Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Postanowienie Wójta Gminy Piaski o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Wójta Gminy Piaski z dnia 12 marca 2014 r., znak OS.6220.09.2013, stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zbiornik wodny „Gostyń”

Postanowienie Wójta Gminy Piaski o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Wójta Gminy Piaski z dnia 12 marca 2014 r., znak OS.6220.09.2013, stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zbiornik wodny „Gostyń”

Numer dokumentu: *
Rok: 2014

Piaski, dn. 10.04.2014 r.

OS.6220.09.2013

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.267) na żądanie strony – Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowego Oddziału w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno
Wójt Gminy Piaski
postanawia

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu Wójta Gminy Piaski z dnia 12 marca 2014 r., znak OS.6220.09.2013, stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zbiornik wodny „Gostyń”,
w następujący sposób:
na stronie nr 3, w pkt 4 postanowienia, słowa:
„Opis ten powinien objąć wszystkie tereny, na których będzie realizowana inwestycja, w tym m.in. 7 km długości odcinek Starej Kani, który będzie odbudowywany i tereny, na których będzie gromadzona ziemia z budowy czaszy zbiornika”
zastępuje się słowami:
„Opis ten powinien objąć wszystkie tereny, na których będzie realizowana inwestycja, w tym m.in. 0,7 km długości odcinek Starej Kani, który będzie odbudowywany i tereny, na których będzie gromadzona ziemia z budowy czaszy zbiornika”.

Uzasadnienie
Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować błędy pisarskie i rachunkowe albo inne oczywiste omyłki. Natomiast na mocy art. 126 K.p.a. do postanowienia stosuje się odpowiednio przepis art. 113 K.p.a.
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie pismem z dnia 31.03.2014 r. , znak RO PRIM-410/704/3/2014 zwrócił się o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w wydanym przez Wójta Gminy Piaski postanowieniu nr OS.6220.09.2013 z dnia 12 marca 2014 r.
W przedmiotowym postanowieniu Wójt Gminy Piaski nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określa zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zbiornik wodny „Gostyń”.
Na str. 3 pkt 4 postanowienia, w zakresie ochrony przyrody błędnie wpisano długość odcinka rzeki Stara Kania.
W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia odbudową objęty zostanie odcinek ujściowy rzeki Stara Kania o długości 0,7 km, a nie 7 km.
Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.
Pouczenie
Na niniejszego postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Wójta Gminy Piaski, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Wójt
Zenon NormanOtrzymują:
1. WZMiUW w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie
ul. Śniadeckich 5,
64-100 Leszno
2. Burmistrz Gostynia
ul. Rynek 2
63-800 Gostyń
3. Pozostałe strony postepowania z art. 49 K.p.a
4. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2014-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.