Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski w sprawie obowiązkowej deratyzacji.

Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski w sprawie obowiązkowej deratyzacji.

Numer dokumentu: *
Rok: 2014

           O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PIASKI

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach         (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz § 18 uchwały  nr XXVIII/170/2013 Rady Gminy Piaski   z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski  (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013r., poz. 2059, zm. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. ,  poz. 2959), oraz zarządzenia Wójta Gminy Piaski Nr  67/2014 z dnia 06.10.2014 r., podaje się do publicznej wiadomości:

§ 1 W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury   i myszy zostanie przeprowadzona na terenie Gminy Piaski w okresie od dnia 15 października 2014 r.  do  30 października 2014r.

 

Obowiązkowa deratyzacja

§ 2 Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach  władających nieruchomościami.

§ 3 W związku z akcją deratyzacji zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do:

1)     dokonania w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach, itp.),

2)     usunięcia z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni,

3)     wyłożenia trutek, w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu lub w miejscach ich żerowania.

§ 4 Do zwalczania szczurów i myszy należy używać trutek (preparatów) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia  lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

§ 5 Trutkę należy wyłożyć w dniu 15 października 2014 r. w ilości i według zasad właściwych dla danego preparatu.

W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełnianie wyłożonej trutki.

§ 6 W miejscach wyłożenia trutek należy umieścić napisy ostrzegawcze o treści:
„UWAGA!  Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!”

§ 7 Właścicielom nieruchomości zaleca się usunięcie resztek preparatów oraz padłych gryzoni po dniu  30 października 2014r. z jednoczesnym uporządkowaniem miejsc i pomieszczeń, gdzie przeprowadzono deratyzację. Z pozostałościami preparatów postępować wg wskazówek określonych przez producenta.                   Padłe gryzonie spalić lub głęboko zakopać  ( min. 1 metr) w odległości co najmniej 20m od źródła wody pitnej.

§ 8 Informuje się, że na podstawie art. 117 Kodeksu wykroczeń – „Kto mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych,  podlega karze grzywny albo nagany”.

 

                                                                                                                                            Wójt

Zenon Norman
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2014-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.