Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Konkurs ofert na Zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno-sportowych kierowanych do mieszkańców gminy - lekkaatletyka

Konkurs ofert na Zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno-sportowych kierowanych do mieszkańców gminy - lekkaatletyka


Ogłoszenie

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/103/2004 z dnia 22.10.2004r. w sprawie: trybu postępowaniu o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na realizacje zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania przyznanej dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania oraz Uchwały NR XXXIII/192/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościola Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2006.

Wójt Gminy Piaski ogłasza z dniem 5 stycznia
otwarty konkurs ofert na realizację w 2006 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe pod nazwą :

Zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno – sportowych kierowanych do mieszkańców gminy – lekkaatletyka
wysokość środków na realizację tego zadania w 2006 roku: 6 000 zł

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
Warunki realizacji zadania:
W konkursie mogą uczestniczyć następujące podmioty:
- organizacje pozarządowe;
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie pożytku publicznego
- jednostki organizacyjne podlegające organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych

Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
Termin nadsyłania ofert konkursowych: 30 dni od daty ogłoszenia konkursu.

                                                                                                                Wójt

                                                                                                         Zenon Norman
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.