Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego „Gostyń” i o możliwości zapoznania się z jego treścią

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego „Gostyń” i o możliwości zapoznania się z jego treścią

Numer dokumentu: *
Rok: 2014

Piaski, dnia 12 marca 2014 r.

OS.6220.09.2013

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 65 i 66 lit. c rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 20 grudnia 2013 r. przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbiornik wodny „Gostyń” oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu,

Wójt Gminy Piaski
postanawia :


I. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie zbiornika wodnego „Gostyń”.

II. Określić zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w oparciu o opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 19 lutego 2014 r. WOO-II.4240.9.2014.KL.2.
Raport powinien zawierać i spełniać wszystkie wymagania określone w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013r poz. 1235 ze zm.).
W szczególności raport winien zawierać :
1.W zakresie ochrony wód powierzchniowych i gospodarki wodno – ściekowej:
1)opisać planowane przedsięwzięcie, sposób jego funkcjonowania oraz przedstawić zakres wszystkich czynności i prac budowlanych planowanych do wykonania w ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia,
2)realizację przedsięwzięcia odnieść do przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007r Nr 86, poz. 579),
3)odnieść się do art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i wyjaśnić, czy przedmiotowe przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Odpowiedź proszę szczegółowo uzasadnić odwołując się do zapisów ww. dokumentu oraz przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.),
4)przedstawić bilans wodny planowanego zbiornika, z uwzględnieniem minimalnych i maksymalnych przepływów, w tym przepływu nienaruszalnego (z ustaleniem sposobu jego wyznaczenia), zmian przepływu w poszczególnych miesiącach roku, parowania oraz przewidywanych rozbiorów wody,
5)przeanalizować i opisać oddziaływanie zbiornika na przepływy na rzece Kania oraz na obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód oraz ujęcia wód podziemnych,
6)przedstawić wpływ planowanej inwestycji na istniejące warunki wodne poniżej zbiornika,
7)przedstawić informacje na temat stanu gospodarki wodno–ściekowej w obszarze oddziaływania zbiornika,
8)przedstawić działania mające na celu ochronę i poprawę jakości wód zbiornika,
9)opisać sposób zapewnienia przepływu w rzece Kani oraz rzece Starej Kani w czasie budowy planowanego zbiornika,
10)przedstawić rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej ukierunkowane na ochronie wód rzeki Kani i rzeki Stara Kania na etapie realizacji przedsięwzięcia.
2.W zakresie hydrogeologii:
1)przedstawić opis budowy geologicznej i hydrogeologicznej w obrębie oddziaływania zbiornika uwzględniając ewentualne ujęcia wody (głębsza budowa geologiczna) oraz przedstawić związki hydrauliczne wód gruntowych z wodami powierzchniowymi (obszary drenażu i zasilania, poziomy wodonośne, GZWP, ujęcia wody wraz ze strefami ochronnymi),
2)przedstawić sposoby monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze planowanej inwestycji uwzględniając punkty pomiarowe,
3)przedstawić opis oddziaływania zbiornika na tereny przyległe, w tym przedstawić informacje odnośnie wystąpienia ewentualnych podtopień w stosunku do stanu aktualnego, wraz z ich zaznaczeniem na załączniku graficznym,
4)opisać wpływ oddziaływania zbiornika przy NPP i MaxPP i przedstawić wymagane informacje w formie graficznej,
5)opisać zagrożenia wynikające z budowy oraz eksploatacji zbiornika z uwzględnieniem erozji wgłębnej, spływu substancji biogennych z terenów przyległych do zbiornika, kolmatacji zbiornika,
6)załączyć do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko kopię posiadanych wyników badań podłoża i stosunków gruntowo-wodnych analizowanego terenu oraz dokumentacji geologicznych i/lub hydrogeologicznych,
