Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 33/2014 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 11 kwietnia 2014r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Protokół Nr 33/2014 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 11 kwietnia 2014r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Numer protokołu: 33
Rok: 2014

Protokół Nr 33/2014
ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 11 kwietnia 2014r.
w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska
3. Wójt Gminy – Zenon Norman
4. Sekretarz Gminy – Wiesław Glapka
5. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak
6. Inspektor ds. GN – Regina Karolewicz
7. Ds. GOK – Martyna Praczyk
8. Redaktor Życia Gostynia – Izabela SkorzybótPrzewodniczący Komisji Oświaty– Radny Stefan Śląski, powitał wszystkich obecnych na wspólnym posiedzeniu. Poinformował, że posiedzenie wspólnych komisji dotyczyć będzie omówieniu projektów uchwał podejmowanych na najbliższej sesji.

Poprosił Panią Skarbnik o omówienie uchwały w sprawie:

- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2014r.

Pani Elżbieta Karolczak szczegółowo omówiła projekt uchwały, odpowiadała na pytania Radnych w tym zakresie.
Uwag do projektu nie wniesiono.

- opłat za świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Piaski

Projekt uchwały szczegółowo omówiła Pani Skarbnik.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

Następnie omówiono projekty uchwał dotyczące gospodarki odpadami.

Pan Sekretarz poinformował, że decyzją rady będzie to czy przyjąć dodatkowe uchwały dotyczące przejęcie odpadów komunalnych od właścicieli nie ruchomości nie zamieszkałych na terenie gminy Piaski. Wyjaśnił, iż PO złożyło nowy projekt ustawy dotyczący gospodarki odpadami i jest wiele powodów aby zmian na razie nie wprowadzać.
Pan Sekretarz przedstawił propozycję zmiany projektu ustawy, które dotyczą:
- dopracowania kwestii właścicieli nieruchomości
- PSZOK
- selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
- regulaminu utrzymania czystości i porządku
- inne frakcje odpadów komunalnych
- deklaracje i opłat

Radny Wiesław Woźniak zapytał, czy ustawa obliguje do tego aby uchwały dotyczące właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przyjąć.
Odpowiedzi udzielił Pan Sekretarz – w chwili obecnej ustawa obliguje tylko właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Radny Grzegorz Naskręt oświadczył iż należy się zastanowić i wprowadzić kontrole firm, czy maja podpisane umowy z firmą odbierającą śmieci, jak często oddają. Dodał, że duże firmy mają swoje wewnętrzne regulaminy np. sklepy spożywcze gdzie towar przeterminowany trafia do dostawcy.

Pan Wójt – kontrole są przeprowadzane.

Radny Piotr Matuszewski poruszył sprawę zaśmiecenia przydrożnych rowów. Dodał, że jeżeli nie wprowadzi się dotkliwych kar zaśmiecanie rowów nie zniknie.
Pan Sekretarz, poinformował, że były już przypadki gdzie zgłaszano nielegalny wywóz śmieci, sprawą zajęła się Policja, nałożyła na sprawce wysoki mandat. Dodał, że gmina pod względem karania za nielegalny wywóz śmieci ma małe możliwości, może zgłosić na Policję, nie może sama za to karać.

Radny Konrad Szafranek, zwrócił uwagę na wywożenie do lasu pozostałości po rozbiórkach samochodów. Zapytał czy była by możliwość powołania komisji aby sprawdzać skupiska złomu, kto jaki złom sprzedaje i co robi z pozostałością rozebranych samochodów.

Pan Sekretarz poinformował, że przy takiej obsadzie pracowników czasowo jest to nie możliwe do wykonania.

Przewodniczący posiedzenia, Pan Stefan Śląski przeprowadził głosowanie czy Rada przyjmuje projekty uchwał dotyczące przejęcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie zamieszkałych, czy pozostawia sprawę odpadów tak jak do tej pory.

Wszyscy radni byli za tym aby pozostawić gospodarkę odpadami tak jak do tej pory.

Pan Wójt poinformował, że samochód, który od trzech lat stał na parkingu na rynku został zabrany, gmina musi zapłacić za wywiezienie 400,00 zł oraz przez pół roku opłacać parking, po tym czasie samochód może być zezłomowany, jeżeli wcześniej nie zgłosi się właściciel.
Pan Wójt zwrócił się do Radnego Grzegorza Naskręta o to by poinformował dostawców DINO oraz POCZTY aby nie blokowali drogi. Spraw zgłaszana jest przez mieszkańców gminy, z zaznaczeniem by postawić znak zakazu zatrzymywania się i usprawnić ruch.
Pan Wójt poinformował również o zatoczce na Rynku – aby ograniczyć postój do 5 min należy zwrócić się do GDDKiA gdyż jest to wykonane przez tą instytucje.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła uwagę, że wcześniej znajdował się tam przystanek autobusowy, na którym również zatrzymywał się autobus na 5 min, przestanek przeniesiono i do dnia dzisiejszego na jednym z przystanków (od strony Gostynia) nie ma wiaty.

Radny Marian Wyrzykiewicz poruszył sprawę płatnych parkingów. Poinformował, że byłoby to najlepsze rozwiązanie na rozładowanie ruchu na rynku.

Radny Stefan Śląski poinformował, że nie będzie głosował za płatnym parkingiem.

Pan Wójt wyjaśnił, że po to by na rynku był płatny parking, należy zabezpieczyć w budżecie środki finansowe.

