Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 31/2014 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 27 lutego 2014r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Protokół Nr 31/2014 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 27 lutego 2014r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Numer protokołu: 31
Rok: 2014

Protokół Nr 31/2014
ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 27 lutego 2014r.
w Urzędzie Gminy w Piaskach.


Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska
3. Wójt Gminy – Zenon Norman
4. Sekretarz Gminy – Wiesław Glapka
5. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak
6. Prezes Zarządu SWPPG – Krzysztof Marzec
7. Dyrektor GOK w Piaskach – Jan Nawrot
8. Kierownik GOPS w Piaskach – Maria Ratajczak

Przewodniczący komisji rolnictwa – radny Zenon Zawieja powitał wszystkich obecnych na wspólnym posiedzeniu. Poprosił Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego Pana Krzysztofa Marca o złożenie sprawozdania z działalności.

Pan Krzysztof Marzec szczegółowo omówił działalność Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego. Odpowiadał na pytania radnych.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Następnie głos zabrał Dyrektora GOK w Piaskach, Pan Jan Nawrot, który złożył sprawozdanie z wypoczynku zimowego w placówkach oświatowo – wychowawczych.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

W imieniu Kierownika ZOS w Piaskach Pana Andrzeja Koniecznego sprawozdanie z wypoczynku zimowego złożył Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Irena Różalska poinformowała radnych o zmianie porządku obrad na najbliższej sesji.
Poprosiła o wykreślenie z porządku obrad Uchwały w sprawie:
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaski na lata 2014 – 2017
a dopisanie Uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki,
- utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Piaski w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Przewodniczący posiedzenia poprosił Skarbnik Gminy o omówienie Uchwał w sprawie:

- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2014r.,

- wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki

- w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski,

- zmiany w uchwale Nr XXXVI/228/2013 Rady Gminy Piaski z dnia 30 grudnia 2013r.,

Pani Skarbnik szczegółowo omówiła projekty uchwał. Odpowiadała na pytania radnych.
Podczas omawiania uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2014r. radni rozpoczęli burzliwą dyskusje w sprawie projektu Przystań Żgaliny – zagospodarowanie przy zbiorniku wodnym w miejscowości Szelejewo Pierwsze.
Radny Grzegorz Naskręt zapytał dlaczego radni nie otrzymali wcześniej informacji o przystąpieniu do realizacji inwestycji.
Pan Wójt odpowiedział, że Gmina Piaski złożyła wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska” Pępowo o dofinansowanie w/w inwestycji oraz projektu na ławkę Bł. Edmunda Bojanowskiego. Podjęcie decyzji o wykonaniu inwestycji Przystań Żgaliny – zagospodarowanie przy zbiorniku wodnym w miejscowości Szelejewo Pierwsze polegała na tym, iż projekt ten miał największe szanse na zdobycie największej ilości punktów a tym samym na dofinansowanie. Ponieważ innego projektu na dofinansowanie z LGD żadna z wiosek nie zgłosiła, a czasu było bardzo mało na złożenie wniosku, Wójt podjął decyzję o złożeniu projektu na „Żgaliny” do LGD. W przeciwnym razie Gmina Piaski straciłaby możliwość otrzymania dofinansowania w roku 2014 z Lokalnej Grup Działania „Gościnna Wielkopolska”.

Radni poruszyli również sprawę budowy hali sportowej w Szelejewie Pierwszym.

Podczas omawiania projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski, radni poruszyli temat sprzedaży probostwa w Strzelcach Wielkich.

Więcej uwag do projektów uchwał nie wniesiono.

Uchwały w sprawie:

- ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,

- określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,

- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,

szczegółowo omówił Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach, Pani Maria Ratajczak.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.

Uchwały w sprawie :
- Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piaski na rok 2014,

- utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Piaski w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Szczegółowo przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka.
Uwag do projektów nie wniesiono.Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo Pani Gabrieli Ratajczak w sprawie sprzedaży działki o numerze 83, położonej w Piaskach przy ul. Szkolnej 1.
Wszyscy radni byli za sprzedażą w/w działki.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała wystąpienia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Radny Wiesław Woźniak zabrał głos w sprawie wymiany eternitu na przystanku autobusowym w Smogorzewie.

Sekretarz Gminy poinformował o gospodarce odpadami komunalnymi.
Radni otrzymali projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski.

Pan Wójt poinformował, że Gmina Piaski, jako jedna z niewielu ma wybudowany punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, omówił sprawę podpisania umowy oraz zatrudnienia pracownika.
Radni zaproponowali by punkt czynny był w soboty oraz w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych.

Radny Zenon Zawieja zapytał o sprawę ścieków.
Pan Wójt szczegółowo omówił sytuację pomiędzy gminą Piaski a gminą Gostyń. Poinformował, że w chwili obecnej rozmowy prowadzone są przez Prezesów Spółek wraz z prawnikami oraz specjalistami w tym zakresie.

Radny Jan Kędzia zapytał o przyłącza do kanalizacji w kontekście mieszkańców, którzy do tej pory nie przyłączyli swoich posesji do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
Pan Wójt odpowiedział, że jest powołana komisja do przeprowadzenia kontroliOmówiono również sprawę pozostawionego na Rynku samochodu .
Odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy, który poinformował wszystkich, że w tej sprawie została uruchomiona procedura administracyjna i wrak samochodu powinien zostać niebawem usunięty.

Radny Grzegorz Naskręt poprosił by przed uruchomieniem fontanny wymienić żarówki.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Joanna Polaszyk Przewodniczący posiedzenia
Zenon ZawiejaTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2014-02-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.