprawy wody i ścieków omówić na oddzielnym posiedzeniu komisji, dnia 25 listopada tj. poniedziałek o godz. 1700.

Pan Wójt poinformował, również o sprawie przyłącza wody w Anteczkowie. Oznajmił, ze rozmawiał z dyrektorem zakładu Hodowli Roślin w Szelejewie, Panem Bogdanem Mintą, który wyraził zgodę iż w tym roku wykona oraz pokryje koszty dokumentacji.
Wracając do tematyki ścieków komunalnych i problemów z porozumienia się w tej sprawie z Gostyniem.

Radny Ignacy Urbaniak zaproponował, by gmina wybudowała własną oczyszczalnię ścieków.

Odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie możemy brać pod uwagę takiej możliwości ponieważ byłby to olbrzymi koszt na który nas dzisiaj nie stać, ponadto w związku z dużymi możliwościami oczyszczania ścieków przez oczyszczalnie w Gostyniu prawdopodobnie nie otrzymalibyśmy pozwolenia na budowę oczyszczalni ani żadnego dofinansowania.

Radny Grzegorz Naskręt zwrócił uwagę by w przyszłym roku podczas obchodów 11 listopada w Kościele podczas mszy były poczty sztandarowe.


Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Joanna Polaszyk
Przewodniczący posiedzenia
Wiesław WoźniakTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.