7)opisać technologię prowadzenia prac budowlanych, przedstawić zagrożenia dla środowiska gruntowo–wodnego na etapie realizacji oraz podać rozwiązania minimalizujące to oddziaływanie.
3.W zakresie gospodarki odpadami:
1)przedstawić rodzaje, szacunkowe ilości oraz sposoby zagospodarowanie odpadów poszczególnych rodzajów, które mogą powstać na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013r poz. 21 ze zm.),
2)w przypadku magazynowania odpadów, w szczególności niebezpiecznych, wskazać rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne przed jego zanieczyszczeniem,
3)wskazać sposoby zapobiegania powstaniu odpadów lub ograniczania ich ilości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko.
4.W zakresie ochrony przyrody:
1)przedstawić opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego przedsięwzięcia, w szczególności elementów objętych ochroną na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Opis ten powinien zawierać informacje o występowaniu na obszarze objętym oddziaływaniem gatunków grzybów (w tym porostów), roślin, i zwierząt objętych ochroną. Należy wykazać wszystkie siedliska przyrodnicze chronione na mocy Dyrektywy Siedliskowej. Opis ten powinien objąć wszystkie tereny, na których będzie realizowana inwestycja, w tym m.in. 7 km długości odcinek Starej Kani, który będzie odbudowywany i tereny, na których będzie gromadzona ziemia z budowy czaszy zbiornika,
2)ocenić wpływ inwestycji, w tym skumulowanego oddziaływania ruchu turystycznego i rekreacji wodnej, na ww. elementy środowiska przyrodniczego. W opisie należy uwzględnić wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze zarówno w miejscu budowy czaszy zbiornika jak i w miejscu na którym będzie gromadzona ziemia z wykopów, wpływ inwestycji na łąki poniżej zbiornika, wpływ regulacji koryta Starej Kani na murszenie gleb na przylegających do tej rzeki łąkach itp.,
3)w przypadku wycinki drzew należy podać informacje na temat liczby, gatunków i wymiarów drzew, które planuje się wyciąć, wraz z informacjami czy widoczne są na nich gniazda lub dziuple, chronione gatunki owadów i porostów (należy rozważyć zastosowanie środków minimalizujących ewentualny niekorzystny wpływ wycinki na środowisko przyrodnicze np. poprzez wskazanie terminu usunięcia drzew i krzewów poza sezonem lęgowym ptaków),
4)przedstawić propozycję zastosowania środków ograniczających ewentualny negatywny wpływ inwestycji związany z prowadzonymi pracami. W raporcie należy odnieść się do wniosków oraz propozycji minimalizujących i rekompensujących negatywny wpływ przedsięwzięcia zawartych w „Ekspertyzie ornitologicznej oraz herpetologicznej miejsca pod planowaną inwestycję pt. „Zbiornik Wodny Gostyń, gmina Gostyń”. Należy jednoznacznie i konkretnie opisać planowane działania minimalizujące, np.: wskazać ilość i powierzchnię planowanych do budowy wysp, miejsca, na które nie będzie nawożona ziemia z wykopów w celu zachowania istniejących zbiorowisk roślinnych, wskazać konkretnie czy będą sadzone na brzegach drzewa, krzewy i roślinność szuwarowa, a jeśli tak, należy wskazać te miejsca oraz podać szacunkową liczbę nasadzeń oraz ich skład gatunkowy, wskazać czy planuje się na korycie rzeki Stara Kania budowę zastawek lub jazów, a jeśli tak, podać ich liczbę, lokalizację, wysokość piętrzenia itp.
5.Opisać warianty planowanego przedsięwzięcia, w tym wariant proponowany przez wnioskodawcę i racjonalny wariant alternatywny oraz wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru.
6.Przedstawić informacje na temat przebudowy napowietrznych linii energetycznych, w szczególności podać podstawowe parametry linii energetycznych, wyjaśnić na czym będzie polegało usunięcie kolizji, czy po usunięciu tej kolizji linie elektroenergetyczne zbliżą się do budynków mieszkalnych: tj. na jaką odległość oraz czy zostaną dotrzymane standardy jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz.1883).

