Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » POSTANOWIENIE o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbiornik wodny „Gostyń” do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia środowisko.

POSTANOWIENIE o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbiornik wodny „Gostyń” do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia środowisko.

Numer dokumentu: *
Rok: 2014

Piaski, dnia. 01.04.2014 r.

OS.6220.09.2013

POSTANOWIENIE
o zawieszeniu postępowania


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 63 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), nawiązując do wniosku złożonego w dniu 20 grudnia 2013 r. przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbiornik wodny „Gostyń”

postanawiam

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbiornik wodny „Gostyń”
do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia środowisko.

Uzasadnienie

W dniu 20 grudnia 2013 r. inwestor Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbiornik wodny „Gostyń”.
Przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 65 i 66 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397 ze zm.) zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Piaski pismem z dnia 07.02.2014 r. sygn. OS.6220.09.2013 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu dla w/w przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w opinii ON.NS-71/2-7/14 z dnia 26 lutego 2014r. (wpł. 28.02.2014 r.) uznał, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie WOO-II.4240.9.2014.KL.2 z dnia 19 lutego 2014 r.(wpł. 24.02.2014 r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. Zbiornik wodny „Gostyń” istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określając jednocześnie zakres raportu.
Po przeanalizowaniu stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz po uwzględnieniu uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Piaski nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określił zakres opracowania raportu oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 63 ust. 5 w/w ustawy organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
Na postanowienie niniejsze nie służy stronom prawo wniesienia zażalenia.

Wójt
Zenon Norman


Otrzymują:
1. WZMiUW w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie
ul. Śniadeckich 5,
64-100 Leszno
2. Burmistrz Gostynia
ul. Rynek 2
63-800 Gostyń
3. Pozostałe strony postepowania z art. 49 Kpa
4. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2014-04-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.