Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Piaski o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Piaski o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

Numer dokumentu: *
Rok: 2014

Piaski, dnia 10.04.2014 r.

OS.6220.09.2013

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Piaski
o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
zawiadamiam
że w dniu 10.04.2014 r. zostało wydane na wniosek strony – Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowego Oddziału w Lesznie postanowienie znak OS.6220.09.2013 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Wójta Gminy Piaski z dnia 12 marca 2014 r., znak OS.6220.09.2013 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zbiornik wodny „Gostyń”.
Z treścią wydanego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Piaskach ul. 6 Stycznia 1, pok. nr 5 w godzinach urzędowania tj. poniedziałek 800-1600, wtorek-piątek 715-1515 oraz w Urzędzie Miejskim w Gostyniu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach objętych planowanym przedsięwzięciem, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piaski, Urzędzie Miejskim w Gostyniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Piaskach (www.bip.piaski-wlkp.pl).

Postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt
Zenon NormanInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2014-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.