Inwestor :
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
Rejonowy Oddział w Lesznie
ul. Śniadeckich 5
64-100 Leszno

U z a s a d n i e n i e

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno wystąpił w dniu 20 grudnia 2013 r. z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbiornik wodny „Gostyń”, dołączając do wniosku wymagane załączniki, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia ( 3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej na płycie CD).
Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 65 i 66 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) i zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.
Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie zbiornika wodnego „Gostyń”, na powierzchni 49,52 ha, zlokalizowanego w dolinie rzeki Kani na terenie gmin: Gostyń i Piaski. Celem realizacji planowanego zbiornika jest ochrona przeciwpowodziowa miasta Gostyń oraz terenów położonych w dolinie rzeki Kani poniżej planowanego zbiornika, obejmujących obszar 210 ha. Budowa zbiornika wodnego pozwoli na złagodzenie fali wezbraniowej rzeki Kani, co spowoduje ograniczenie zalewania łąk. Jednocześnie w okresach suchych ( lipiec- wrzesień) użytki zielone o powierzchno ok. 150 ha będą mogły być nawadniane wodą ze zbiornika. W ramach planowanych prac przewiduje się także:
 odbudowę rzeki Kania od km 5+100 do km 8+200,
 odbudowę rzeki Stara Kania od km 0+000 do km 0+700,
 wykonanie jazu z wpustem wody do zbiornika z rzeki Kani w km 8+200,
 wykonanie przepustu z piętrzeniem i wpustem wody do zbiornika z rzeki Stara kania w km 0+350,
 przełożenie 2,8 km energetycznych linii napowietrznych spoza terenu przeznaczonego pod budowę zbiornika,
 wykonanie drogi technologicznej wokół zbiornika,
 nadsypanie i wyrównanie terenu wokół zbiornika.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zm.), organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie nałożenia na Inwestora obowiązku sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko bądź zwolnienia z takiego obowiązku jest Wójt Gminy Piaski .
W oparciu o art. 64 ust. 1, przy uwzględnieniu art. 78 ust.1 pkt.2 cytowanej powyżej ustawy z dnia 03 października 2008 r. organ wystąpił o opinię określającą potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w opinii z dnia 19 lutego 2014r znak sprawy WOO-II.4240.9.2014.KL.2 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalił zakres raportu. Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu w opinii z dnia 26 lutego 2014 r., znak ON.NS-71/2-7/14 odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Wójt Gminy Piaski w wyniku analizy zgromadzonych dokumentów oraz uzyskanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, biorąc pod uwagę rodzaj, charakter, usytuowanie przedsięwzięcia oraz skalę jego oddziaływania na środowisko stwierdził, że planowane przedsięwzięcie – zbiornik wodny „Gostyń” wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Raport jest wymagany z uwagi na zakres prac budowlanych oraz na fakt, że realizacja zbiornika wodnego wprowadzi trwałe zmiany w istniejących warunkach gruntowo-wodnych panujących na przedmiotowym terenie. Z kolei skala i usytuowanie przedsięwzięcia, możliwość wystąpienia znaczącego niekorzystnego oddziaływania, powodują konieczność przeprowadzenia wnikliwej analizy wpływu planowanej inwestycji na reżim hydrologiczny i jakość wód rzeki Kania i rzeki Stara Kania , na środowisko gruntowo-wodne w otoczeniu inwestycji oraz na opis budowy geologicznej terenu na którym będzie znajdował się zbiornik.
Tereny przeznaczone pod inwestycję znajdują się na prawym brzegu rzeki Kani i są obecnie użytkowane jako łąki. Zbiornik zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi, a najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014, oddalony o około 14,8 km od inwestycji. Znajduje się jednak w północnej części obszaru ważnego dla ptaków o nazwie „Dolina Rowu Polskiego kolo Pudliszek”, a zbiorowiska łąk rajgrasowych są chronione na mocy Dyrektywy Siedliskowej.
Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustalając zakres raportu wskazano, że powinien on zawierać szczegółową i wnikliwą analizę aspektów związanych z ochroną przyrody oraz ochroną środowiska wodnego i gruntowo-wodnego.
Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.
Ze względu na to, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20 stron na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia się strony o niniejszym postanowieniu poprzez obwieszczenie.
Pouczenie:
Na niniejszego postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Wójta Gminy Piaski, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Wójt
Zenon Norman


Otrzymują:
1. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Lesznie
ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno
2. Burmistrz Gostynia
63-800 Gostyń, ul. Rynek 2

3. Pozostałe strony zgodnie z art. 49 Kpa
4. a/a.

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229
61-485 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gostyniu
ul. Wrocławska 8
63-800 Gostyń
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2014-03-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.