Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 30/2013 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 12 grudnia 2013r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Protokół Nr 30/2013 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 12 grudnia 2013r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Numer protokołu: 30
Rok: 2013

Protokół Nr 30/2013
ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 12 grudnia 2013r.
w Urzędzie Gminy w Piaskach.


Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska
3. Wójt Gminy – Zenon Norman
4. Sekretarz Gminy – Wiesław Glapka
5. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak

1). Projekt uchwały – zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2013r. – omówiła Pani Skarbnik, zaproponowała aby przed sesję 30.12.2013r. spotkać się godzinę wcześniej i omówić ten projekt. Radni wyrazili zgodę na te propozycje.

2). Następnie Pani Skarbnik omówiła szczegółowo projekt uchwały dotyczący trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonych dotacji.
Radni zaproponowali aby nie czytać całej uchwały (przeczytają w domu) tylko poprosili o omówienie.

3). Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pani Skarbnik poinformowała radnych, że otrzymaliśmy opinie RIO w sprawie :
- wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Piaski deficytu budżetu
- w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Piaski na 2014r.
- w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski.
Wszystkie opinie były pozytywne.

Przy okazji omawiania tych projektów Pani Skarbnik zwróciła uwagę na problem ze wskaźnikiem z art. 243 w zmienionej ostatnio ustawie o finansach publicznych, który zobowiązuje gminy do równoważenia bieżących dochodów i wydatków ponieważ w wypadku nawet w sytuacji gdzie gmina nie będzie miała żadnego kredytu może nie uchwalić budżetu i trzeba będzie wprowadzać program naprawczy.
Pani Skarbnik omówiła wykaz przedsięwzięć zawartych w WPF, poinformowała radnych, że w WPF nie można wpisywać zadań, które nie mają oparcia w finansach (nie można wpisywać „fikcji”) zadania należy wpisywać realne oparte na posiadanych i planowanych środkach.
- Radny Jan Żalik zadał pytanie czy są możliwe zmiany w WPF- Pani Skarbnik odpowiedziała – że zmian można dokonywać zawsze.

W tym momencie Pan Wójt poinformował radnych o przeprowadzonym w dn. 10.12.2013r. przetargu na grunty rolne będące własnością gminy w Taniecznicy i Bodzewie – grunty zostały sprzedane za wartość 0 100% wyższe niż zostały wycenione przez rzeczoznawcę – średnio 1ha wyniósł ok. 80 tys. zł. Poinformował również, że 1 działka została wycofana z przetargu ponieważ w tym przypadku musimy zwrócić się o zgodę do agencji.

Radny Pan Zenon Zawieja wrócił do projektu budżetu i zapytał czy 26 tys. zł dochodu z hali i siłowni – wystarczy na utrzymanie hali i siłowni – odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik – że absolutnie nie wystarczy.

Radny Pan Wiesław Woźniak – czy kwota 26 tys. zł – to są dochody z hali w Piaskach i Bodzewie – odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik , informując, że tylko z Piasków. Dochód z hali z Bodzewa jest zawsze w „szkołach podstawowych”.

Radny Pan Wiesław Woźniak – zadał pytanie – czy mamy takie same ceny za wynajem jak Gostyń? Pan Wójt odpowiedział, że są trochę niższe ale hala jest wykorzystywana i jednak niektórzy mają niższe ceny lub zwolnienia np. Kluby piłkarskie z naszej gminy.

Radny Pan Zenon Zawieja – czy hala jest czynna w soboty i niedziele .

Pan Wójt – hale prowadzi szkoła, Pani dyrektor ma grafik wynajmu hali .

Radny Pan Maciej Urbaniak stwierdził, że hala jest dobrze wykorzystywana od poniedziałku do piątku wręcz trudno jest się dostać na halę.
Radny Pan Zenon Zawieja – radni chcieliby otrzymać harmonogram wykorzystania hali przez szkołę i ‘Po godzinach”

Radny Pan Wiesław Woźniak zaproponował aby przygotować to na posiedzenie następnych komisji – po nowym roku.

