Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » Uchwala nr XXXIV/200/06 Rady Gminy Piaski z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany uchwaly Rady Gminy Piaski nr XXXIII/196/2005

Uchwala nr XXXIV/200/06 Rady Gminy Piaski z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany uchwaly Rady Gminy Piaski nr XXXIII/196/2005


UCHWAŁA NR XXXIV/200/2006
Rady Gminy Piaski z dnia 27 stycznia 2006r
.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Piaski Nr XXXIII/196/2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art.61,ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/ RADA  GMINY  PIASKI  u c h w a l a,  co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Piaski Nr XXXIII/196/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 wprowadza się następująca zmianę: § 2. Ust. 2 podpunkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zał. nr 13

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                       Irena Różalska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2006-01-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.