Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci napowietrznej niskiego napięcia w granicach działek nr nr 91/1, 95, 109, 97, 149/3, 133/7, 133/8, 164, położonych w Lipiu

Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci napowietrznej niskiego napięcia w granicach działek nr nr 91/1, 95, 109, 97, 149/3, 133/7, 133/8, 164, położonych w Lipiu

Numer dokumentu: *
Rok: 2014

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.)

W Ó J T   G M I N Y   P I A S K I


podaje do wiadomości, że dnia 30 czerwca 2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci napowietrznej niskiego napięcia w granicach działek nr nr 91/1, 95, 109, 97, 149/3, 133/7, 133/8, 164, położonych w Lipiu
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej obwieszczenia (tj. w dniach od 01.07.2014 do 14.07.2014) Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Ww. decyzja wraz z aktami sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy w Piaskach, ul. 6 Stycznia 1, pok. nr 18

Wójt Gminy Piaski
Zenon NormanInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2014-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-06-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.