Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i o możliwości zapoznania się z jego treścią

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i o możliwości zapoznania się z jego treścią

Numer dokumentu: *
Rok: 2014

Piaski, dnia 12.03.2014r.


OS.6220.09.2013


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

Wójt Gminy Piaski
zawiadamia,


że w dniu 12 marca 2014 r. po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu przesłanej pismem znak: WOO-II.4240.9.2014.KL.2 z dnia 19 lutego 2014r., zostało wydane dla Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno Postanowienie Wójta OS.6220.09.2013 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie zbiornika wodnego „Gostyń”.

Z treścią wydanego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Piaskach ul. 6 Stycznia 1, pok. nr 5 w godzinach urzędowania tj. poniedziałek 800-1600, wtorek-piątek 715-1515 oraz w Urzędzie Miejskim w Gostyniu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach objętych planowanym przedsięwzięciem, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gostyniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Piaskach (bip.piaski-wlkp.pl).

Postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt
Zenon NormanInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2014-03-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.