Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 34/2014 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 28 maja 2014r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Protokół Nr 34/2014 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 28 maja 2014r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Numer protokołu: 34
Rok: 2014

Protokół Nr 34/2014
ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 28 maja 2014r.
w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska
3. Wójt Gminy – Zenon Norman
4. Sekretarz Gminy – Wiesław Glapka
5. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak
6. Kierownik GOPS w Piaskach – Maria Ratajczak
7. Dyrektor GOK w Piaskach – Jan Nawrot
8. Redaktor Życia Gostynia – Izabela Skorzybót

Przewodniczący Komisji Budżetu – Radny Wiesław Woźniak, powitał wszystkich obecnych na wspólnym posiedzeniu. Poinformował, że posiedzenie wspólnych komisji dotyczyć będzie analizy wykonania budżetu za rok 2014, przedstawienia sprawozdań z działalności GOPS w Piaskach oraz GOK w Piaskach , omówieniu projektów uchwał podejmowanych na najbliższej sesji a także spraw bieżących.

Na wstępie sprawozdania z działalności GOPS oraz placówek kulturalno – oświatowych złożyli zaproszeni goście.

Pani Maria Ratajczak szczegółowo przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach za rok 2013, odpowiadała na pytania radnych.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Pan Jan Nawrot, złożył szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach, odpowiadał na pytania radnych.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Komisji, Pan Wiesław Woźniak poprosił Panią Skarbnik o szczegółową analizę wykonania budżetu za rok 2013.

Pani Skarbnik zapoznała radnych z Uchwałą Nr SO-0954/14/10/Ln/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Piaski za rok 2013, opinia jest pozytywna.
Uchwała RIO w Poznaniu stanowi załącznik do protokołu.

Następnie szczegółowo omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaski za 2013r. :
- wykonanie planu dochodów za 2013 rok,
- wykonanie planu wydatków za 2013r.,
- wykonanie dotacji celowych budżetu Gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2013r.,
- wykonanie wydatków budżetu Gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2013r.,
- wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Piaski związanych z gromadzeniem opłat produktowych i opłat, kar za korzystanie ze środowiska za 2013r.,
- wykonanie przychodów budżetu Gminy Piaski za 2013r.,
- wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Piaski za 2013r. związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Piaski za 2013 r.,
- stan zobowiązań Gminy Piaski na 31.12.2013r.,
- wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Piaski za 2013r.,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2013-2017,
- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Piaski za 2013r.,
- sprawozdania finansowe GOK oraz GBP.
Pani Skarbnik odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.

Uwag do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono.

Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik do protokołu.
Radny Wiesław Wożniak przeprowadził głosowanie nad udzieleniem bądź nie udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Piaski z tytułu wykonania budżetu za 2013r.
Za udzieleniem absolutorium głosowało 15 radnych.

Następnie omówiono pozostałe projekty uchwał w sprawie:

- zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2014r.
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2014 – 2017

Projekty Uchwał szczegółowo omówiła Pani Skarbnik odpowiadała na pytania radnych.
Uwag do przedstawionych projektów nie wniesiono.

Radny Wiesław Wożniak zapoznał wszystkich obecnych z działalnością placówek oświatowych. Sprawozdanie przygotował Kierownik Zespołu Szkół w Piaskach, Pan Andrzej Konieczny.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący posiedzenia zapoznał radnych ze stanem zadrzewień na terenie Gminy Piaski w 2013r.

Odczytał pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Lesznie, Nr LDI.7023.33.2014.SW L.dz. L-2576 w sprawie weryfikacji rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012r., w zakresie informacji o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Piaski.

Radni nie wnieśli uwag, przyjęli informację do wiadomości.

Następnie zapoznał Radnych z wynikami kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych.
Uwag nie wniesiono.

Radny Grzegorz Naskręt zapytał o ścieżkę rowerową, która jest zaplanowana wraz z budową szlaku Bł. Ed. Bojanowskiego. Pan Grzegorz Naskręt zauważył iż ścieżka wykonywana jest przez Nadleśnictwo.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt informując, że ścieżka rowerowa wykonywana jest w różnych etapach. Odcinek przebiegający przez las zadeklarował się wykonać Pan Nadleśniczy Andrzej Wawrzyniak i w tej chwili pracownicy nadleśnictwa wykonują prace dotyczące utwardzenia ścieżki.

Radny Zenon Zawieja zapytał o remonty dróg.
Odpowiedzi udzielił Pan Sekretarz informując że będą robione nie wcześniej niż w czerwcu.

Radny Grzegorz Naskręt zapytał czy będzie coś jeszcze wykonane na placu zabaw na ul. Kasprzak, gdyż młodzież chce zrobić boisko do siatkówki.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, informując iż na ul. Kasprzaka należy wykonać odprowadzenie wody, które będzie przebiegać pod placem zabaw.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Joanna Polaszyk Przewodniczący posiedzenia
Wiesław Woźniak


Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2014-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-09-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.