Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 36/2014 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 18 września 2014r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Protokół Nr 36/2014 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 18 września 2014r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Numer protokołu: 36
Rok: 2014

Protokół Nr 36/2014

ze wspólnego posiedzenia radnych  w dniu 18 września 2014r.

w Urzędzie Gminy w Piaskach.

 

 

 

Obecni na posiedzeniu:

  1. Radni wg listy obecności
  2. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska
  3. Wójt Gminy – Zenon Norman
  4. Sekretarz Gminy – Wiesław Glapka
  5. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak
  6. Dyrektor ZS w Piaskach – Henryka Jurkowska - Klupś
  7. Dyrektor ZS w Bodzewie – Zbigniew Jakubowski
  8. Prezes ZUK Sp. z o.o. w Piaskach – Paweł Wujek
  9. Kierownik ZOSz w Piaskach – Andrzej Konieczny
  10. Redaktor Życia Gostynia – Izabela Skorzybót

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu – Radny Wiesław Woźniak, powitał wszystkich obecnych  na wspólnym posiedzeniu. Poinformował, że podczas obrad poruszone zostaną tematy:

- przedstawienia przez Dyrektorów Szkół spraw dotyczących kosztów utrzymania obiektów sportowych                   w jednostkach oświatowych,,

- złożenia przez Prezesa ZUK Sp. z o.o. w Piaskach informacji o działalności Spółki

- udzielenia informacji o funkcjonowaniu oświaty gminnej w roku szkolnym 2014/2015 przez Kierownika ZOSz w Piaskach

- omówienie  projektów uchwał podejmowanych na najbliższej sesji oraz spraw bieżących.

 

Radny Wiesław Woźniak poprosił Prezesa Pana Pawła Wujka o przedstawienie informacji                            z działalności Spółki.

Prezes ZUK Sp. z o.o. w Piaskach, Pan Paweł Wujek szczegółowo omówił działalność Spółki, odpowiadał na pytania radnych w tym zakresie. Poruszono także temat odbioru odpadów komunalnych z gminy Piaski.

Sekretarz Gminy poinformował o nowym projekcie ustawy o odpadach komunalnych.

Nowy projekt ustawy  reguluje odbiór odpadów komunalnych przez spółki będące własnością gminy w drodze bezprzetargowej.  

 

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

Następnie omówiono sprawy dotyczące przedstawienia kosztów utrzymania obiektów sportowych            w jednostkach oświatowych.

 

Dyrektor ZS w Piaskach, Pani Henryka Jurkowska – Klupś poinformowała, że nie jest możliwe wyliczenie kosztów utrzymania hali sportowej w Piaskach gdyż hala sportowa jest integralną częścią szkoły, liczniki są wspólne na cały obiekt szkoły( prąd, gaz).  Hala głównie użytkowana  jest przez szkołę.  Wyliczenie kosztów utrzymania hali jest nie możliwe, musiała by się znaleźć osoba, która podjęła by się tak trudnego zadania. Pani Dyrektor oznajmiła, że  nie podejmie się tego. Dyrektor ZS w Piaskach poinformowała, że łatwo jest wyliczyć koszty jakie wpływają za obiektu sportowego oraz z hali poza godzinami lekcyjnymi. Obiekt sportowy został przyłączony do szkoły z tego względu gdyż pracownicy szkoły zajmują się sprzątaniem, wykaszaniem traw całego obiektu. Utrzymanie terenów zielonych (koszenie, pielęgnacja) , boisko z sztuczną nawierzchnią dwa razy w roku zostaje poddane renowacji – jest to koszt ok. 1000,00 zł na raz. Koszty utrzymania mediów na Orliku pokrywa gmina.

 

Dyrektor ZS w Bodzewie poinformował, że hala sportowa w Bodzewie jest młodsza, nie można wykonać dokładnych obliczeń, można jedynie sprawdzić jaki koszty utrzymania były wcześniej a jakie są obecnie. Pan Zbigniew Jakubowski poinformował, że hala sportowa w Bodzewie zaczyna działalność od 1 października 2014r. i w chwili obecnej zostały dwa wolne miejsca.

Radny Konrad Szafranek oznajmił, że jeżeli radni podjęli się budowy kompleksu boisk oraz hal sportowych musieli liczyć się z kosztami ich utrzymania. Obiekty bardzo dobrze funkcjonują.

 

Pan Wójt poinformował, że połączenie obiektów sportowych ze szkołą są bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż wiemy jakie są koszty utrzymania a co najważniejsze zarządzane przez jednego dyrektora.

 

Następnie przewodniczący posiedzenia poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie uchwał:

 

 - zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2014r.,

- udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski,

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego

Skarbnik Gminy , Pani Elżbieta Karolczak szczegółowo omówiła projekty uchwał, odpowiadała na pytania radnych.

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.