Radny Pan Grzegorz Naskręt – stwierdził, że ceny za wynajem hali są właściwe, wyważone a hale wybudowaliśmy po to aby można jak najczęściej z niej korzystać, nie można patrzeć na to, czy z wynajem hali uzyskamy kilka tysięcy mniej czy więcej.
Na tym zakończono omawianie dochodów.

Pani Skarbnik przystąpiła do omawiania wydatków.
- w temacie zakupu gruntów przez gminę na strefie przemysłowej – Radny Pan Zenon Zawieja zaproponował, żeby z rolnikiem, od którego będziemy kupować gruntu spisać umowę i zapłacić zaliczkę żeby się nie wycofał i nie podniósł ceny – ale Pani Skarbnik odpowiedziała, że wpłacenie zaliczki jest niemożliwe.

Następnie przedyskutowano kwestię składek na różne stowarzyszenie i związki, w których uczestniczymy. Radnych interesowały wysokości tych składek na poszczególne stowarzyszenia. Omówiono również wydatki na OSP.
Radny Pan Grzegorz Naskręt pytał, kto otrzymuje pieniądze. Odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy, że wynagrodzenie otrzymują kierowcy samochodów i komendant gminy, natomiast strażacy zrezygnowali z wynagrodzenia za udział w akcjach i corocznie pieniądze uzyskane z tego tytułu przeznaczają na zakup sprzętu i wyposażenie remiz.

Następnie przedyskutowano zaplanowane wydatki na schroniska dla zwierząt – radni stwierdzili, że schronisk w Henrykowie, z którymi mamy podpisaną umowę nalicza bardzo wysokie koszty – ich zdaniem zdecydowanie za wysokie – ale ustawa o ochronie zwierząt zmusza gminy do podpisywania takich umów ze schroniskami i to one dyktują ceny.

Następnie Pan Wójt przy omawianiu wydatków na kulturę nawiązał do dyskusji na poprzedniej sesji i pytania Radnego Pana Grzegorza Naskręta dotyczące porównania kosztów Dni Piasków – (z turniejem wsi i Dni Piasków) z występem „gwiazdy”. Pan Wójt podał kwoty jakie biorą „gwiazdy” – są to kwoty od 30-dziestu do ok. 40 tys. zł. Natomiast pytania radnych dotyczyły nie tylko kwoty jakie płacimy samej „gwieździe” ale wszystkich kosztów organizacji takiego koncertu.

Radny Pan Grzegorz Naskręt stwierdził, ze nie chodziło mu o kwotę jaka bierze „gwiazda” ale wszystkie koszty z tym związane – a te w zestawieniu z kosztami turnieju wsi są nieporównywalne, ponieważ jak stwierdził koszt organizacji koncertu „gwiazdy” – to ok. 100 tys. zł.
W tym momencie Pan Wójt odczytał swoją wypowiedź na sesji z protokołu- twierdząc, że mówiąc o kosztach miał na myśli wszystkie imprezy organizowane przez GOK i gminę w całym roku.

Radny Pan Jan Kędzia – nawiązując do wypowiedzi, że na turniejach jest o wiele mniej ludzi niż na koncercie gwiazdy stwierdził, że dzieje się tak tylko dlatego, że turniej organizowany jest z przerwami- nie corocznie i ludzie nie przyzwyczaili się do tego. Stwierdził, że „gwiazda” przyjeżdża i wyjeżdża i nic z tego nie ma. W tym roku trudno mu było zebrać przez to drużynę młodzieży, ale na przyszły rok postanowili się przygotować, to teraz będzie musiał powiedzieć, że w tym roku znowu turnieju nie będzie i młodzież jest tym zdegustowana.

Radna Pani Helena Sikora – stwierdziła także, że na turnieju jest mało ludzi a na „gwiazdę” przyjeżdżają tłumy. Potwierdził to Pan Zenon Zawieja, stwierdzając, że już podczas pierwszego koncertu „gwiazdy” zjawiły się tłumy. Pan Wójt dodał jeszcze, że koszt turnieju był niższy gdyż nie zatrudnialiśmy firmy ochroniarskiej a też to była impreza masowa.

Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Irena Różalska – przypomniała, że sołtysi oprotestowali wysokość nagród w turnieju, zagrozili nieuczestniczeniem w turnieju i wysokość nagród została podniesiona. Zapytała, czy to na tym ma polegać zabawa?