Pan Sekretarz omówił zmianę Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Piaski oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów.
Zmiany dotyczą:
- odbioru odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości
- częstotliwości odbioru odpadów (niesegragowane – nie rzadziej niż na 2 tygodnie, papier i szkło – nie rzadziej niż 1 na miesiąc, plastik i metal – od miesiąca kwietnia do października nie rzadziej niż co 2 tygodnie).

Radny Stefan Śląski zapytał dlaczego papier i szkło wywożone będzie raz w miesiącu.
Pan Sekretarz odpowiedział, że papier i szkło w budynkach wielolokalowych- Spółdzielnia, wywożone będzie 2 razy w miesiącu jeżeli będzie taka potrzeba zgodnie ze zmianami wprowadzonymi obecnie do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski będzie możliwość wprowadzenia do SIWZ przy ogłoszeniu przetargu zapisu, że w przypadku Spółdzielni Mieszkaniowej (bloki) częstotliwość wywozu będzie większa.

Radny Konrad Szafranek poruszył sprawę zostawiania worków na odpady segregowane. Poinformował, że rodzina 9 osobowa otrzymuje 1 worek na śmieci, gdy wystawi 2 – z odpadami również otrzymuje 1 szt. Czy jest możliwość zmiany aby mieszkańcy otrzymywali tyle worków ile wystawią.

Inspektor ds. GN Pani Regina Karolewicz poinformowała, że jest to zawarte w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, gdzie wpisano worek pusty za worek pełny a firma zostawiała 1 sz. nie powinno tak być.

Radny Wiesław Woźniak zapytał o ulgi dla rodzin wielodzietnych.

Pan Sekretarz odpowiedział, że ustawa nie przewiduje ulg dla takich rodzin.

Radny Grzegorz Naskręt zapytał o §11 pkt 3 regulaminu – dotyczy postawienia koszy przy sklepach

Pan Sekretarz wyjaśnił, iż ze względu na to że radni nie podejmą uchwały w sprawie przejęcia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych regulamin który był wysłany wraz zaproszeniem jest nieaktualny. Nowy radni otrzymają przed posiedzeniem sesji. Pan Sekretarz oznajmił, że w nowym regulaminie nie ma takiego zapisu.

Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy w związku z pismem które przedstawiła na poprzedniej komisji dot. poparcia dla Apelu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego do Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego Rada Gminy wystosuje uchwałę, apel czy stanowisko.
Wszyscy Radni byli za wystosowaniem stanowiska w/w sprawie.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść Stanowiska Rady Gminy Piaski w sprawie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała stanowiska samorządu gostyńskiego i krobskiego dotyczące wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru wpisania złóż znajdujących się na terenie powiatu gostyńskiego do wykazu złóż o znaczeniu strategicznym.
Wszyscy Radni byli za podjęciem w/w stanowiska oraz odesłanie do Starostwa Powiatowego w Gostyniu oraz Urzędu Miejskiego w Krobi.

Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała Radnych ze sprawozdaniem z działalności klubów sportowych w roku 2013 i plany na rok 2014.

Pan Sekretarz przedstawił radnym analizę stanu gospodarki odpadami Gminy Piaski za 2013r.
Analiza stanowi załącznik do protokołu.

Radny Jan Kędzia poruszył temat wypełniania blankietów – opłata za odpady komunalne.

Pan Sekretarz wyjaśnił, że jeżeli mieszkańcy mają problem z wypełnieniem blankietów mogą zgłosić się do Urzędu pokój nr 5 i otrzymają wydruki i pomoc w wypełnieniu.

Radni uznali by ogłosić, doinformować mieszkańców, że od tego roku blankiety wypełnia się samemu, a jeżeli jest problem z wypełnieniem zwrócić się z prośbą do Urzędu o wydruk.

Radny Wiesław Woźniak poprosił o wymianę eternitu na przystanku autobusowym w Smogorzewie.

Radny Zenon Zawieja poprosił by na następne posiedzenie komisji gospodarze obiektów sportowych zdali sprawozdanie z działalności ( godziny otwarcia, wypożyczanie sal, koszty, itd.)

Radna Maria Wesołek poprosiła o postawienie znaku informacyjnego – ścieżka rowerowa bądź bariery uniemożliwiające wjazd rolnikom ciągnikami na ścieżkę rowerową prowadzącą z Lipia do Szelejewa.

Pan Wójt wyjaśnił, że postawienie bariery bądź słupów betonowych nie da rezultatu gdyż rolnicy usuną je ciągnikami. Najlepszym rozwiązaniem będzie postawienie dużych kamieni.

Radny Grzegorz Naskręt zapytał o ścieżki rowerowe, które mają powstać na terenie powiatu.

Pan Wójt wyjaśnił, iż na konwencie Wójtów i Burmistrzów przedstawiono pogląd gdzie ścieżki rowerowe będą wykonane. Przedstawiono te zadania, które gmina zgłaszała. Pan Wójt omówił również sprawę powstania obwodnic.

Pan Sekretarz poinformował, że koncepcja powstania ścieżek rowerowych znajduje się w biurze promocji, u Pana Sebastiana Nowaka.

Radny Wiesław Woźniak zapytał o remont dróg gminnych.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, informując że inspektor ds. zamówień publicznych Pan Witold Furmaniak przygotowuje przetarg oraz wyjazd w teren w celu oznaczenia dróg do naprawy dróg.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Joanna Polaszyk Przewodniczący posiedzenia
Stefan ŚląskiTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2014-06-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-06-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.