 

Projekt uchwały w sprawie: 

- zmiany Uchwały Nr XXVI/153/2012 Rady Gminy Piaski z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Piaski

szczegółowo przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

 

Następnie omówiono projekty w sprawie:

- zmiany nazwy Zespołu Szkół  Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum nr 1,

- zmiany nazwy Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich i Gimnazjum nr 3,

- ustalenia sieci i granic obwodów Szkół prowadzonych przez Gminę Piaski,

 Kierownik ZOSz w Piaskach, Pan Andrzej Konieczny szczegółowo przedstawił w/w projekty.

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.

Kierownik ZOSz w Piaskach udzielił informacji o funkcjonowaniu oświaty gminnej w roku szkolnym 2014/2015, odpowiadał na pytania radnych.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Radny Wiesław Wożniak zapytał o wyjazdy dzieci na basen.

Pan Andrzej Konieczny poinformował, że będzie rozmawiał z Panią Dyrektor i zrobi wszystko aby dzieci w nowym roku (tj. 2015) mogły korzystać z wyjazdów na basem.

  

Uchwałę w sprawie :

- wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Piaski od Powiatu Gostyńskiego zadań związanych  z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015, położonych w granicach administracyjnych gminy

Szczegółowo przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

 

Wolne głosy i wnioski.

      

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo otrzymane od Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska Pępowo w sprawie spotkania Rad Gmin, na którym zaprezentowane zostaną efekty realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Gościnna Wielkopolska.

Wszyscy Radni otrzymali imienne zaproszenia na w/w spotkanie.

 

Radny Stefan Śląski zapytał o możliwość wysłania nakazu aby właściciele ogródków działkowych  utrzymywali porządek.

 

Pan Wójt poinformował, że należy utworzyć Zarząd ogródków działkowych.

Pan Sekretarz oznajmił, że jeżeli chodzi właścicieli danych gruntów to gmina nie ma takich kompetencji aby ingerować w prywatne posesje. 

Następnie radny Jan Żalik zapytał o łatanie dziur w drogach.

 

Odpowiedzi udzielił Pan Sekretarz informując, że jest to zadanie wsi – wpisane w Fundusz Sołecki…

 

Radny Zenon Zawieja zaproponował by w budżecie gminy zaplanować środki na naprawę największych dziur w drogach.

 

Pan Wójt poinformował, że cena inwestycji napraw dróg wzrosła. W chwili obecnej  bardzo dużo gmin naprawia drogi i chodniki. Firmy, które się tym zajmują mają napięte terminy. Dodał, iż trudno się wypowiedzieć na ten temat gdyż na wszystkie naprawy środków nie wystarczy.  Zostaną naprawione tylko te największe.

 

Radny Wiesław Woźniak zwrócił się o wykoszenie poboczy.

 

Radny Jan Żalik zapytał o wywóz śmieci – plastiku. Poinformował, że firma zabiera worki z plastikami a pozostawia np. rynny.

 

Pan Wójt wyjaśnił, że rynny (w całości) należą do wielkogabarytów i muszą zostać przewiezione przez mieszkańca na PSZOK . Podobnie jest z remontami bądź budową, wtedy mieszkaniec misi podpisać umowę z firmą o podstawienie kontenera.

 

Pan Sekretarz wyjaśnił, że rynny nie są odpadami komunalnymi dlatego nie firma zbierająca śmieci nie ma obowiązku odebrania.

Następnie wywiązała się dyskusja na temat odbioru odpadów komunalnych między innymi zderzaków samochodowych, które nagminnie wywożone są przez mieszkańców/przedsiębiorców do lasu.

 

Radni zaproponowali aby zdemontowane zderzaki  mieszkańcy/przedsiębiorcy, wywozili na PSZOK , a o odbiór poprosić przedsiębiorcę z Ziółkowa, który się tym zajmuje. Chodzi o to by nie jeździł po całej gminie tylko odbierał z jednego punktu.         

 

Pan Sekretarz poinformował iż sprawę tą należy przedyskutować z Zakładem Gospodarki Odpadami  w Jarocinie, następnie ZGO Jarocin musiał by spisać porozumienie z ZUK Sp. z o.o. w Piaskach by zderzaki samochodowe mogły by być wywożone na PSZOK.

 

Radny Marian Wyrzykiewicz poinformował, że w miejscowości Drzęczewo na placu zabaw znajduje się huśtawka ze spróchniałym drągiem. Radny poprosił o naprawę.

 

Radny Konrad Szafranek zwrócił się o naprawę drogi przy ul. Drzeczewskiej a także postawienie znaku ograniczenia prędkości.

 

Pan Sekretarz poinformował, że pismo w sprawie ograniczenia prędkości na ul. Drzeczewskiej zostało wysłane do GDDKiA. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że obowiązująca prędkość to 50km/h  i znaków z ograniczeniem prędkości 40km/h w chwili obecnej się nie stawia. Pan Sekretarz oznajmił, że należy ponowić pismo i wystąpić o postawienie znaku „uwaga dzieci”.

 

Więcej dyskusji nie podjęto wobe czego przewodniczący posiedzenia podziękował wszystkim obecnym za udział i zamknął wspólne posiedzenie komisji.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Joanna Polaszyk                                                                            Przewodniczący posiedzenia

                                                                                                                      Wiesław WoźniakTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2014-09-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.