Radny Pan Grzegorz Naskręt zapytał, czy na sport (kluby sportowe) przekazano tyle samo pieniędzy co w zeszłym roku. Odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik – tak, tyle samo.

Radny Pan Wiesław Woźniak zapytał, czy odbyła się Rada Sportu. Odpowiedzi udzielił Pan Sekretarz, informując że Rada Sportu się odbyła i członkowie Rady zaakceptowali podział środków na sport.

Następnie omówiono wydatki majątkowe. Omówiono sprawy planowanej budowy linii wodociągowej z hydrofornii w Podrzeczu do strefy przemysłowej i tzw. 2-go stronnego zasilania Piasków.

Radny Pan Jan Kędzia – zadał pytanie – czy jest zainteresowanie inwestorów strefą
Pan Wójt zapyta ł:”a co mam proponować?”. Na razie grunty są w rękach prywatnych rolników.

Radny Pan Grzegorz Naskręt – sprawie kanalizacji ściekowej na strefie stwierdził, że najlepiej byłoby aby inwestorzy zagospodarowali działki jak najbliżej SIMET-u wtedy byłby mniejsze koszty budowy kanalizacji ściekowej.

Następnie omówiono sprawę budowy chodnika przy ul. Warszawskiej. Pan Wójt poinformował, że GDDKiA daje kostkę a resztę materiałów i wykonanie będzie należeć do gminy.

Następnie omówiono budowę nawierzchni i kanalizacji deszczowej na rynku ( od strony wschodniej i ul. Szkolnej do skrzyżowania z ul. Dworcową).

Następnie przedyskutowano budowę dróg na os. Drzęczewo.

Radny Pan Grzegorz Naskręt stwierdził, że jego zdaniem w 1-szej kolejności powinny być zrobione ulice ze strony szkoły czyli Bojanowskiego, Nerii i Kopernika ponieważ są niżej i kanalizacja zamula się piaskiem.
Odpowiedział Pan Wójt, że przyjęliśmy zasadę, że kolejno tak jak budowaliśmy osiedla tak budujemy drogi i od tej zasady nie będziemy odstępować.

Radny Pan Wiesław Woźniak – na niektórych wsiach drogi czekają dłużej niż na niektórych osiedlach w Piaskach ale pewnie tak już musi być.

Radny Pan Grzegorz Naskręt – stwierdził, że bardzo dobrze się przyjęła taka zasada, że tam gdzie obecnie buduje się wcześniej kanalizację deszczową, tam w następnej kolejności buduje się drogę, bardzo dobra koncepcja postępowania.

Radny Pan Zenon Zawieja – zadał pytanie dotyczące Szlaku Bojanowskiego. Odpowiedzi udzielił Pan Wójt – zapoznał radnych jak dokładnie będzie przebiegać planowana ścieżka – od Gostyńskiej Fary poprzez ścieżkę rowerową z Gostynia do Piasków przez las, później do Strzelec Wielkich, Grabonoga i do Gostynia.

Radny Pan Konrad Szafranek – poruszył sprawę oświetlenia ścieżki – odpowiedział Pan Wójt, że mogłyby to być solary ale to bardzo duży koszt i nie jest to brane pod uwagę.

Radny Pan Jan Żalik zapytał o planowane 20 tys. zł na kanalizację w Bodzewie. Odpoiwedział Pan Sekretarz, że są tylko środki zaplanowane po to aby ta inwestycja znalazła się w WPF-ie i budżecie na ewentualną dokumentacje energetyczne, ale tak naprawdę to czekamy na ogłoszenie programu (naboru wniosków przez marszałka wojewódzkiego - być może nastąpi to na przełomie lutego/marca i wtedy będziemy musieli pomyśleć o kredycie – jeżeli nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie).

Radny Pan Konrad Szafranek – poruszył sprawę pomnika Kasprzaka w Piaskach – stwierdził, że należy przy odnawianiu cofnąć go ponieważ jest tam bardzo dużo wolnego miejsca i pomyśleć o wybudowaniu prawoskrętu w kierunku Gostynia.
Na tym dyskusja nad projektem budżetu zakończono.

