Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » ZAWIADOMIENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zbiornik wodny Gostyń – Piaski”.

ZAWIADOMIENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zbiornik wodny Gostyń – Piaski”.

Numer dokumentu: *
Rok: 2014

Piaski, dnia 29.08.2014r.


OS.6220.09.2013

ZAWIADOMIENIE

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1, art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.)
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
oraz
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zbiornik wodny Gostyń – Piaski”.
Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 20 grudnia 2013r. Inwestora: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno ( zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 02 stycznia 2014r., Nr OS.6220.09.2013)
Zgodnie z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
Wobec tego, że największa część terenu, na którym ma być realizowane wymienione przedsięwzięcie położona jest w gminie Piaski, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Wójt Gminy Piaski w porozumieniu z Burmistrzem Gostynia (art. 75 ust.4 cyt. ustawy). Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gostyniu oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od 30.08.2014r. do 19.09.2014r.
Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu ( w siedzibie Urzędu Gminy Piaski ul. 6 Stycznia 1, pok. 5 w godzinach urzędowania) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach objętych planowanym przedsięwzięciem, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piaski, Urzędzie Miejskim w Gostyniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Piaskach (www.bip.piaski-wlkp.pl).

Wójt

Zenon Norman

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2014-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-08-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.