Przewodniczący obrad komisji Pan Wiesław Woźniak poddał pod głosowanie projektu budżetu – wszyscy radni głosowali „za”.

Następnie Pan Wójt zapoznał radnych z aktualną sytuacją dotyczącą gospodarki ściekowej i relacji z Gostyniem w tym zakresie. Pan Wójt przedstawił kolejne pisma jakie były wymienione w ostatnim czasie miedzy naszymi gminami a ZWiK.
W kolejnym punkcie obrad Prezes ZUK Sp. z o.o. w Piaskach, Pan Paweł Wujek złożył szczegółowe sprawozdanie z działalności spółki od powstania do dnia dzisiejszego.
Radny Pan Wiesław Woźniak zapytał czy spółka myśli o dosprzętowaniu?
Odpowiedzi udzielił Prezes Pan Paweł Wujek – jakie narzędzia i urządzenia zakupili i co planują zakupić.
Pan Paweł Wujek stwierdził, ze zawsze należy się głęboko zastanowić jakie narzędzia czy maszyny kupować aby one na siebie zarabiały. Nie ma sensu kupować urządzeń, które będą stały i nie zarabiały.

Pan Wójt stwierdził, że Spółka powinna starać się w przetargu na zbiórkę śmieci w przyszłym roku, ale na początek myślimy aby nie zakupywać śmieciarki, ale spisać z jakąś firma umowę na wypożyczenie śmieciarki a po wygranym przetargu wziąć śmieciarkę w leasing.

Radny Pan Grzegorz Naskręt zapytał, czy Spółka wypracowuje jakieś zyski, dochody, robi zakupy i ma płynność finansową?
Odpowiedzi udzielił Pan Paweł Wujek, że ma dzień dzisiejszy – tak. Pan prezes dodał, że w przyszłości spółka chce startować w przetargu na zewnątrz, ale wiadomo, że dzisiaj rynek jest trudny, firmy prywatne zatrudniają ludzi w różny sposób i trudno się z nimi konkuruje.

Radny Pan Marian Wyrzykiewicz – zapytał co z tymi osobami, które powinny się podłączyć i dotychczas tego nie zrobili?
Odpowiedział Pan Paweł Wujek, że będą kontrole – wspólnie z prawnikami z Urzędu Gminy i będą nakładać ewentualne kary – są na to paragrafy. Pan prezes dodał, że spółka zakupiła zadymiarkę do kontroli nielegalnych podłączeń wód opadowych do kanalizacji ściekowej. Prezes zapoznał również radnych z sytuacją dotyczącą płatności za wodę – są zaległości ale sa na bieżąco prowadzone działania do wyegzekwowania pieniędzy za wodę. Są również sytuacje – do każdej trzeba podchodzić indywidualnie – są ludzie biedni, których trzeba łagodniej potraktować i rozłożyć na raty itp. a są ludzie „cwani”, którzy celowo nie płacą.

Radny Pan Grzegorz Naskręt – zapytał o wymianę wodomierzy – czy z dodatkowej dopłaty do wody są wymieniane wodomierze.
Odpowiedział Pan Paweł Wujek , że cały czas wodomierze są cyklicznie wymieniane, w tym roku zostało wymienionych ok. 100 liczników i będą nadal wymieniane, Spółka zamierza zakładać wodomierze droższe ale dobrej jakości aby nie było wątpliwości co do pomiaru pobranej wody. Pan prezes poinformował również, że będą pobudowane studzienki przy cmentarzach i tam też zostaną zamontowane liczniki.

Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Irena Różalska przekazała radnym informację dotyczącą planów działalności Rady Gminy i poszczególnych komisji na rok 2014 oraz obowiązku złożenia sprawozdania z wykonania planów pracy za rok 2013 na koniec roku.

Przewodniczący posiedzenia Pan Wiesław Woźniak – zaproponował aby radni zostali po zakończeniu dzisiejszych obrad i ustalili plany pracy na 2014r.

Radny Pan Piotr Matuszewski zaproponował aby przy okazji tworzenia Szlaku im. Bł. E. Bojanowskiego przykryć kostką lub płytkami rów przy cmentarzu.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Na tym protokół zakończono.
Protokółował: Wiesław Glapka
Przewodniczący posiedzenia
Wiesław WoźniakTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.